Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Chemie ve službách elektrotechniky

Ing. Pavel Kozelka, ELCHEMCo, spol. s r. o.
 

Úvod

 
ELCHEMCo, spol. s r. o., bylo založe­no v roce 1992. Prvotní náplní byla výroba a distribuce různých vlastních chemických přípravků pro domácí kutily a řemeslníky ze­jména v oboru elektroniky. Šlo o pájecí ka­paliny usnadňující pájení mědi, mosazi, hli­níku apod. Dále to byly různé přípravky pro výrobu desek plošných spojů, jako jsou např. leptuvzdorná kreslicí kapalina na vykreslení motivu plošného spoje na měděnou fólii, lep­tací roztok pro následné odleptání mědi, laky na ochranu desek plošných spojů, teplovodi­vá pasta aj. Z dalších výrobků lze jmenovat např. různé čisticí a lubrikační prostředky. Postupem času se požadavky zákazníků roz­šiřovaly a ukazovala se nutnost navázat spo­lupráci se zahraničními dodavateli, neboť již nebylo možné pokrýt celý požadovaný roz­sah nejrůznějších materiálů z vlastních vý­robních zdrojů, popř. z nabídky tuzemských dodavatelů. Společnost ELCHEMCo byla na jedné straně také postupně kontaktována zástupci různých zahraničních firem s nabíd­kou na distribuci různých materiálů, na druhé straně samo ELCHEMCo v rámci podniko­vé marketingové strategie vyhledávalo a stá­le ještě vyhledává spolupráci se zahraničními dodavateli zajímavých materiálů. Výsledkem těchto jednání bylo postupné zahájení distri­buce silikonových kaučuků a laků firmy Dow Corning, technických sprejů Servisol Amber­sil (nyní CRC) a ITW, olovnatých a bezolov­natých pájecích past a tavidel pro SMT firmy Warton Metals. Vzhledem k rostoucím náro­kům na zapouzdřovací hmoty pro elektroni­ku a elektrotechniku byla zahájena distribu­ce epoxidových a polyuretanových zalévacích hmot firmy Camattini (nyní Elantas). Dále byla zahájena distribuce speciálních lubrikantů a chladicích past a kapalin firmy The Orelube. Společnost ELCHEMCo dodává dále asi od dvaceti výrobců různé materiály.
 
Jde např. o:
 • polyimidové fólie,
 • maskovací výseky pro reflow a lepicí pásky,
 • různé typy speciálních zalévacích hmot a plastů,
 • stínicí nátěrové hmoty a fólie EMI,
 • elektrovodivé plastové fólie,
 • měděné a hliníkové pásky s elektrovodi­vým lepidlem,
 • kovové pájky s různými tavidly,
 • čiré zalévací hmoty pro optické světelné efekty s diodami LED,
 • speciální silikonové kaučuky pro výrobu forem a prototypů,
 • separační a lubrikační přípravky pro lisov­ny plastů,
 • krycí fólie na displeje,
 • oleje a vazelínu pro difúzní vývěvy,
 • vysokoteplotní silikonové tmely a vazelí­ny,
 • kontaktní teplovodivé pasty,
 • lepidla,
 • zalévací hmoty a fólie,
 • čisticí miniaturní tyčinky,
 • antistatické sáčky a sáčky ESD,
 • absorbéry EMI,
 • fotoemulze pro výrobu plošných spojů,
 • chladicí spreje a čisticí spreje se stlačeným plynem,
 • trysky pro osazovací automaty SMD aj.
ELCHEMCo má vlastní chemickou labo­ratoř, kde je možné vykonat základní zkoušky zejména zalévacích hmot, laků apod. Firma má z tohoto důvodu také praktické zkušenosti se zpracováním těchto hmot a v případě po­třeby je schopna vykonávat nejrůznější zkouš­ky a testy. Praktické dlouhodobé zkušenosti se zpracováním různých materiálů jsou vel­mi užitečné při odstraňování různých problé­mů u zákazníků a řešení zákaznických potřeb.
 

Výrobky pro použití v elektrotechnice

 

N. F. Precision Cleaner

Speciální nehořlavý čistič pro elektroni­ku a elektrotechniku. Nahrazuje velmi účin­né čističe obsahující omezované chlorované uhlovodíky (1,1,1 – trichlorethan a chlorfluor uhlovodíky CFC). Pro běžné plasty je neutrál­ní a hodí se pro čištění a odmašťování všech typů elektrických a elektronických zařízení, kde je vypnutí zařízení nemožné nebo velmi nákladné. Pro své vlastnosti je vhodný pro čištění relé, spínačů, vypínačů, alarmů a sig­nálních systémů, desek plošných spojů, ko­nektorů, generátorů, kontaktů, laboratorního a testovacího vybavení, terminálů, zásuvek a vidlic, pro elektromechanické montáže, ří­zení motorů, senzorů apod.
 

N. F. Precision Cleaner (obr. 1) je prv­ním produktem na trhu s těmito vlastnostmi:

 • neobsahuje chlorované uhlovodíky,
 • neobsahuje CFC a HCFC,
 • obsahuje rozpouštědla,
 • tvoří nehořlavou směs s velkou rychlostí odpařování,
 • je nevodivý a korozivzdorný,
 • odpařuje se kompletně a nezanechává žád­né zbytky,
 • nepoškozuje ozonovou vrstvu – má ODP (Ozone Depleting Potential) rovný nule. Splňuje tedy současné přísné požadavky na ochranu životního prostředí a bezpeč­nost. Odstraňuje stopy tavidel, lehkých olejů, otisků prstů a jiných nečistot z elek­tronických a elektrických zařízení. Zmen­šuje kontaktní odpor a tvorbu elektrické­ho oblouku i otěr, čímž prodlu­žuje životnost zařízení. Dodává se jako sprej o objemu 400 ml. Tryska spreje zajišťuje použití v rozsahu 360°, což umožňuje pohodlnou aplikaci čističe.
 

Silastic 732

Silastic 732 (obr. 2) je siliko­nový, jednosložkový tmel a le­pidlo. Vytvrzuje se při normál­ní teplotě do podoby houževna­té, pružné pryže. Je nestékavý a dobře se hodí pro utěsňování spojů, kabelových průchodek a konektorů. Své uplatnění najde také při instalaci topných kabelů, oprav a spojování vodičů. Výsledkem jeho použití je pružná vodotěsná izolace u ledniček, mraz­niček, automatických praček, konvic, vysa­vačů, čerpadel, motorů a vypínačů a žehli­ček. Může se použít rovněž pro lepení kon­zol a štítků na zařízení. Tmel zůstává pružný v rozsahu teplot –65 až 265 °C. Je přilnavý na většinu běžných povrchů, včetně převážné části čistých kovů, skla, dřeva, keramiky, si­likonových pryskyřic a vulkanizované pryže, umělého a přírodního vlákna a mnoha plastů a natřených povrchů. Má výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhkosti a tep­lotním výkyvům. Doba zaschnutí na dotyk při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 50 % je u tohoto tmelu 15 až 25 min. Elektrická pev­nost 22 kV·mm–1.
 

Dow Corning 3-6548 Silicone RTV Foam

Nehořlavá elastická pěna se používá pro utěsňování kabelových průchodů, zapouzd­řování elektrických zařízení, jakož i pro dal­ší technické aplikace. V souvislosti se zvy­šujícími se nároky na požární bezpečnost se do popředí pozornosti konstruktérů a projek­tantů dostávají materiály splňující požadav­ky na zvýšenou požární bezpečnost. Mezi tyto materiály bezesporu patří dvousložkové silikonové pěny. Typickým reprezentantem těchto pěn je produkt DC 3-6548 Silicone RTV Foam (obr. 3). Tento silikonový elas­tomer byl vyvinut za účelem zvýšení odol­nosti elektrických instalací proti ohni a jako zábrana proti jeho šíření. Pro své chemic­ké složení a strukturu po vytvrzení je ide­ální hmotou pro vytváření protipožárních ochran a těsnění přímo v místě použití. Má velkou tepelnou stabilitu a je velmi účinný při omezování takových nebezpečí, jako je oheň, kouř, chemikálie a plyny. Při vysokých teplotách při požáru vytváří izolační, nehoř­lavou, žáruvzdornou hmotu. Mimoto může být také použit při utěsňování různých ob­jektů proti nečistotám, prachu, vodě a jiným látkám. Nejúčinnější je při utěsňování nej­různějších prostorů, kterými prochází něja­ká vedení, jako jsou např. kabely, vodiče, potrubí apod. Dále zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci. Používá se také jako vý­plňový materiál nebo těsnění a jako hmo­ta pro pohlcování zvuku. Je použitelný i při různých vývojových a laboratorních experi­mentech. Hlavní použití je při elektroinsta­lačních montážích, a to zejména v objektech či zařízeních se zvýšeným nebezpečím po­žáru a tam, kde případný požár může způso­bit značné škody na zdraví a majetku. Proto je tento materiál použit mj. v mnoha jader­ných elektrárnách po celém světě, v nejrůz­nějších zařízeních energetického průmyslu, v chemickém průmyslu apod. Dále nachází uplatnění např. při instalaci energetických sítí v různých důležitých objektech (hote­ly, divadla, nemocnice, letiště, telekomu­nikační zařízení, vojenská zařízení apod.). O jeho kvalitě vypovídá i to, že je schválen pro použití při konstrukci jaderných elektrá­ren (asi sto aplikací je v jaderných elektrár­nách v USA, Evropě a Asii). Má atest UL, BS, Lloyds Register atd. Vytvrzená pěna je pružná, elastická, a může tak kompenzovat mechanická napětí v konstrukci. Materiál neobsahuje těkavá či hořlavá rozpouštědla, je netoxický a korozivzdorný, odolný proti UV záření a radiaci, navíc je snadno odstra­nitelný a opravitelný a dobře vyplňuje i slo­žité dutiny.
 

Elektroguard E30

Electroguard E30 je dvousložková anti­statická disipativní nátěrová hmota na ami­no-epoxidovém základu. Tato hmota se snad­no aplikuje a udržuje. Její nanášení nevyža­duje vyškoleného odborníka ani speciální vybavení. Nevytvrzená hmota se dá snadno odstranit vodou. Vytvrzený povrch má vyni­kající chemickou odolnost. Tuto hmotu lze snadno čistit (a to i párou). Hmota je velmi odolná proti provoznímu opotřebení. Stan­dardně se dodává ve třech barevných odstí­nech (světle šedá, zelená, červená). Nanáší se štětcem nebo válečkem. Použité nástroje lze po skončení práce snadno očistit teplou vodou. Tato hmota je velmi vhodná pro ná­těry podlah a zdí v elektronickém průmys­lu, v čistých provozech, ve farmaceutických provozech, v manipulačních prostorech pro hořlaviny a výbušniny atd. Splňuje normy EN 100 015/1 a MIL B81705C a vyrábí se v souladu s ISO 9001.
 
Informace o dalších výrobcích a chemic­kých přípravcích dodávaných společností ELCHEMCo lze najít také v prezentačním sloupku výrobků na této straně.
 
 
Obr. 1. N. F. Precision Cleaner
Obr. 2. Silastic 732
Obr. 3. DC 3-6548 Silicone RTV Foam