časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Chemie ve službách elektrotechniky

|

Ing. Pavel Kozelka, ELCHEMCo, spol. s r. o.
 

Úvod

 
ELCHEMCo, spol. s r. o., bylo založe­no v roce 1992. Prvotní náplní byla výroba a distribuce různých vlastních chemických přípravků pro domácí kutily a řemeslníky ze­jména v oboru elektroniky. Šlo o pájecí ka­paliny usnadňující pájení mědi, mosazi, hli­níku apod. Dále to byly různé přípravky pro výrobu desek plošných spojů, jako jsou např. leptuvzdorná kreslicí kapalina na vykreslení motivu plošného spoje na měděnou fólii, lep­tací roztok pro následné odleptání mědi, laky na ochranu desek plošných spojů, teplovodi­vá pasta aj. Z dalších výrobků lze jmenovat např. různé čisticí a lubrikační prostředky. Postupem času se požadavky zákazníků roz­šiřovaly a ukazovala se nutnost navázat spo­lupráci se zahraničními dodavateli, neboť již nebylo možné pokrýt celý požadovaný roz­sah nejrůznějších materiálů z vlastních vý­robních zdrojů, popř. z nabídky tuzemských dodavatelů. Společnost ELCHEMCo byla na jedné straně také postupně kontaktována zástupci různých zahraničních firem s nabíd­kou na distribuci různých materiálů, na druhé straně samo ELCHEMCo v rámci podniko­vé marketingové strategie vyhledávalo a stá­le ještě vyhledává spolupráci se zahraničními dodavateli zajímavých materiálů. Výsledkem těchto jednání bylo postupné zahájení distri­buce silikonových kaučuků a laků firmy Dow Corning, technických sprejů Servisol Amber­sil (nyní CRC) a ITW, olovnatých a bezolov­natých pájecích past a tavidel pro SMT firmy Warton Metals. Vzhledem k rostoucím náro­kům na zapouzdřovací hmoty pro elektroni­ku a elektrotechniku byla zahájena distribu­ce epoxidových a polyuretanových zalévacích hmot firmy Camattini (nyní Elantas). Dále byla zahájena distribuce speciálních lubrikantů a chladicích past a kapalin firmy The Orelube. Společnost ELCHEMCo dodává dále asi od dvaceti výrobců různé materiály.
 
Jde např. o:
 • polyimidové fólie,
 • maskovací výseky pro reflow a lepicí pásky,
 • různé typy speciálních zalévacích hmot a plastů,
 • stínicí nátěrové hmoty a fólie EMI,
 • elektrovodivé plastové fólie,
 • měděné a hliníkové pásky s elektrovodi­vým lepidlem,
 • kovové pájky s různými tavidly,
 • čiré zalévací hmoty pro optické světelné efekty s diodami LED,
 • speciální silikonové kaučuky pro výrobu forem a prototypů,
 • separační a lubrikační přípravky pro lisov­ny plastů,
 • krycí fólie na displeje,
 • oleje a vazelínu pro difúzní vývěvy,
 • vysokoteplotní silikonové tmely a vazelí­ny,
 • kontaktní teplovodivé pasty,
 • lepidla,
 • zalévací hmoty a fólie,
 • čisticí miniaturní tyčinky,
 • antistatické sáčky a sáčky ESD,
 • absorbéry EMI,
 • fotoemulze pro výrobu plošných spojů,
 • chladicí spreje a čisticí spreje se stlačeným plynem,
 • trysky pro osazovací automaty SMD aj.
ELCHEMCo má vlastní chemickou labo­ratoř, kde je možné vykonat základní zkoušky zejména zalévacích hmot, laků apod. Firma má z tohoto důvodu také praktické zkušenosti se zpracováním těchto hmot a v případě po­třeby je schopna vykonávat nejrůznější zkouš­ky a testy. Praktické dlouhodobé zkušenosti se zpracováním různých materiálů jsou vel­mi užitečné při odstraňování různých problé­mů u zákazníků a řešení zákaznických potřeb.
 

Výrobky pro použití v elektrotechnice

 

N. F. Precision Cleaner

Speciální nehořlavý čistič pro elektroni­ku a elektrotechniku. Nahrazuje velmi účin­né čističe obsahující omezované chlorované uhlovodíky (1,1,1 – trichlorethan a chlorfluor uhlovodíky CFC). Pro běžné plasty je neutrál­ní a hodí se pro čištění a odmašťování všech typů elektrických a elektronických zařízení, kde je vypnutí zařízení nemožné nebo velmi nákladné. Pro své vlastnosti je vhodný pro čištění relé, spínačů, vypínačů, alarmů a sig­nálních systémů, desek plošných spojů, ko­nektorů, generátorů, kontaktů, laboratorního a testovacího vybavení, terminálů, zásuvek a vidlic, pro elektromechanické montáže, ří­zení motorů, senzorů apod.
 

N. F. Precision Cleaner (obr. 1) je prv­ním produktem na trhu s těmito vlastnostmi:

 • neobsahuje chlorované uhlovodíky,
 • neobsahuje CFC a HCFC,
 • obsahuje rozpouštědla,
 • tvoří nehořlavou směs s velkou rychlostí odpařování,
 • je nevodivý a korozivzdorný,
 • odpařuje se kompletně a nezanechává žád­né zbytky,
 • nepoškozuje ozonovou vrstvu – má ODP (Ozone Depleting Potential) rovný nule. Splňuje tedy současné přísné požadavky na ochranu životního prostředí a bezpeč­nost. Odstraňuje stopy tavidel, lehkých olejů, otisků prstů a jiných nečistot z elek­tronických a elektrických zařízení. Zmen­šuje kontaktní odpor a tvorbu elektrické­ho oblouku i otěr, čímž prodlu­žuje životnost zařízení. Dodává se jako sprej o objemu 400 ml. Tryska spreje zajišťuje použití v rozsahu 360°, což umožňuje pohodlnou aplikaci čističe.
 

Silastic 732

Silastic 732 (obr. 2) je siliko­nový, jednosložkový tmel a le­pidlo. Vytvrzuje se při normál­ní teplotě do podoby houževna­té, pružné pryže. Je nestékavý a dobře se hodí pro utěsňování spojů, kabelových průchodek a konektorů. Své uplatnění najde také při instalaci topných kabelů, oprav a spojování vodičů. Výsledkem jeho použití je pružná vodotěsná izolace u ledniček, mraz­niček, automatických praček, konvic, vysa­vačů, čerpadel, motorů a vypínačů a žehli­ček. Může se použít rovněž pro lepení kon­zol a štítků na zařízení. Tmel zůstává pružný v rozsahu teplot –65 až 265 °C. Je přilnavý na většinu běžných povrchů, včetně převážné části čistých kovů, skla, dřeva, keramiky, si­likonových pryskyřic a vulkanizované pryže, umělého a přírodního vlákna a mnoha plastů a natřených povrchů. Má výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhkosti a tep­lotním výkyvům. Doba zaschnutí na dotyk při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 50 % je u tohoto tmelu 15 až 25 min. Elektrická pev­nost 22 kV·mm–1.
 

Dow Corning 3-6548 Silicone RTV Foam

Nehořlavá elastická pěna se používá pro utěsňování kabelových průchodů, zapouzd­řování elektrických zařízení, jakož i pro dal­ší technické aplikace. V souvislosti se zvy­šujícími se nároky na požární bezpečnost se do popředí pozornosti konstruktérů a projek­tantů dostávají materiály splňující požadav­ky na zvýšenou požární bezpečnost. Mezi tyto materiály bezesporu patří dvousložkové silikonové pěny. Typickým reprezentantem těchto pěn je produkt DC 3-6548 Silicone RTV Foam (obr. 3). Tento silikonový elas­tomer byl vyvinut za účelem zvýšení odol­nosti elektrických instalací proti ohni a jako zábrana proti jeho šíření. Pro své chemic­ké složení a strukturu po vytvrzení je ide­ální hmotou pro vytváření protipožárních ochran a těsnění přímo v místě použití. Má velkou tepelnou stabilitu a je velmi účinný při omezování takových nebezpečí, jako je oheň, kouř, chemikálie a plyny. Při vysokých teplotách při požáru vytváří izolační, nehoř­lavou, žáruvzdornou hmotu. Mimoto může být také použit při utěsňování různých ob­jektů proti nečistotám, prachu, vodě a jiným látkám. Nejúčinnější je při utěsňování nej­různějších prostorů, kterými prochází něja­ká vedení, jako jsou např. kabely, vodiče, potrubí apod. Dále zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci. Používá se také jako vý­plňový materiál nebo těsnění a jako hmo­ta pro pohlcování zvuku. Je použitelný i při různých vývojových a laboratorních experi­mentech. Hlavní použití je při elektroinsta­lačních montážích, a to zejména v objektech či zařízeních se zvýšeným nebezpečím po­žáru a tam, kde případný požár může způso­bit značné škody na zdraví a majetku. Proto je tento materiál použit mj. v mnoha jader­ných elektrárnách po celém světě, v nejrůz­nějších zařízeních energetického průmyslu, v chemickém průmyslu apod. Dále nachází uplatnění např. při instalaci energetických sítí v různých důležitých objektech (hote­ly, divadla, nemocnice, letiště, telekomu­nikační zařízení, vojenská zařízení apod.). O jeho kvalitě vypovídá i to, že je schválen pro použití při konstrukci jaderných elektrá­ren (asi sto aplikací je v jaderných elektrár­nách v USA, Evropě a Asii). Má atest UL, BS, Lloyds Register atd. Vytvrzená pěna je pružná, elastická, a může tak kompenzovat mechanická napětí v konstrukci. Materiál neobsahuje těkavá či hořlavá rozpouštědla, je netoxický a korozivzdorný, odolný proti UV záření a radiaci, navíc je snadno odstra­nitelný a opravitelný a dobře vyplňuje i slo­žité dutiny.
 

Elektroguard E30

Electroguard E30 je dvousložková anti­statická disipativní nátěrová hmota na ami­no-epoxidovém základu. Tato hmota se snad­no aplikuje a udržuje. Její nanášení nevyža­duje vyškoleného odborníka ani speciální vybavení. Nevytvrzená hmota se dá snadno odstranit vodou. Vytvrzený povrch má vyni­kající chemickou odolnost. Tuto hmotu lze snadno čistit (a to i párou). Hmota je velmi odolná proti provoznímu opotřebení. Stan­dardně se dodává ve třech barevných odstí­nech (světle šedá, zelená, červená). Nanáší se štětcem nebo válečkem. Použité nástroje lze po skončení práce snadno očistit teplou vodou. Tato hmota je velmi vhodná pro ná­těry podlah a zdí v elektronickém průmys­lu, v čistých provozech, ve farmaceutických provozech, v manipulačních prostorech pro hořlaviny a výbušniny atd. Splňuje normy EN 100 015/1 a MIL B81705C a vyrábí se v souladu s ISO 9001.
 
Informace o dalších výrobcích a chemic­kých přípravcích dodávaných společností ELCHEMCo lze najít také v prezentačním sloupku výrobků na této straně.
 
 
Obr. 1. N. F. Precision Cleaner
Obr. 2. Silastic 732
Obr. 3. DC 3-6548 Silicone RTV Foam