časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Česko-německá obchodní a průmyslová komora vyhlásila téma roku: energetická efektivita

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) si jako téma roku 2010 vybrala energetickou efektivitu. Navazuje tím na úspěšné projekty v této oblasti z minulých let a ještě více staví do popředí otázky udrži­telného rozvoje, omezování energetické ná­ročnosti a ochrany klimatu.
 
Požádali jsme paní Mirjam Schwan, zástup­kyni výkonného člena představenstva a vedou­cí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu ČNOPK, aby nám představila činnost ČNOPK a přiblížila, jaké konkrétní akce ČNOPK v rám­ci tématu roku 2010 chystá.
 
Paní Schwan, můžete prosím nejprve stručně představit Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru těm, kdo ji ještě neznají?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora je největší a nejaktivnější zahranič­ní obchodní komorou, která v České repub­lice působí. Na jedné straně reprezentujeme zájmy německých investorů a dalších firem, které mají zájem rozvíjet svou činnost v ČR, na druhé straně sdružujeme české společnos­ti, jež mají aktivní obchodní vztahy s Němec­kem nebo se o ně zajímají a hledají v Němec­ku nové obchodní kontakty. Jsme součástí sítě osmdesáti německých obchodních komor AHK působících v zahraničí a máme oficiální pověření německé vlády reprezentovat zájmy německých společností v Česku.
 
Jaké nástroje používáte k vaší činnosti?
Využíváme toho, že jsme velkým sdru­žením významných německých společností v České republice a že máme pověření němec­ké vlády zastupovat v ČR zájmy německých podnikatelů a lobbovat ve prospěch našich členů. Jde o společné zájmy českých i ně­meckých podniků, jako např. co nejrychlejší zavedení eura, které je pro rozvoj vzájemné­ho česko-německého obchodu velmi důležité. Máme přitom nejen rozsáhlé kontakty s jed­notlivými firmami a podnikateli, ale i otevře­né dveře na ministerstvech, v různých oboro­vých sdruženích a podnikatelských asociacích v ČR i v Německu.
 
Druhou velkou oblastí našeho působení je poskytování služeb. Jsou to zejména prů­zkumy trhu, obecné i na zakázku, informač­ní semináře, konference a setkání. Pomáháme firmám z ČR i z Německa hledat zákazníky a partnery na druhé straně hranice.
 
Další velkou součástí naší práce je spo­lupráce s veletržními společnostmi. Zastu­pujeme v Německu Veletrhy Brno a naopak v České republice reprezentujeme např. ně­meckou veletržní společnost Messe Berlin.
 
Kromě toho si vybíráme konkrétní oblas­ti techniky, perspektivní z hlediska vědecko-výzkumného rozvoje i z hlediska potenciálu česko-německé spolupráce, a na ty se potom zvláště soustředíme. Sem patří právě proble­matika energetické efektivity a ochrany ži­votního prostředí.
 
Proč jste si vybrali právě tento obor?
V Německu je už od roku 2001 kladen velký důraz na výrobu energie z obnovitel­ných zdrojů. Německé firmy mají v tomto oboru České republice co nabídnout. Podobné je to v oblasti energetické efektivity. Sledu­jeme vývoj v Česku a snažíme se nabídnout českým podnikatelům to, co potřebují. Téma energetické efektivity je i v ČR stále důleži­tější a české firmy je vnímají i jako obchod­ní příležitost a jako možnost, jak překlenout krizi v tradičních oborech českého průmyslu přesunem svých aktivit právě např. do oblas­ti techniky pro využití obnovitelných zdrojů.
 
To, že jsme si energetickou efektivitu vy­brali jako téma pro rok 2010, znamená, že chceme naše aktivity v tomto oboru shro­máždit „pod jednu střechu“, dát jim společný program a společně je také prezentovat, např. v odborném tisku.
 
Jaké možnosti nabízíte českým firmám, které se na aktivitách spojených s téma­tem energetická efektivita chtějí podílet?
Zaprvé chystáme několik konferencí, jichž se mohou české firmy zúčastnit. V dubnu 2010 se do Prahy chystá skupina německých firem z oboru využití solární energie, které se zde budou prezentovat v rámci odborné konference a setkají se s českými partnerský­mi firmami. V květnu se bude konat česko--německá konference Energetická efektivi­ta ve městech a obcích, taktéž spojená s ob­chodními rozhovory. České firmy zde mohou hledat nové kontakty a nové partnery z Ně­mecka. Pořádáme i přímá dvoustranná setká­ní německých firem s potenciálními český­mi partnery. Poskytujeme k tomu kancelář­ské prostory, překladatelské služby a další potřebný servis.
 
Zájem je také o naše vzdělávací služby. Uskuteční se např. již třetí ročník vzděláva­cího kurzu Manažer pro energetiku (Euro­pean Energy Manager). Jde o kurz vychá­zející z německých osnov, avšak plně při­způsobený českému prostředí a legislativě. Přednášejí zde čeští lektoři a kurz je v češ­tině. Je určen odborníkům z průmyslových podniků i ze státní správy, popř. dalším zá­jemcům o tento obor. Roční kurz klade důraz především na praktické aspekty a certifikát udělovaný úspěšným absolventům má celo­evropskou platnost. Zájemci přicházejí z vel­kých firem (Škoda Auto, Zentiva, Pražská teplárenská, E.ON) i z menších firem, které působí např. v oblasti inženýrských a konzul­tačních služeb.
 
Kromě toho se ČNOPK v roce 2010 sta­la partnerem projektu E.ON Energy Globe Award, jehož cílem je vyznamenat nejlepší české projekty v oblasti energetické efektivity.
 
Jak je vaše činnost financována?
Naše činnost je podporována německou vládou prostřednictvím německého minister­stva hospodářství, německého velvyslanectví v ČR a německé agentury pro rozvoj expor­tu. Ovšem to je jen malá část našich příjmů. Většinu tvoří příjmy za naše služby poskyto­vané členům ČNOPK a dalším spolupracu­jícím firmám. Lidé mívají představu, že ob­chodní komora je byrokratický, zkostnatělý úřad. V našem případě to rozhodně není prav­da: jsme malá, pružná instituce plně orientova­ná na uspokojování potřeb našich klientů. Cel­kem máme 36 zaměstnanců, Čechů i Němců. Naším cílem je vytvářet pro české i německé firmy co nejlepší prostor pro rozvoj jejich vzá­jemných obchodních vztahů. Podle našich prů­zkumů jsou naši klienti službami, jež jsou pro ně užitečné, spokojeni – a to je pro nás nej­důležitější. Samozřejmě budeme dělat všech­no pro to, abychom naše služby dále zdoko­nalovali. Věřím, že i výběr tématu roku 2010 k tomu svým dílem přispěje.
 
Děkujeme na rozhovor.
 
Rozhovor s paní Mirjam Schwan vedli Josef Košťál, redakce časopisu Elektro, Jiří Novotný, redakce časopisu Světlo a Petr Bar­tošík, redakce časopisu Automa.
 
Obr. 1. Mirjam Schwan, zástupkyně výkonné­ho člena představenstva a vedoucí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu, Česko-ně­mecká obchodní a průmyslová komora