časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Bezpečnost oblečením

číslo 7/2006

Bezpečnost oblečením

Profesionální ochranný oděv pro odborníky elektro musí splňovat mnoho požadavků. Vedle ochranného hlediska se v současné době při výběru těchto oděvů uplatňují i další důležitá kritéria, jako jsou např. pohodlí, střih nebo barva.

Při práci pod napětím představuje elektrický oblouk z hlediska bezpečnosti stále nejzávažnější událost. Jeho důsledky často bývají fatální – závažné popáleniny zasažené osoby, v některých případech končící i smrtí.

Životně důležitou ochranou před takovýmto popálením je vhodné pracovní oblečení. Ochranný oděv z nehořlavé tkaniny může podstatně zmírnit následky poruchového elektrického oblouku, který má neprovozní charakter, neboť jeho příčinou je chyba. Potenciálním zdrojem vzniku poruchového oblouku mohou být chybná manipulace, zhoršení stavu izolace nebo vadný styk. Poruchový oblouk může mít teplotu až 10 000 °C, v patě oblouku dokonce až 20 000 °C.

Absolutní jistota ochrany osob před působením poruchového elektrického oblouku sice neexistuje, vhodnými opatřeními však lze značně omezit jeho tepelné účinky na lidský organismus.

Obr. 1.

Obr. 1. Ochranné oděvy třídy 1 (jednovrstvá varianta) a třídy 2 (dvouvrstvá varianta) splňují požadavky normy CLC/TS 50354
Obr. 2. Poradenské služby, prodej a servis velkoobchodu elektro v Německu

K ochraně osob před účinky náhlého poruchového elektrického oblouku je třeba vybírat pracovní ochranné oděvy s označením „nehořlavý„. Tepelný ochranný účinek takovéhoto materiálu spočívá v izolaci nosné látky před působením tepelné energie a v maximálně rychlém zhášení částí látky oděvu, které při působení plamene vzplály. Tím je u chráněné osoby zamezeno následné popálení od hořícího oděvu.

Práce pod napětím

Je-li to možné, je třeba hned v zárodku zamezit vznik rizikových situací – tedy odpojit přívod elektrického proudu a pracovat na zařízení bez napětí. V mnoha případech však tento postup není reálný a pracím v blízkosti napětí a pod napětím se nelze vyhnout. Pokud je na pracovišti zvýšené riziko výskytu elektrických oblouků, je třeba používat ochranné oděvy třídy 1 nebo 2 podle zavedené metodiky CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

K nejvíce ohroženým částem těla při zasažení elektrickým obloukem se zpravidla řadí trup a obličej. Proto k ochranným prostředkům pro práce pod napětím patří kromě přilby s ochranou obličeje také speciální, pro tento účel vhodně uzpůsobené rukavice a boty s izolační podrážkou. Ochranné oděvy (obr. 1) chránící před poruchovým obloukem musí splňovat požadavky normy CLC/TS 50354 (Metody zkoušení materiálu a dílů oblečení elektrickým obloukem používané osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku).

Bezpečnost s komfortem

Mnoho těžkých úrazů vzniká proto, že pracovník nemá na sobě při práci ochranný oblek nebo má rozepnutou bundu či vyhrnuté rukávy. Častým důvodem tohoto jednání bývá skutečnost, že ochranný oblek je nepohodlný. V současné době je na trhu s ochrannými prostředky pestrá nabídka slušivých, komfortních a přitom kvalitních oděvů pro ochranu před elektrickým obloukem. Tkanina, z níž jsou zhotoveny, je relativně měkká, pružná a prodyšná. K jejich výběru se doporučuje přizvat také pracovníky, kteří je budou nosit. Takovéto osobní ochranné prostředky však poskytnou dobrou ochranu před popálením pouze tehdy, bude-li pod nimi pracovník mít prádlo z nehořlavého nebo alespoň málo hořlavého materiálu. Při zkouškách poruchovým elektrickým obloukem se jako vhodná látka pro spodní prádlo pod zmíněný ochranný oděv osvědčil materiál s vysokým podílem bavlny.

Obr. 2.

Bezpečnost s péčí

Dalším rizikovým faktorem z hlediska bezvadné funkce ochranného obleku je jeho znečištění. Vlastnosti nehořlavých materiálů ochranných oděvů mohou znečištěním poměrně rychle degradovat, dokonce i zcela vymizet. Z tohoto důvodu vyžadují ochranné oděvy zvláštní péči. Při praní je třeba dbát na používání správného pracího prostředku, nastavení správné teploty praní, maximálního počtu pracích či čisticích procedur. V opačném případě by mohlo dojít k nevratné ztrátě těchto vlastností materiálu ochranného oděvu. Tato změna se však navenek (opticky) nemusí vůbec projevit, avšak oděv nebude pracovníkovi v kritické situaci (při zásahu obloukem) poskytovat očekávanou ochranu.

Módní ochrana z velkoobchodu

Elektroprofesionálové při výběru ochranného oděvu stále více dbají také na jeho vzhled. Jednotnost a slušivý design oblečení dotvářejí image firmy a zvyšují motivaci pracovníků. Důležitým kritériem při rozhodování o koupi ochranných oděvů je rychlost dodávky a poprodejní servis (obr. 2). Móda a bezpečnost tedy již nejsou v přímém rozporu. V Německu velkoobchod elektro nabízí nejen pracovní a ochranné prostředky, jako např. pracovní oděvy, ochranné pracovní obleky, pomůcky k ochraně hlavy, očí, obličeje, uší a dýchacích cest, ale i expertní poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to přímo na místě v elektrofirmách.