časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2020 vyšlo
tiskem 2. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 1. 2021. 

Téma: Měřicí technika; Diagnostika; Zkušebnictví

Hlavní článek
Dlouhodobá zkouška inovovaného kluzného kontaktu

Český normalizační institut v novém stylu

|

číslo 2/2005

Český normalizační institut v novém stylu

Český normalizační institut (ČNI, dříve ČSNI) výrazně mění vizuální styl; tato změna zahrnuje i úpravu názvu a loga. Nová tvář ČNI je odrazem nové koncepce působení ČNI, jejíž součástí je i proměna způsobu komunikace s veřejností.

ČNI – od tradice k dynamickému rozvoji

Český normalizační institut (ČNI) je státní příspěvková organizace, sídlící v Praze. Byl zřízen v roce 1993 a navazuje na tradici Československé společnosti normalizační z roku 1922, Federálního úřadu pro normalizaci a měření a dalších organizací v oblasti technické normalizace. Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem ČSN a jiných dokumentů ve všech oblastech technické normalizace. Dále poskytuje informace o technických normách, zabezpečuje jejich prodej, a to včetně mezinárodních a zahraničních norem. V nevládních mezinárodních a evropských organizacích (ISO, IEC, CEN, CENELEC) zastupuje české národní zájmy. Pro úplnost dodejme, že všechny české normy, tedy původní i přejaté, mají základní označení ČSN, k němuž je popř. připojena zkratka vyjadřující původ normy (např. ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO).

Doba plná změn

Pro Českou republiku se po vstupu do Evropské unie otevírají zcela nové možnosti rozvoje. Odstranění hranic na jedné straně umožňuje svobodný pohyb osob, zboží i služeb, na druhé straně ovšem vyžaduje daleko pečlivější sledování kritérií jakosti, bezpečnosti a v neposlední řadě i kompatibility zboží. Výhody volného trhu totiž mohou skutečně využívat pouze ti výrobci a obchodníci, jejichž produkty dosahují dohodnutých a doporučovaných (v praxi často přímo vyžadovaných) charakteristik. Míru shody s nimi lze poměřovat právě díky normám.

Norma je pomocník

Snahou ČNI je změnit dosavadní přístup odborné i laické veřejnosti k normám jako k souboru příkazů a vytvořit obraz norem jakožto kvalifikovaných doporučení, která usnadňují, zpřehledňují a zabezpečují v podstatě veškeré technické činnosti. Jinými slovy, ČNI se snaží u odborníků i veřejnosti změnit negativní přístup „normy se musí poslouchat„ na pozitivní postoj „normy pomáhají“. Vždyť normy hrají nezastupitelnou roli při podpoře volného oběhu zboží, jsou nástrojem ochrany životního prostředí i lidského zdraví a životů; mohou se stát rovněž účinným nástrojem konkurenčního boje – společnosti, které svou činnost přizpůsobují platným normám, pochopitelně vzbuzují daleko větší důvěru.

Normy ve službách spotřebitelů

Výrobci a poskytovatelé služeb musí počítat s tím, že zákazníci jsou stále náročnější a že bedlivě sledují jakost produktů i další související aspekty – bezpečnost, nezávadnost, ekologičnost, úspornost. Tím se normy stávají základem jasné a vyrovnané komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem.

Přátelský průvodce normami

Normy jsou zkrátka neopomenutelnou součástí vyspělého světa a ČNI chce být v tomto světě spolehlivým průvodcem. Proto mnoho strategických organizačních změn uvnitř ČNI vyústilo mimo jiné i ve změnu firemní identity a v moderní přístup k zákazníkům. ČNI je odhodlán zbavit se svého obrazu jako „nezajímavého, složitého úřadu„ a prosadit se jako dynamická, otevřená a přátelská společnost, která je svým zákazníkům vždy nablízku a dokáže jim poskytnout profesionální služby i kvalifikované poradenství.

Nejvyšší česká normalizační autorita se tedy napříště bude vedle plného názvu Český normalizační institut představovat i zkratkou ČNI a novým modro-žluto-bílým logem. Nový vizuální styl byl již koncem minulého roku aplikován v informačních a propagačních tiskovinách, v inzerci; nyní je uplatňován i na webových stránkách – od ledna 2005 nese veškerá firemní prezentace ČNI pečeť nového ducha.

(Kl)