časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Čištění elektrických zařízení pod napětím

|

číslo 7/2005

Čištění elektrických zařízení pod napětím

Ing. Wolfgang Marks,
KOMMA MaR, s. r. o.

Práce pod napětím je v současné době trendem, jehož prosazením lze dosáhnout úspory finančních prostředků provozovatelů elektrotechnických zařízení i dodavatelů elektrické energie. K nejčastěji využívaným činnostem v oblasti prací pod napětím je údržba a čištění elektrického zařízení a rozvodů.

Podle principu nepřímých dotyků lze tuto činnost vykonávat bezpečně a bez rizika (obr. 1). To dokazují mnohaleté a rozsáhlé výzkumy zaměřené na pracovní pomůcky používané v souvislosti s elektrickými zařízeními pod napětím. Téměř dvacetileté pozitivní zkušenosti s prací pod napětím navíc potvrzují, že postupy zvolené v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidelná školení montérů se osvědčují a odrážejí se i v bezpečnosti osob a zařízení.

Obr. 1.

Obr. 1. Podle principu nepřímých dotyků lze čistit bezpečně a bez rizika

Význam prací pod napětím se díky nepřerušeným dodávkám elektrické energie kladně projeví nejen v ekonomice energetických závodů, ale i odběratelů.

Z porovnání prací pod napětím a na vypnutém elektrickém zařízení plyne:

 • výrazné zkrácení doby prací a snížení nákladů na jejich provedení,

 • nulové náklady na koordinaci prací,

 • odpadá odpojování elektrického zařízení (tím i výpadek technologie či napájení elektrické soustavy) a opatření na uzemnění a zkratování (dodržení pravidla pěti zásad),

 • plynulost provádění údržby (čistících prací).

Předpoklady pro čištění elektrických zařízení pod napětím

Z řady požadavků, které jsou obsaženy v normě EN 50110-1:1996 Provoz elektrických zařízení, jsou dále v krátkosti uvedeny nejdůležitější:

 • Práci pod napětím smějí vykonávat minimálně dva odborně způsobilí pracovníci s příslušnou kvalifikací.

 • Odborná způsobilost pro práci pod napětím musí být udržována praxí a pravidelným školením s přezkoušením.

 • Po zakončení speciálního výcviku a po přezkoušení obdrží účastníci osvědčení o způsobilosti, ze kterého je patrné, které práce smějí provádět.

 • Před zahájením prací musí být určen pracovní postup (odpovědnou osobou), v něm musí být stanoveno, zda se bude pracovat s použitím izolovaného nářadí, nebo s vhodnými osobními ochrannými pomůckami.

 • Musí být vystaven pracovní příkaz (odpovědnou osobou).

 • Musí být určeno nářadí, vybavení, ochranné a pracovní pomůcky, které se budou při práci používat (odpovědnou osobou).

 • Musí být zohledněny povětrnostní podmínky (srážky, mlha, bouřky, vítr, mráz, obleva).

 • Podle četnosti používání čisticí soupravy, avšak minimálně jednou ročně, musí být provedena údržba a revize čisticí soupravy (viz ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610: Revize a kontroly elektrického ručního nářadí a drobných elektrických spotřebičů).

 • Neoprávněné použití čisticí soupravy k čištění elektrického zařízení pod napětím je nepřípustné, a proto musí odpovědné osoby jejímu použití zabránit.

 • Před zahájením čistících prací je nutné, aby se obsluha seznámila s pokyny pro provoz jednotlivých přístrojů.

Obr. 2.

Obr. 2. Čistící práce z bezpečné vzdálenosti

Z uvedených bodů vyplývá, že práce pod napětím vyžaduje velké investice do přípravy pracovníků a do materiálového vybavení.

Způsob a metody práce

Práce s čisticí soupravou postupuje převážně podle metody „práce z bezpečné vzdálenosti„ (ochrana polohou), popř. podle pravidel „práce v izolačních rukavicích, s izolovanými pracovními pomůckami„ (ochrana izolací).

Práce z bezpečné vzdálenosti

Pojem práce z bezpečné vzdálenosti je definován takto: „Při pracích z bezpečné vzdálenosti zůstává pracovník v pevně stanoveném odstupu (v bezpečné vzdálenosti) od částí elektrického zařízení pod napětím a činnost vykonává pomocí izolačních (manipulačních) tyčí„ (obr. 2). Za „izolační tyč“ se při těchto čistících pracích považuje sací trubice, jejíž elektrická bezpečnost a mechanická pevnost byly předem přezkoušeny.

Práce v izolačních rukavicích s izolovanými pracovními pomůckami

Pod pojmem práce v izolačních rukavicích se rozumí, že se pracovník při práci dotýká částí elektrického zařízení pod napětím, a přitom je chráněn izolačními rukavicemi, popř. dalšími pomůckami. Použití izolačních rukavic u elektrických zařízení do 1 000 V nevylučuje použití izolovaného nářadí a vhodné izolace pro pracoviště. Za „izolované nářadí“ se při čistících pracích považují jeho plně izolované části (díly), jež jsou součástí čisticí sady (např. kartáče, štětce), které byly předtím přezkoušeny z hlediska elektrické bezpečnosti a mechanické pevnosti.

Obr. 3.

Obr. 3. Práce v izolačních rukavicích s izolovanými pracovními pomůckami

Při této metodě se navíc musí dodržovat předpisy „práce v blízkosti částí pod napětím„. Jde zejména o ochranu ochrannými pomůckami, zábranami, kryty nebo izolačními plásty (obr. 3a, b). Před zahájením prací je třeba překontrolovat, zda všechny části pod napětím, které jsou v blízkosti čištěných dílů, ale které nejsou určeny k čištění, jsou chráněny před nebezpečným dotykem.

Postup čistících prací

 1. Před začátkem a po ukončení čistících prací je třeba vyplnit protokol o čištění; dojde-li během prací ke střídání dozoru, musí se všechny změny průběžně zaznamenávat.

 2. Pracovník je povinen používat ochranné pomůcky.

 3. Pracoviště musí být zabezpečeno před vstupem osob, jež se na práci nepodílejí.

 4. Jakmile se zařízení nebo nástroje určené k čištění orosí, musí se čištění přerušit.

 5. Před zahájením čištění je třeba řádně zaznamenat označení všech obvodů, aby v případě poškození nebo uvolnění štítků mohlo být označení uvedeno do řádného stavu.

 6. Dojde-li případně k uvolnění přepážek v rozváděči, nesmí se s nimi manipulovat. Zařízení se uvede do řádného stavu při následné revizi.

Obr. 4.

Obr. 4. Čisticí souprava TRS NS

Desatero zásad bezpečné práce s čistícími soupravami

 1. Čistící soupravy smějí být používány pouze v určených zařízeních s odpovídajícím jmenovitým napětím. Hodnoty napětí a druh zařízení jsou uvedeny na štítku soupravy.

 2. Při práci musí být respektovány požadované klimatické a atmosférické podmínky:
  – teplota prostředí v rozmezí -10 °C až +50 °C,
  – relativní vlhkost vzduchu při teplotě do 25 °C max. 80 %, při teplotě nad 25 °C max. 65 %,
  – práci s čisticí soupravou znemožňují déšť, sněžení, silná mlha, bouřka a silný vítr.

 3. Při práci je nutné používat zábrany a další ochranné pomůcky.

 4. Před použitím čisticí soupravy je důležité zkontrolovat, zda je úplná a nepoškozená, poškrábána nebo zdeformována. Stejný postup se musí opakovat, dojde-li k obnovení prací po přerušení.

 5. Sací hadice, nástavce a čisticí hlavice pro suché čištění nesmí být použity k jinému účelu, než jsou určeny, jako např. k mokrému čistění.

 6. Orosené díly je nutné okamžitě osušit.

 7. Pro skladování a transport čisticích a izolačních dílů je důležité používat ochranné obaly a stojany.

 8. Čisticí soupravu je možné uchopit pouze v místě rukojeti. K čištění se používají pouze originální díly s originálními nástavci.

 9. Elektrické zařízení se nejdříve očistí nahrubo, pak se použijí díly, prvky a přípravky pro jemné dočistění. Při čištění nesmí vznikat zvířený prach.

 10. K udržování izolačních vlastností a řádné funkce izolačních dílů čisticí soupravy je nezbytné je pravidelně ošetřovat a udržovat plně funkční. K očistě tyčí a hadic se používá teplá voda a (šetrný) saponát. Po vypláchnutí se části nechají 8 h schnout. Po očistění a opláchnutí je nutné se přesvědčit, zda chemický prostředek skutečně vyprchal.

Čisticí soupravy firmy DEHN + SÖHNE

Souprava pro suché čišyění
Soupravu pro suché čištění elektrických zařízení tvoří průmyslový vysavač, speciálně upravené čisticí hlavice (umožňují intenzivní způsob čištění), výměnné nástavce se štětci (různých velikostí a tvarů), spojky a propojky pro rychlou výměnu čisticích hlavic, pružné sací hadice, rukojeti s regulací sání, spojka sací hadice o průměru 35 mm.

Obr. 5.

Obr. 5. Čisticí souprava TRS MS

Čisticí souprava TRS NS
Tato souprava je určena pro suché čištění elektrických zařízení pod napětím do 1 000 V, jako např. pro vysávání rozváděčů, připojovacích skříní ve vnitřním i venkovním prostředí (obr. 4). Nelze ji používat za deště, sněžení, mlhy, za bouřky, při silném větru a při extrémně nízkých teplotách.

Čisticí souprava TRS MS
Souprava pro vysávání rozvodných zařízení ve vnitřním i venkovním prostředí pod napětím (obr. 5) je určena pro suché čištění elektrických zařízení do napětí 36 kV a jmenovité frekvenci 15 až 60 Hz. Nelze ji používat za deště, sněžení, mlhy, za bouřky, při silném větru a při extrémně nízkých teplotách.

Čisticí souprava MS
Souprava je určena pro čištění rozvodných zařízení pod napětím ve vnitřním i venkovním prostředí pomocí speciálního roztoku – pro mokré čištění elektrických zařízení do napětí 36 kV a jmenovité frekvenci 15 až 60 Hz (obr. 6). Nelze ji používat za deště, sněžení, mlhy, za bouřky, při silném větru a při extrémně nízkých teplotách.

Soupravu pro mokré čištění elektrických zařízení tvoří speciálně upravené čisticí hlavice s houbami, které umožňují intenzivní způsob čištění, výměnné nástavce a propojky různých délek a tvarů, spojky a propojky pro rychlou výměnu čisticích hlavic.

Prostředky osobní ochrany DELTEC

Firma DEHN + SÖHNE vytvořila ve spolupráci s renomovaným výrobcem ochranných pracovních pomůcek – firmou ELSIC – společný výrobní program pod značkou DELTEC, jehož jednotlivé prvky se používají k bezpečnému čištění zařízení.

Obr. 6.

Obr. 6. Čisticí souprava FRS MS

Stínicí souprava
Souprava pro práci na elektrickém zařízení pod napětím do 800 kV pracuje na principu Faradayovy klece. Soupravu tvoří stínicí kombinéza, stínicí návleky, stínicí rukavice, helma, přípravky pro vyrovnání potenciálů pro montéra a pro nářadí.

Ochranné osobní pomůcky
V nabídce je ochranný štít (chrání před účinky elektrického oblouku), ochranná pracovní přílba, izolační rukavice a izolační holínky – vše pro napětí do 1 000 V.

Ochranné a izolační kyty
Sem patří ochranné kryty z průhledného plastu o tloušťce 1 mm pro zakrytí kabelových rozváděčů do velikosti napětí 1 000 V. Dále jsou to izolační kryty (popř. závěsné) pro rozváděče, skříně a přípojkové skříně do napětí až 1 000 V, izolační fólie (se suchým zipem z průhledného plastu) o tloušťce 1 mm na zakrytí elektrických zařízení o napětí do 1 000 V, krycí plachty a pásky, pryžové krycí lišty a krytky, izolační podložky a kabelové koncovky z pryže atd.