časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

ČEPS v roce 2019: přes 66 000 GWh přenesené energie a téměř 200 km nových a modernizovaných vedení

ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Celkový objem elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy činil v loňském roce 66 447 GWh. Z hlediska zahraniční spolupráce byla společnost ČEPS exportní. Investice do rozvoje a modernizace páteřní elektroenergetické sítě ČR přesáhly 5 miliard Kč.

Z celkového instalovaného výkonu elektráren v roce 2019 (21 966 MW) byla k přenosové soustavě ČR připojena výrobní zařízení o instalovaném výkonu 11 868 MW. Z tohoto výkonu tvořily 41 % parní elektrárny, 36 % jaderné elektrárny, 13 % vodní a přečerpávací vodní elektrárny a 10 % paroplynové a plynové spalovací elektrárny (včetně bioplynových).

Na celkové brutto výrobě elektřiny v ČR o hodnotě 86 981 GWh se ze 48 % podílely parní elektrárny, následovaly elektrárny jaderné (35 %) a paroplynové (6 %). Největší meziroční nárůst výroby zaznamenaly paroplynové elektrárny, a to o 50 %, naopak výroba parních elektráren meziročně o 8 % poklesla.

K maximálnímu zatížení přenosové soustavy 11 895 MW došlo v loňském roce 24. ledna ve 14 hodin, k minimálnímu zatížení 4 831 MW pak 4. srpna v 6 hodin.


Obr. 1. Instalovaný výkon

Hospodářské výsledky za rok 2019

Společnost ČEPS dosáhla v loňském roce hospodářského výsledku před zdaněním 4 040,3 mil. Kč. Celkové výnosy činily 25 089,3 mil. Kč, tedy o 2 130,8 mil. Kč více v porovnání s rokem 2018. Meziročně vzrostla většina výnosových položek, jako jsou tržby za použití sítí a tržby za rezervaci kapacity včetně výnosů z aukcí na přeshraničních profilech. Provozní náklady dosáhly výše 21 049 mil. Kč, z toho 78,5 % představují proměnné náklady související s hlavní činností společnosti.

„Z hlediska zahraniční spolupráce s okolními provozovateli přenosových soustav byla společnost ČEPS vývozní, exportní saldo ČR činilo –13 097 GWh elektrické energie. Hospodářský výsledek obchodních aktivit zejména z aukcí na přeshraničních profilech a z ITC mechanismu se na celkovém hospodářském výsledku před zdaněním podílel zhruba z 1/3,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

V roce 2019 společnost ČEPS investovala celkem 5 139,4 mil. Kč, postaveno nebo modernizováno bylo téměř 200 km vedení o napěťové hladině 400 kV. „Kontinuálně pracujeme na rozvoji přenosové soustavy tak, aby byla ve skvělé technické kondici. Změny v energetickém sektoru přinášejí rostoucí nároky, na které musíme být připraveni,“ konstatoval Martin Durčák.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout základního úrovně zisku stanoveného regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Korekční faktory ovlivňující hospodářské výsledky se promítají do cen vždy s dvouletým posunem.

Stabilní a předvídatelné cashflow, transparentnost a silný finanční profil společnosti ocenila ratingová agentura Moody’s, když v listopadu 2019 zvýšila ohodnocení ČEPS, a. s., na úroveň Aa3 se stabilním výhledem.

Obr. 2. Schéma sítí ČEPS
Obr. 2. Schéma sítí

ČEPS, a. s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.