Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2017 vyšlo
tiskem 4. 10. 2017. V elektronické verzi na webu od 4. 10. 2017. 

Téma: Elektroenergetika; OZE; Palivové články; Baterie a akumulátory

Hlavní článek
Skladování elektrické energie
Elektrochemická impedanční spektroskopie akumulátorů

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

ABB na MSV 2017 v Brně vystavuje stavební kameny továrny budoucnosti Společnost ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v hale G2/30 představuje…

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Nejlepší exponáty veletrhu FOR ARCH získaly ocenění GRAND PRIX Odborná porota i letos vybírala ty nejlepší exponáty a technologie. Ocenění GRAND PRIX…

Indická jazyková verze webové stránky TME Společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o oznámila, že veškeré nezbytné…

Více aktualit

Cesta do hlubin elektrotechnikovy duše aneb vyznání pravověrného elektrikáře (3. část – dokončení)

Ing. Miloslav Valena,
revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika
 
... V tomto dříve socialistickém podniku byla v provozu všechna možná technologie: elektrárna a teplárna napájející město, roz­vody všech napětí až do 110 kV, prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, ka­palin i prachů, prostory s chemickou agre­sivitou nejvyššího stupně, kotelny, drtičky uhlí, výpočetní střediska, vodárny, čistír­ny odpadních vod a další – prostě od všeho kousek. V té době byl pojem revizní technik málo známý a tak trochu podezřelý. Navíc jsme měli kontrolovat především stav elek­trických zařízení, která dosud nikdo nekon­troloval. Byl to často „boj s větrnými mlý­ny“. Nezbytná zodpovědnost však vedla k přesnějšímu popisu rozsahu revize (což je pro revizního technika skoro to nejdůleži­tější), k popisu způsobu měření, vyhodno­cení závady a sepsání závěru s doporuče­ním. Díky tomu si člověk také rozšiřoval vě­domosti a postupně získával i zkušenosti z praxe. A také větší respekt.
 

VII. Cit, intuice a důvtip

 
Význam těchto slov si člověk uvědomí až po mnoha letech působení v oboru. Jde o ja­kýsi šestý smysl, který je pro revizního tech­nika, a nejen pro něj, velmi důležitý. Nedá se naučit z knih, je to z větší části vrozená vlastnost umocňovaná dlouholetou praxí. Tak např. se nelze z žádného návodu či předpisu naučit jednoznačnému vyhodnocování zjiš­těných závad ani nadevší pochybnost určit, kdy je závada ještě nebezpečná, a kdy niko­liv. Tady je vždy určující pouze zkušenost a praxe s aplikováním souvislostí daných pro­vozem. Sice existuje mnoho programů, kte­ré jako vodítko obsahují i značné množství položek zjištěných závad a odkazů na poru­šenou normu, ale vždy musí rozhodnout re­vizní technik, zda je, nebo není provoz bez­pečný. V tom mu žádný program nepomůže, naopak jejich používáním se lze dostat do tzv. provozní slepoty se všemi následky pro pro­voz i pro revizního technika.
 

VIII. Profesionalita

 
Dvacet let po sametové revoluci by jeden očekával, že státní orgány již budou mít dáv­no zpracovanou právní legislativu týkající se nejen vyhrazených zařízení, ale i způsob její objektivní kontroly. Zařazení živnosti montáž, opravy a revize málem mezi živnosti volné (řemeslná živnost), kde pro získání živnosti elektro stačí předložit na živnostenském úřa­du výuční list, umožní získat živnost i nezod­povědným a neschopným pracovníkům, kteří budou kazit dobré jméno (a v mnoha přípa­dech i brát práci, protože budou „levní“) těm poctivým a odborně zdatným elektrotechni­kům. Skuteční profesionálové chodí pravi­delně na různá školení, investují do své od­bornosti nemalé peníze i čas, aby své vědo­mosti a znalosti udržovaly stále na vysoké odborné úrovni.
 

IX. Univerzálnost versus specializace

V dobách začátků revizních techniků, kdy jich bylo velmi málo, byla určitá univerzál­nost k dobru věci. V té době také nebylo elek­trické zařízení tak rozsáhlé a složité, aby bylo nutné se nějak přehnaně specializovat. Navíc revizní technik nebyl živnostník – podnika­tel, jako tomu je v současnosti. Tím, že reviz­ní technik byl vždy zaměstnancem v určitém podniku, tak se jeho případná specializace odvíjela od výrobního programu příslušného podniku. Od těch dob se ale změnilo hodně, což se samozřejmě promítlo i do práce reviz­ních techniků. Specializace znamená možnost vysoké úrovně odbornosti revizního technika v úzkém tržním segmentu. Univerzálnost ne­může zajistit jeho špičkovou odbornost v ši­rokém rozsahu služeb, zvláště pak v součas­né době, kdy se na trhu objevují stále častěji nové technologie, zařízení a přístroje a jsou zaváděny další nové evropské normy.
 

X. S láskou

Obor elektrotechniky mě fascinuje již bez­mála padesát let. Je krásný, tajemný, stále při­tažlivý ale také velmi nebezpečný. Tomuto oboru jsem věnoval většinu svého dospělého života, a tak vím, že skýtá nepřeberné mož­nosti uplatnění, radostí i seberealizace. Pro­to mně dovolte popřát všem zájemcům o ten­to obor, aby prožívali svůj elektrotechnický život stejně bohatě i smysluplně jako já, aby měli ze svého oboru stejné potěšení a aby se svému oboru nikdy nezpronevěřili.
 
A na závěr ještě jedna rada zkušenější­ho kolegy:
 

Věřte, že bez lásky i pokory k elektrotech­nickému řemeslu to nejde.