Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Otevření rychlodobíjecí stanice elektromobilů E.ON v Berouně V Berouně je otevřena nová rychlodobíjecí stanice pro elektromobility společnosti E.ON. 

Více aktualit

Bližší podrobnosti nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem

číslo 1/2006

Bližší podrobnosti nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem

1. Úvod

Dne 15. září 2005 nabyl účinnosti dlouho očekávaný prováděcí právní předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech [5], který stanovuje podrobnosti a bližší podmínky nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Zákon o odpadech ve své novele č. 7/2005 Sb. [6] stanovuje finanční, materiálové a informační povinnosti především výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení (EEZ nebo také elektrozařízení) náležejících do skupin EEZ a také zpracovatelům odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ nebo také elektroodpad), přičemž největší podíl přísluší výrobcům EEZ (pojem definovaný v [5], [1]; dále výrobce).

Nově přijatým prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) [4]. Tento právní předpis zapracovává požadavky příslušných směrnic Evropských společenství [2], [3] a dotváří tak legislativní rámec v oblasti nakládání s EEZ a OEEZ.

Způsoby plnění povinností výrobců EEZ

Povinnost

Individuální systém

Solidární systém

Kolektivní systém

Označování EEZ

výrobce má povinnost označit EEZ samostatně

Návrh na zápis do Seznamu výrobců EEZ (Seznam)

výrobce podává návrh na zápis samostatně

za výrobce podává návrh na zápis provozovatel kolektivního systému

Finanční zajištění nakládání s historickými EEZ

výrobce plní povinnost společně s výrobci stejné skupiny EEZ prostřednictvím kolektivního systému

za výrobce plní povinnost provozovatel kolektivního systému

Vyhláška o nakládání s EEZ a OEEZ (dále jen Vyhláška) stanovuje:

 • seznam výrobků (seznam EEZ), které spadají do skupin EEZ a výrobky vyjmuté ze skupin EEZ,

 • bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,

 • obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok,

 • bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen Seznam),

 • způsob označení EEZ uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,

 • seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona [5],

 • vzor grafického symbolu pro označování EEZ pro účely zpětného odběru EEZ a odděleného sběru OEEZ,

 • technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z OEEZ, skladování a zpracování OEEZ,

 • rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých OEEZ a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití OEEZ,

 • podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru EEZ pocházejících z domácností,

 • bližší podmínky financování nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh před 13. srpnem a po 13.srpnu 2005,

 • bližší podmínky financování nakládání s OEEZ nepocházejícími z domácností.

2. Základní pojmy

Vyhláška pro své účely definuje tyto pojmy:

a) historické elektrozařízení – elektrozařízení pocházející z domácností uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru,

b) historický elektroodpad – elektrozařízení nepocházející z domácností uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona [5],

c) systém – síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů,

d) individuální systém – systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem,

e) solidární systém – systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci,

f) kolektivní systém – systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby,

g) provozovatel kolektivního systému – právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území ČR provozující kolektivní systém,

h) evidenční číslo výrobce – pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§ 37i zákona [5]),

i) evidenční číslo provozovatele kolektivního systému – pořadové číslo zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu,

j) příspěvek – finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů,

k) příspěvek na historické elektrozařízení – finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení.

3. Seznam elektrozařízení

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [5], uvádí skupiny EEZ spadající do jeho působnosti, přičemž Vyhláška tyto dílčí skupiny EEZ doplňuje o seznam elektrozařízení (podskupiny EEZ).

Skupiny EEZ uvedené v [5]:

 1. Velké domácí spotřebiče.
 2. Malé domácí spotřebiče.
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
 4. Spotřebitelská zařízení.
 5. Osvětlovací zařízení.
 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů).
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty.
 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků).
 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu.
 10. Výdejní automaty.

4. Elektrozařízení vyjmutá ze skupin EEZ

Vyhláška ve své příloze uvádí EEZ, která nespadají do působnosti zákona o odpadech [5]. Jde o elektrozařízení vyjmutá ze skupin EEZ, která jsou uvedena takto:

 1. Výrobky, pro které není elektrický proud hlavním zdrojem energie, s výjimkou elektrických nebo elektronických součástí, které mohou být z výrobku vyčleněny.
 2. Výrobky, pro které elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich základní funkce, např. blahopřání, mluvící hračka.
 3. Zařízení s elektrickými a elektronickými součástkami, která jsou stálou součástí jiného celku, např. autorádio, osvětlení v letadle.
 4. Velké stacionární průmyslové nástroje, tj. stroje nebo systémy sestavené kombinací jednotlivých zařízení nebo systémů za účelem společného provozu v jednom celku a ke specifickému účelu.
 5. Zařízení určená výlučně pro obranu státu splňující definici elektrozařízení (pojem definovaný v [5], [1]).
 6. Lékařské přístroje, které jsou implantované nebo infikované.
 7. Běžné, přímo žhavené žárovky a svítidla pro zářivky z domácností.

5. Způsoby plnění povinnosti výrobců

Výrobce EEZ zajišťuje plnění svých povinností podle zákona [5] v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému. Jednotlivé způsoby plnění povinností výrobců a jejich významné charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.

V rámci individuálního systému výrobce plní povinnosti organizačně a technicky samostatně, na své náklady, kromě povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými EEZ, které musí plnit společně s výrobci stejné skupiny EEZ prostřednictvím kolektivního systému. V případě solidárního systému výrobci EEZ plní povinnosti společně, kromě povinnosti podat návrh na zápis do Seznamu výrobců EEZ, povinnosti označit EEZ a kromě povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými EEZ, kterou musí plnit společně s výrobci stejné skupiny EEZ prostřednictvím kolektivního systému. Za výrobce EEZ zapojené v kolektivním systému plní provozovatel kolektivního systému všechny povinnosti výrobců, kromě povinnosti označit EEZ, které plní výrobce vždy samostatně.

Ve vyhlášce jsou velmi důležité přílohy, které jsou podmínkou pro výrobce EEZ k zapsání do Seznamu výrobců podle způsobů plnění povinností. Obsahem těchto příloh je např. popis zajištění financování nakládání s EEZ a OEEZ, způsob a kontrola použití příspěvků apod.

6. Způsoby označování EEZ

Elektrozařízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 se označují symbolem výrobce a symbolem uvedení na trh.

Označení symbolem výrobce EEZ je v podobě:

Obr. 1.

Obr. 1. Vzor č. 1 – Označení EEZ uvedených na trh po 13. srpnu 2005 (rozměry stanoveny v ČSN EN 50419)

a) vyznačení jména a příjmení nebo obchodní firmy,
b) uvedení značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí EEZ na trh a kterou uvede v návrhu na zápis do Seznamu, nebo
c) evidenčního čísla výrobce v Seznamu.

Označení symbolem uvedení na trh po 13. srpnu 2005 je v podobě:

a) vyznačení data uvedení na trh,
b) vyznačení symbolu „8/05„, nebo
c) vyznačení grafického symbolu podle vzoru č. 1 (obr. 1).

EEZ pro zpětný odběr EEZ a oddělený sběr OEEZ se označují grafickým symbolem podle vzoru č. 1 nebo č. 2 (obr. 1 a obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Vzor č. 2 – Označení EEZ pro účely zpětného odběru EEZ a odděleného sběru OEEZ (rozměry stanoveny v ČSN EN 61429 a její změně Z1)

Zmíněné označení EEZ se umístí na EEZ tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání. Pokud označení není možné umístit přímo na EEZ, uvádí se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých EEZ, která jsou vyměňována kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se označení nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v návrhu na zápis do Seznamu.

7. Bližší podmínky financování nakládání s EEZ a OEEZ

Prováděcí právní předpis [4] upravuje finanční povinnosti takto:

Bližší podmínky financování nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005

 • Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto zařízení tak, že:
  a) zřídí účelově vázaný bankovní účet, nebo
  b) uzavřou pojistnou smlouvu.

 • Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci na tento účet v souladu s plánem na zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočte jako součet násobků příspěvků na historické EEZ a množství EEZ, které výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v kilogramech.

 • Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet.

Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému.

Bližší podmínky financování nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005

 • Pro každou skupinu EEZ zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými EEZ jeden kolektivní systém.

 • Výrobci odvádějí příspěvky na historické EEZ do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému.

Bližší podmínky financování nakládání s OEEZ

 • Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s OEEZ, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního systému.

8. Závěr

Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, včetně bližších podmínek financování, které zde byly uvedeny, jsou pojaty jako rámcový náhled vybraných informací z pohledu výrobců EEZ; navazují na článek publikovaný v [1].

Na základě uvedených informací lze předpokládat, že kolektivní řešení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady bude pro většinu výrobců EEZ nejoptimálnějším způsobem plnění povinností, neboť podle našeho názoru nejméně zatěžuje výrobce a dovozce elektrozařízení příslušnou administrativou.

Literatura:
[1] VOLEK, J.: Legislativní rámec nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem. ELEKTRO, 10/2005, s. 52–54.
[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES.
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
[4] Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.
[5] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[6] Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.