časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Bezpečnostní systém od E. DOLD & SÖHNE KG

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Bezpečnostní systém od E. DOLD & SÖHNE KG

Ing. Jaroslav Štáhl,
OS – KOM spol. s r. o.

S napětím byla na letošním Hannover Messe očekávána prezentace nového bezpečnostního řadiče firmy DOLD. Informace, že k jeho konfigurování lze použít pouze šroubovák, pronikla na veřejnost už dříve. Tajemstvím zůstalo, do jaké míry jsou pokryty i funkce programovatelného automatu (PLC). Nyní je tedy již známo celé výkonové spektrum. Přístroj je možné charakterizovat jako modulární bezpečnostní nadřazený řídicí systém s vazbou na CANopen a Profibus.

Obr. 1

Parametrizace bez laptopu

Dosáhnout úspory nákladů v případě bezpečnostních aplikací střední velikosti – to bylo hlavním úkolem pracovníků vývoje firmy DOLD. Protože vysoké náklady na propojení jednotlivých komponent konvenčních obvodů vybavených bezpečnostními relé značně narůstají s komplexností řešení, byl zahájen vývoj modulu bezpečnostního řadiče (obr. 1). Úkolem vývojářů tedy bylo sestrojit vhodný přístroj: snadno konfigurovatelný, současně však multifunkční a pružně přizpůsobitelný jakémukoliv použití.

Většina bezpečnostních aplikací se doposud řeší klasicky, tj. s využitím monofunkčních bezpečnostních modulů. S narůstající komplexností požadavků na bezpečnost se však zvyšují i náklady na instalaci modulů a jejich uvedení do provozu. K nim je třeba ještě připočítat investice do zajištění stále většího počtu požadovaných bezpečnostních funkcí. Tím se prodražuje i skladování náhradních dílů.

Krok od „monofunkčních„ řešení k bezpečné topologii komunikační sběrnice s bezpečnostním PLC je obrovský. Finanční náklady na software však nejsou potřebné pouze v oblasti vývoje. Při uvedení stroje do provozu a poskytování servisních služeb jsou též nutná vhodná diagnostická zařízení a programovací nástroje, které se stále musí přizpůsobovat novým provozním systémům. S použitím Safemasteru M, který nepotřebuje programování, a přesto ho lze napojit na ne zcela bezpečné sběrnicové sítě, je však zcela jistě možné dosáhnout velkých finančních úspor.

Obr. 2

Jádrem systému je základní modul (obr. 2). Je to řadič bezpečnostního systému. Funguje jako malý PLC. Do modulu už jsou začleněny vstupní kanály, např. pro dvě tlačítka nouzového vypnutí a čtyři spouštěcí tlačítka i bezpečnostní výstupní kanály. Vše je v bezpečnostní kategorii 4.

K základnímu modulu je možné připojit další vstupní a výstupní moduly (obr. 3). V maximální sestavě to např. znamená až 26 tlačítek nouzového vypnutí nebo dvanáct světelných závor, ochranných krytů nebo dvouručních zapojení, popř. jejich kombinací. A jestliže by ani tyto varianty nestačily, je možné díky hierarchickému skupinovému uspořádání kontrolovat a řídit ještě více vstupů a výstupů. Rozmanitost bezpečnostních funkcí nevede u přístrojů značky DOLD k velkému počtu různých modulů. Různé bezpečnostní funkce jednoho modulu jim přiřazuje až sám uživatel. Stačí pootočení přepínače a ze čtyřnásobného modulu nouzového vypnutí je čtyřnásobný modul kontroly dveří, čtyřnásobný ladicí modul, popř. i jejich kombinace.

Pro přenos stavových hlášení nadřízeným řídicím obvodům jsou k dispozici vazební členy pro sběrnice CANopen a Profibus. Uvedený přístroj rovněž umožňuje integraci do aplikací SCADA. To dosud bylo možné jen za předpokladu, že byl k dispozici bezpečnostní PLC. S využitím vazebních členů pro sběrnici je nyní možné uskutečnit i spojení s méně bezpečným zařízením.

Při aplikaci přístroje Safemaster lze místo nákladného komplexního programového vybavení pro konfigurování a diagnostiku použít jen běžný šroubovák. Každý modul je vybaven přepínači, které určují vazbu vstupů na výstupy. To je velmi přínosné zejména při případné výměně modulů. V současné době uživatel může bez pomoci jakéhokoliv softwaru vytvářet bezpečnostní sítě podle konkrétní aplikace tzv. na míru. Při konstrukci jednotlivých prvků přístroje Safemaster M již byly brány v úvahu obsáhlé, stále se měnící bezpečnostní normy, jako je EN 954-1, směrnice pro strojírenství 98/37/EG, DIN/EN 574 a IEC/EN 60204-1. A v tom případě nejsou potřebné certifikace zajišťované uživatelem.

Obr. 3

Shrnutí

Některé z výhodných vlastností přístroje Safemaster M:

 • libovolné přiřazení vstupních a výstupních funkcí,
 • možnost hierarchického skupinového uspořádání,
 • žádné programování, žádný programovací nástroj, jen jednoduché přiřazení přepínačem,
 • volba funkce pomocí šroubováku,
 • realizace komplexních systémů bez velkých nákladů na propojení,
 • možnost modulárního rozšíření,
 • flexibilní přizpůsobení příslušné řídicí úloze,
 • diagnostika na všech modulech bezpečnostního systému pomocí LED a tranzistorových výstupů,
 • volitelné napojení komunikační sběrnice při přenosu hlášení o stavu systému jiným účastníkům na sběrnici,
 • multifunkční uspořádání usnadňující projektování a realizaci.

Kurs programování?

Programování, lépe řečeno propojení, se u přístroje Safemaster M omezuje na přiřazení tlačítka Start a bezpečnostních výstupů v základním a vstupním modulu přepínačem DIP. Není tedy zapotřebí absolvovat kurs programování. Ten se v podstatě zredukuje na otázky:

 • Která tlačítka Start aktivují vstupní moduly?
 • Které výstupní moduly budou ovlivněny vstupními moduly?

Vstupní moduly mohou být aktivovány jedním nebo několika tlačítky Start. Vstupní modul může ovlivňovat několik výstupních modulů a výstupní modul je aktivován tehdy, jsou-li spuštěny všechny jemu přiřazené vstupní moduly a jsou splněny přiřazené bezpečnostní funkce.

OS-KOM spol. s r. o.
Zdíkovská 68
150 00 Praha 5
tel./fax: 257 210 114
e-mail: oskom@oskom.cz
http://www.oskom.cz