Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Česko-německá obchodní a průmyslová komora vyhlásila téma roku: energetická efektivita

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) si jako téma roku 2010 vybrala energetickou efektivitu. Navazuje tím na úspěšné projekty v této oblasti z minulých let a ještě více staví do popředí otázky udrži­telného rozvoje, omezování energetické ná­ročnosti a ochrany klimatu.
 
Požádali jsme paní Mirjam Schwan, zástup­kyni výkonného člena představenstva a vedou­cí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu ČNOPK, aby nám představila činnost ČNOPK a přiblížila, jaké konkrétní akce ČNOPK v rám­ci tématu roku 2010 chystá.
 
Paní Schwan, můžete prosím nejprve stručně představit Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru těm, kdo ji ještě neznají?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora je největší a nejaktivnější zahranič­ní obchodní komorou, která v České repub­lice působí. Na jedné straně reprezentujeme zájmy německých investorů a dalších firem, které mají zájem rozvíjet svou činnost v ČR, na druhé straně sdružujeme české společnos­ti, jež mají aktivní obchodní vztahy s Němec­kem nebo se o ně zajímají a hledají v Němec­ku nové obchodní kontakty. Jsme součástí sítě osmdesáti německých obchodních komor AHK působících v zahraničí a máme oficiální pověření německé vlády reprezentovat zájmy německých společností v Česku.
 
Jaké nástroje používáte k vaší činnosti?
Využíváme toho, že jsme velkým sdru­žením významných německých společností v České republice a že máme pověření němec­ké vlády zastupovat v ČR zájmy německých podnikatelů a lobbovat ve prospěch našich členů. Jde o společné zájmy českých i ně­meckých podniků, jako např. co nejrychlejší zavedení eura, které je pro rozvoj vzájemné­ho česko-německého obchodu velmi důležité. Máme přitom nejen rozsáhlé kontakty s jed­notlivými firmami a podnikateli, ale i otevře­né dveře na ministerstvech, v různých oboro­vých sdruženích a podnikatelských asociacích v ČR i v Německu.
 
Druhou velkou oblastí našeho působení je poskytování služeb. Jsou to zejména prů­zkumy trhu, obecné i na zakázku, informač­ní semináře, konference a setkání. Pomáháme firmám z ČR i z Německa hledat zákazníky a partnery na druhé straně hranice.
 
Další velkou součástí naší práce je spo­lupráce s veletržními společnostmi. Zastu­pujeme v Německu Veletrhy Brno a naopak v České republice reprezentujeme např. ně­meckou veletržní společnost Messe Berlin.
 
Kromě toho si vybíráme konkrétní oblas­ti techniky, perspektivní z hlediska vědecko-výzkumného rozvoje i z hlediska potenciálu česko-německé spolupráce, a na ty se potom zvláště soustředíme. Sem patří právě proble­matika energetické efektivity a ochrany ži­votního prostředí.
 
Proč jste si vybrali právě tento obor?
V Německu je už od roku 2001 kladen velký důraz na výrobu energie z obnovitel­ných zdrojů. Německé firmy mají v tomto oboru České republice co nabídnout. Podobné je to v oblasti energetické efektivity. Sledu­jeme vývoj v Česku a snažíme se nabídnout českým podnikatelům to, co potřebují. Téma energetické efektivity je i v ČR stále důleži­tější a české firmy je vnímají i jako obchod­ní příležitost a jako možnost, jak překlenout krizi v tradičních oborech českého průmyslu přesunem svých aktivit právě např. do oblas­ti techniky pro využití obnovitelných zdrojů.
 
To, že jsme si energetickou efektivitu vy­brali jako téma pro rok 2010, znamená, že chceme naše aktivity v tomto oboru shro­máždit „pod jednu střechu“, dát jim společný program a společně je také prezentovat, např. v odborném tisku.
 
Jaké možnosti nabízíte českým firmám, které se na aktivitách spojených s téma­tem energetická efektivita chtějí podílet?
Zaprvé chystáme několik konferencí, jichž se mohou české firmy zúčastnit. V dubnu 2010 se do Prahy chystá skupina německých firem z oboru využití solární energie, které se zde budou prezentovat v rámci odborné konference a setkají se s českými partnerský­mi firmami. V květnu se bude konat česko--německá konference Energetická efektivi­ta ve městech a obcích, taktéž spojená s ob­chodními rozhovory. České firmy zde mohou hledat nové kontakty a nové partnery z Ně­mecka. Pořádáme i přímá dvoustranná setká­ní německých firem s potenciálními český­mi partnery. Poskytujeme k tomu kancelář­ské prostory, překladatelské služby a další potřebný servis.
 
Zájem je také o naše vzdělávací služby. Uskuteční se např. již třetí ročník vzděláva­cího kurzu Manažer pro energetiku (Euro­pean Energy Manager). Jde o kurz vychá­zející z německých osnov, avšak plně při­způsobený českému prostředí a legislativě. Přednášejí zde čeští lektoři a kurz je v češ­tině. Je určen odborníkům z průmyslových podniků i ze státní správy, popř. dalším zá­jemcům o tento obor. Roční kurz klade důraz především na praktické aspekty a certifikát udělovaný úspěšným absolventům má celo­evropskou platnost. Zájemci přicházejí z vel­kých firem (Škoda Auto, Zentiva, Pražská teplárenská, E.ON) i z menších firem, které působí např. v oblasti inženýrských a konzul­tačních služeb.
 
Kromě toho se ČNOPK v roce 2010 sta­la partnerem projektu E.ON Energy Globe Award, jehož cílem je vyznamenat nejlepší české projekty v oblasti energetické efektivity.
 
Jak je vaše činnost financována?
Naše činnost je podporována německou vládou prostřednictvím německého minister­stva hospodářství, německého velvyslanectví v ČR a německé agentury pro rozvoj expor­tu. Ovšem to je jen malá část našich příjmů. Většinu tvoří příjmy za naše služby poskyto­vané členům ČNOPK a dalším spolupracu­jícím firmám. Lidé mívají představu, že ob­chodní komora je byrokratický, zkostnatělý úřad. V našem případě to rozhodně není prav­da: jsme malá, pružná instituce plně orientova­ná na uspokojování potřeb našich klientů. Cel­kem máme 36 zaměstnanců, Čechů i Němců. Naším cílem je vytvářet pro české i německé firmy co nejlepší prostor pro rozvoj jejich vzá­jemných obchodních vztahů. Podle našich prů­zkumů jsou naši klienti službami, jež jsou pro ně užitečné, spokojeni – a to je pro nás nej­důležitější. Samozřejmě budeme dělat všech­no pro to, abychom naše služby dále zdoko­nalovali. Věřím, že i výběr tématu roku 2010 k tomu svým dílem přispěje.
 
Děkujeme na rozhovor.
 
Rozhovor s paní Mirjam Schwan vedli Josef Košťál, redakce časopisu Elektro, Jiří Novotný, redakce časopisu Světlo a Petr Bar­tošík, redakce časopisu Automa.
 
Obr. 1. Mirjam Schwan, zástupkyně výkonné­ho člena představenstva a vedoucí oddělení podpory odbytu a průzkumu trhu, Česko-ně­mecká obchodní a průmyslová komora