časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

CLIPLINE complete

|

číslo 4/2006

CLIPLINE complete
Čtyři typy svorek – jeden systém

Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s. r. o.

Použitím systému řadových svornic Clipline complete společnosti Phoenix Contact získává uživatel možnost volit techniku připojení. Je lhostejné, zda použije připojení šrouby, tažnými nebo tlačnými pružinami či zářezovými rychlospojkami. Způsoby připojení lze při stejném příslušenství kombinovat.

Šroubová svorka UT je univerzální v každé aplikaci. Jejími charakteristickými vlastnostmi jsou spojení více vodičů a maximální síla ve spoji. Celosvětově je známá a přijímaná technologie univerzální svorky s principem zámkové spony Reakdyn.

Pružinová svorka ST je zvláště vhodná pro spojení v aplikacích citlivých na vibrace. Pružina vyvíjí konstantní sílu na vodič. Propojení vodičů je snadné díky prostorově úspornému zapojení zepředu svornice.

Obr. 1.

Svorka s tlačnou pružinou DT. Pevné vodiče se pouze zasunou do svorky. To je charakteristické pro svorky s tlačnou pružinou. Šroubovák se používá jen k uvolnění vodiče. Předností je vhodnost použití svorky do velmi úzkých prostor.

Zářezová IDC svorka QUIX pro připojení vodičů bez odstranění izolace. Tato technika zkrátí dobu propojování až o 60 %. Vodič se snadno, bezpečně a rychle připojuje jediným pohybem šroubováku.

Standardy pro zkoušky svornic

Řadové svornice Phoenix Contact poskytují kompaktní a výkonné elektrické spojení. Vrcholové fyzikální vlastnosti a vyspělé řešení nabízejí dlouhodobě stabilní spoje. Prokazují vysokou kvalitu v uznávaných testech, popsaných v mezinárodních normách.

Testy mechanických vlastností

Kapacita připojení
ČSN EN 60947-7-1/-2
Zkouška určuje připojení běžných vodičů podle údajů výrobců. Řadové svornice musí být konstruovány tak, aby bylo možné připojit vodiče jmenovitého průřezu se jmenovitými vlastnostmi při připojení. Ve všech svornicích řady Clipline complete lze připojit jmenovité průřezy také s dutinkou vodiče a izolačním límcem.

Mechanická pevnost
ČSN EN 60947-7-1/-2
Při zkoušce musí být možné svornice ve svorkovnici propojit opakovaně bez změn spojení ve svorce. Svorky se mnohokrát propojí a rozpojí s běžnými pevnými vodiči jmenovitého průřezu a utahovacím momentem podle údajů výrobce. Počet připojení a odpojení ve svorce Phoenix Contact dosahuje podle techniky připojení až 5 000 cyklů.

Obr. 2.

Zkouška ohybu – test pružnosti
ČSN EN 60947-7-1/-2
Zkoušky jsou vykonávány s pevnými i ohebnými vodiči nejmenších průřezů, jmenovitého průřezu a maximálního průřezu. V oblasti svorky se na vodiči nesmí objevit poškození. Kontakt musí poté obstát ve zkoušce vytržení vodiče. Řadové svornice Phoenix Contact jsou konstruovány tak, že vodiče a kontaktní místa zůstávají neporušené a vykazují stejné vlastnosti i po opakovaném zapojení.

Zkouška vytržení vodiče
ČSN EN 60947-7-1/-2
Ke kontrole zatížitelnosti svorky v tahu je svorka vystavena po dobu více než 60 s předem dané síle v tahu na vodiči, závisející na průřezu. Test následuje po testu ohybem. Tažnou silou je zatěžován vodič ve svorce. Vodič nesmí po zkoušce vykazovat poškození. Výsledky zkoušek řadových svornic Phoenix Contact jsou až o 150 % lepší než požadované minimální hodnoty.

Pevné usazení řadové svornice
ČSN EN 60947-7-1/-2
Svornice je osazena na normovanou nosnou lištu podle údajů výrobce. Síly v tahu a tlaku, závisející na průřezu, se přenášejí pákovým ústrojím na svorky a zajištění svornic. Přitom se řadová svornice nesmí uvolnit z lišty ani se ulomit. Konstrukce svornic Phoenix Contact zaručuje spolehlivé usazení na různých systémech nosných lišt.

Povrchové a vzdušné cesty
ČSN EN 60947-7-1
Důkaz se vykonává mezi dvěma svornicemi a upevňovacím podkladem za dodržení nejkratších vzdáleností. Rozhodující pro určení minimálních vzduchových drah je rázové napětí a přepěťová kategorie řadové svornice. Rozhodující pro stanovení minimální cesty plazivých proudů je zjištění jmenovitého napětí, stupně znečištění a skupiny izolačních materiálů těla svornice. Svornice Phoenix Contact jsou zařazeny v kategorii přepětí III se stupněm znečištění 3 a určenými povrchovými i vzdušnými cestami.

Obr. 3.

Zkouška napěťovým rázem
ČSN EN 60947-7-1/-2
Zkouška se vykonává při obou polaritách jmenovitého izolačního napětí pětkrát po sobě v časových intervalech nejméně 1 s. Jmenovitá odolnost řadových svornic Phoenix Contact proti rázu napětí je 6 kV, popř. 8 kV.

Zkouška úbytku napětí
ČSN EN 60947-7-1/-2
Svornice se propojí jmenovitým průřezem vodiče. Pro měření jsou zatěžovány stejnosměrným proudem 0,1násobku jmenovitého proudu pro daný průřez. Úbytek napětí se hodnotí ve vzdálenosti 10 mm od středu svorky. Svornice Phoenix Contact vykazují až o 60 % menší hodnoty než požadují normy.

Zkouška ohřevu
ČSN EN 60947-7-1/-2/UL 1059
Blok svornic se zatěžuje proudem odpovídajícím plné proudové vodivosti jmenovitého průřezu. Dokumentuje se ohřev prostřední svornice. Vzhledem k vysoce kvalitním materiálům kontaktů svornic Phoenix Contact nabízejí všechny techniky připojení podstatně menší hodnoty ohřevu, než vyžadují příslušné normy.

Krátkodobá proudová odolnost.
ČSN EN 60947-7-1/-2
Svornice ochranného vodiče se zatěžují proudovou hustotou 120 A·mm–2 jmenovitého průřezu svornice. Požadavky jsou splněny, není-li zjištěno poškození jednotlivých dílů a je-li plně zaručeno další použití svorkovnice. Před zkouškou a po ní musí řadová svornice vyhovět požadavkům na úbytek napětí. Svornice 240 mm2 Phoenix Contact při zkoušce odolávají třem zkušebním proudovým rázům 28 800 A po dobu 1 s bez snížení kvality.

Obr. 4.

Zkouška jakosti dielektrika
ČSN EN 60947-7-1/-2
Povrchové cesty mezi potenciály dvou sousedících řadových svornic a mezi svornicí a nosnou lištou jsou zkoušeny přiložením odpovídajícího zkušebního napětí. Během zkoušky nesmí dojít k přeskoku ani k průrazu dielektrika. Plazivé proudy nesmějí překročit hodnotu 100 mA.

Zkouška stárnutí
ČSN EN 60947-7-1/-2
Na svornici se ověřuje úbytek napětí. Dolní mez teploty v klimatizované skříni je nastavena na 20 °C, horní mez na 75 °C. Během zahřívání a desetiminutové prodlevy prochází zapojením při maximální teplotě jmenovitý proud pro dosažení maximální přípustné provozní teploty vzorku. Poté následuje ochlazení. Zkouška probíhá celkem ve 192 cyklech.

Zkouška jehlovým plamenem
ČSN EN 60947-7-1/-2
Svornice nesmějí podporovat ani urychlovat hoření, plasty musejí reagovat samozhášením. Ve zkoušce požární odolnosti se simuluje chování součástí při kontaktu se zdrojem hoření, který působí na vnitřní instalaci. Svornice Phoenix Contact obstály ve zkoušce jehlovým plamenem díky použitým vysoce kvalitním plastům a jakostní konstrukci výrobků.

Bezpečnost před explozí ČSN EN 50014
Produkty testované do výbušných prostředí podle standardu ATEX-100a podléhají povinnému označování. V zemích CENELEC je použita směrnice 94/9/EU. Phoenix Contact zavedl v roce 1996 výrobu podle nové koncepce a jeho řadové svornice jsou schváleny v souladu se směrnicí ATEX. Všechny standardní svornice Phoenix Contact jsou schváleny v provedení EExe (všechny běžné řadové svornice se testují podle normy EN 60079 v průběhu výrobního procesu, mj. také zkouškou izolace).

Obr. 5.

Jiskrová bezpečnost EExi
V jiskrově bezpečných aplikacích EExi neexistuje pro řadové svornice speciální certifikát. Stejně jako svornice certifikované EExe lze používat i běžné řadové svornice. Přísnější požadavky na realizaci vzduchové mezery a dráhy plazivých proudů jsou mezi sousedními svornicemi a mezi svornicemi a uzemněnými kovovými díly a stejně jako požadavky na parametry izolace těla svornice jsou uvedeny v normě IEC 60079-11.

Zkouška teplotním šokem
ČSN EN 60352-4
Měří se v komorovém systému s rychlou změnou teploty. Stanovené teploty jsou na horní a dolní mezi provozních teplot svornice. Řadové svornice Phoenix Contact vykazují díky vysoce kvalitním materiálům trvalé kvalitativně dobré chování také při změnách teplot.

Test korozní odolnosti
ČSN EN 50018
Proces zkoušek ověřuje korozi dílů v klimatu s kondenzující vodou a parami SO2. Kyselé sloučeniny tvoří látky napadající kovové povrchy o kyselosti <pH 7. Svornice Phoenix Contact vytvářejí kvalitní plynotěsné spoje, které nemohou být ovlivněny ani agresivními médii.

Odvětvové zkoušky pro dopravní techniku

Kolejová vozidla představují vzhledem k silným vibracím extrémní zatížení elektrických spojů z hlediska kvality a spolehlivosti. Proto je třeba v kolejových vozidlech používat řadové svornice uzpůsobené těmto požadavkům. Svornice Phoenix Contact jsou testovány na maximální bezpečnost v prostředí vibrací a rázů podle normy ČSN EN 50155. Kromě bezpečnosti při rázech a vibracích má určující význam chování použitých plastů při požáru. Pro maximální bezpečnost vozidel se používají požární normy, které jsou částečně odvozeny z technologie staveb. V ohnisku zájmu je rychlost šíření požáru, vývin kouře, intenzita a jedovatost zplodin hoření.

Obr. 6.

Zkouška vibracemi
ČSN EN 61373 – Pásmový rozkmit (Odolnost podle normy ČSN EN 50155)
Při zkoušce prochází měření frekvenčním rozsahem 5 Hz až 150 kHz. Efektivní hodnota zrychlení činí až 42,5 m·s–2. Na řadových svornicích se nesmí projevit poškození, které by nepříznivě ovlivňovalo jejich další použití. Svornice Phoenix Contact všech technologií tyto vysoké požadavky na odolnost proti vibracím splňují.

Zkouška rázem
ČSN EN 60068-2-27
Zadání testu jsou převzata z normy EN 50155 a zatěžování simuluje podmínky železniční dopravy. Svornice Phoenix Contact zkoušku úspěšně absolvovaly a jsou vhodné k použití v místech s extrémními otřesy.

Odvětvové zkoušky pro výrobu a přenos energií

Svornice Phoenix Contact se používají v systémech zásobování energiemi mnoho desetiletí. K této činnosti se kvalifikovaly díky svým elektrickým a mechanickým vlastnostem. Značný význam zde má odolnost svornic proti negativním vlivům prostředí a dlouhodobá stabilita použitých materiálů. Zvláště se osvědčila trvalá kvalita svornic Phoenix Contact. Vysoce jakostní materiály zaručují dlouhodobou provozní spolehlivost.

Vlastnosti izolačních hmot
ČSN EN 60216-1
Chování plastů při trvale vyšších teplotách je popsáno v návaznosti na odolnost v tahu a na izolační vlastnosti. Standardy IEC 60216 a UL 746 B uvádějí teplotní index životnosti plastů při tepelném zatěžování. Charakteristické hodnoty jsou uvedeny v IEC 60216 jako hodnota TI a podle UL 746 B jako RTI.

Testy vlivů prostředí
ČSN EN 60068-2-42/43
Zkouškám, které se vykonávají v atmosféře SO2 a H2S při relativní vlhkosti vzduchu 75 %, jsou podrobeny kontakty svorek i nožová oddělovací místa a zkušební kontakty. Za kritéria pro hodnocení slouží průchozí odpory, pevnost spoje vodiče a optické posouzení kontaktů po vykonané zkoušce. Vysokého standardu svorek Phoenix Contact je dosaženo použitím kvalitních korozivzdorných slitin mědi.

Ochrana proti dotyku
ČSN EN 60529
Při testu se rozlišuje mezi bezpečností práce při dotyku hřbetem ruky a při dotyku prsty. Zkušebním prstem a zkušební koulí je testována možnost nebezpečného dotyku živých částí zařízení. Živé části nesmějí být přístupné dotyku těmito zkušebními předměty.

Povrchové cesty (CTI)
ČSN EN 60112
Vlhkost a znečištění podporují vznik cest plazivých proudů na povrchu plastů. Hodnota CTI (Comparative Tracking Index, odolnost proti plazivým proudům) udává u plastu odolnost proti vzniku těchto cest. Test vyhodnocuje maximální napětí, při kterém lze nakapat padesát kapek, aniž by vznikl zkratový proud větší než 0,5 A. Plasty používané společností Phoenix Contact jsou zařazeny s hodnotou CTI 600 do nejvyšší kategorie zkušebních napětí.

Zkouška žhavým drátem
ČSN EN 60695-2-11
K simulaci uvedeného zdroje rizik u elektrotechnických dílů se při zkoušce žhavým drátem rozehřeje žhavicí drát na určitou teplotu (550 °C, 650 °C, 750 °C, 850 °C nebo 960 °C) a pak se silou 1 N kolmo přiloží na nejtenčí místo pouzdra vzorku. Polyamidy používané společností Phoenix Contact běžně splňují maximální požadavky zkoušky žhavým drátem při teplotě 960 °C (nejvyšší stupeň).

Phoenix Contact – spolehlivá spojení a inspirující inovace

Kvalita výrobků a služeb je klíčová. Nekontroluje se dodatečně na hotových výrobcích, ale odpovědně během každé výrobní operace. Navíc společnost pečuje o šetrné zacházení s přírodními zdroji ve prospěch zaměstnanců, obchodních partnerů a životního prostředí. Integrovaný procesně orientovaný systém řízení postavený na základě EN ISO 9001 a 14001 zaručuje, že jsou dodrženy standardy, včetně směrnice EU 2002//96/EU (WEEE) a 2002/95/EU (RoHS), a respektovány požadavky zákazníků při inovacích a výrobě.

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: +420 542 213 401
fax: +420 542 213 701
e-mail: obchod@phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cz