časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

BSK – protipožární kabelové kanály se zaručenou požární odolností

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

BSK – protipožární kabelové kanály se zaručenou požární odolností

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha, s. r. o.

Moderní investiční výstavba zahrnuje množství rozsáhlých budov i výrobních hal, ve kterých může být přítomno velké množství lidí nebo mohou skrývat značný majetek. K zajištění odpovídajícího stupně bezpečnosti byly proto již v minulosti definovány určité nároky na zachování funkce těchto objektů v případě mimořádných situací.

Obr. 1.

Z tohoto důvodu i současné normy z oblasti požární bezpečnosti staveb uvádějí požadavky na časově omezené zachování funkčnosti vybraných částí a zařízení budov v případě požáru. Jde zejména o:

  • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
  • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,
  • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

V elektrotechnické praxi se s těmito požadavky lze setkat především u nouzového osvětlení, požárních a evakuačních výtahů, zařízení pro odtah dýmu z únikových cest, požárních čerpadel, automatických hasicích zařízeních (tzv. sprinklerů) atd. Nároky na uvedené systémy se týkají i souvisejících silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů.

Obecně se často zmiňuje především nutnost použití vyhovujících vodičů a kabelů. Zachování jejich funkce za požáru ale nelze oddělit od zvoleného způsobu uložení ve stavbě. Podmínkou funkčnosti je proto vždy i použití odpovídajících úložných systémů, odolávajících taktéž po stanovenou dobu nepříznivým účinkům požáru.

BSS – protipožární systémy OBO Bettermann

OBO Bettermann tradičně patří k úzké špičce výrobců, kteří svým zákazníkům nabízejí nejen standardní produkci, ale i velký počet výrobků pro speciální aplikace. Patří sem i systémy se zachováním funkčnosti při požáru zkoušené a certifikované podle DIN 4102. Obr. 2. Z jejich široké nabídky se nejčastěji využívají úložné systémy dvou zcela odlišných principů. Jejich hlavní předností je, že vzájemnou kombinací obou lze zajistit naprosto bezpečné uložení všech elektroinstalací, na které se vztahují požadavky z oblasti požární ochrany.

1. Otevřené kabelové nosné systémy
Klasické ocelové žlaby, žebříky i samostatné upevňovací prvky pro uložení jednotlivých kabelů a jejich skupin, s konstrukcí přizpůsobenou a zkoušenou na zachování funkce celého systému v podmínkách požáru podle DIN 4102 část 12. Odpovídající ČSN pro tuto oblast dosud neexistuje.

Nesené kabely jsou zde přímo vystaveny účinkům vnějšího požáru. Používají se proto kabely vyhovující IEC 60331-…, které by navíc měly vyhovovat i dalším zkouškám předepsaným v této souvislosti DIN 4102-12. Fundovaný popis systémů tohoto typu lze získat na specializovaných seminářích nebo prostřednictvím firemních materiálů OBO Bettermann.

2. Uzavřené kabelové protipožární kanály
Zcela uzavřené kabelové kanály z materiálů zajišťujících požární oddělení uložených kabelů od vnějšího prostředí, vytvářející samostatný požární úsek. Kvalitní výrobky tohoto druhu musí mít zaručeny dvě funkce:

Obr. 3.

a) Ochranu okolí při požáru v kanálech uložených kabelů běžného provedení, což je důležité např. k oddělení standardních kabelů od prostředí únikových cest, při jejich přechodu apod. Pro tento účel je, ve smyslu DIN 4102 část 11, rozhodující údaj I30, I60, I120, charakterizující dobu této odolnosti v minutách.
b) Ochranu uložených kabelů se zachováním funkčnosti celého systému (kanál s uloženými kabely) při působení požáru vně uzavřeného kabelového kanálu. Tato vlastnost je rozhodující pro realizaci napájecích tras k zařízením s požadavkem na funkčnost při požáru a podléhá speciálním zkouškám definovaným, při již zmíněné absenci odpovídající ČSN, v DIN 4102 část 12 (označení doby zachování funkčnosti v minutách E30, E60, E90).

BSK – uzavřené protipožární kabelové kanály

Protipožární kanály OBO BSK jsou určeny k montáži na pevnou stěnu nebo strop s odpovídající požární odolností. V nabídce jsou provedení s odolností „I„ podle DIN 4102 část 11 do 120 min a s dobou zachování funkčnosti při požáru „E„ podle DIN 4102 část 12 do 90 min. Na všechna zmíněná provedení bylo v České republice vydáno požárně klasifikační osvědčení. Kanály se dodávají kompletní, včetně šroubů víka a samolepicí těsnicí pásky mezi víkem a pevným spodním dílem tvaru „U„. Ta zabraňuje případnému šíření kouřových plynů od kabelů hořících uvnitř kanálu do únikových a záchranných cest.

Obr. 4.

Spodní díl i víko tvoří pevně spojené přířezy nehořlavých protipožárních desek. Jsou vyrobeny z lehkého betonu se skleněnými vlákny. Tloušťka desek závisí na délce požadované požární odolnosti. Tento materiál se vyznačuje snadnou opracovatelností. Pomocí běžných nástrojů jako ruční nebo elektrická vyřezávací pila s velkým listem lze kanály upravovat délkově, vytvářet výškové přechody, vnější i vnitřní rohy, odbočení nebo křížení kabelových tras. Jednotlivé díly se vzájemně napojují opět přes samolepicí těsnicí pásku OBO BSK nebo pomocí speciální požární malty OBO BSK-M. Vše se dělá bez nutnosti použití speciálních dílů nebo nástrojů.

Tvrdý hladký povrch lehkého betonu, odolný proti otěru, usnadňuje architektonické začlenění do prostoru. Kanály lze přímo natírat nebo tapetovat, přičemž běžné nátěry a povlaky nemají vliv na jejich požární klasifikaci.

Dvoudílná koncepce kanálů BSK s odnímatelným víkem umožňuje jednoduché vložení kabelů i následné změny v jejich uspořádání. Kabely v kanálu se ukládají na upevňovací úhelníky (kanál na stěně) nebo třmeny (kanál na stropě) ve dvou samostatných úrovních, mezi které lze doplnit přepážku pro vzájemné elektrické oddělení. Na betonovou stěnu, popř. strop se kanály BSK upevňují běžnými ocelovými kotvami. K cihelnému zdivu a pórobetonu se upevňují přímo, speciálními ocelovými kotvicími šrouby.

Obr. 5.

Ohledně aplikací kanálů BSK firma OBO Bettermann průběžně pořádá pro své zákazníky podrobná školení a volně k dispozici jsou i podrobné montážní návody. Totéž platí pro ostatní systémy se zaručenou funkčností při požáru. Kombinace vědomostí získaných na školení a rozsáhlé technické pomoci poskytované touto firmou umožňuje zákazníkům dosáhnout technicky i cenově optimalizovaného řešení dané problematiky.

Totéž platí i pro ostatní části sortimentu se značkou OBO. Podrobnější informace o školeních pro projektanty i pracovníky realizačních firem lze získat na adrese info@obo.cz nebo na firemních stránkách www.obo.cz.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz