Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Praha otestuje elektrobus s dynamickým dobíjením Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici.…

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Více aktualit

Bezpečně při vykonávání revizí elektrických zařízení

JUDr. Zbyněk Urban, poradenská činnost
 

Úvod

Poměrně početná skupina předpisů vyža­duje u elektrických zařízení při jejich zříze­ní, při uvádění do provozu, během provozu a po každé změně (opravě nebo rekonstruk­ci) přezkoušet stav zařízení, zda splňuje po­žadavky bezpečného provozu. V praxi jde o činnost při revizích elektrických zařízení a práci revizních techniků. O samotné pro­blematice a jejich přínosu, problémech a ná­strahách bylo v poslední době publikováno dosti informací.
 
Samotný výkon revizního technika, kte­rý má významně přispět k bezpečnosti pro­vozovaných zařízení, je však spojen rovněž s nemalými pracovními riziky. V prvé řadě jde o bezpečnost práce v souvislosti s usta­novením zákonů, nařízení, vyhlášek a no­rem. Rovněž jde také o sjednání podmínek, rozsahu a konkrétního stanovení objemu a druhu práce, který bude třeba vykonat. Zde dochází v nejednom případě k problémům, které mohou pramenit příkladně z nadše­ní nad výhodnou zakázkou. Zajištění nejen samotné činnosti, ale i jejího vykonání do mnoha podrobností zůstává nejprve opo­menuto a posléze se může změnit v past na revizního technika. Proto by revizní tech­nik neměl zapomínat ani na vyřešení otá­zek, které s revizemi zdánlivě nepřímo, ale přesto souvisejí. Jde příkladně o problém drobných oprav, které vycházejí ze zjištění při revizi. Oprava je však prací na zařízení, a nelze ji za určitých okolností automaticky spojit s vykonáváním revize.
 
Dalším z problémů při vykonávání revizí je otázka vlivu na další a související elektric­ká zařízení, která může vlastní vykonání re­vize ovlivnit. Jde především o přerušení do­dávky energie, nežádoucí vypnutí napájení a podobné jevy.
 

K vykonávání revizí

Z technických předpisů a norem je stano­vena kvalifikace revizního technika. Vychází z dosud platné vyhlášky č. 50/1978 Sb. Činnost re­vizního technika z hledis­ka bezpečnosti má základ v ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elek­trických zařízeních. Zde s odkazem na čl. 5.3.3.5 revize musí být vykoná­na osobou znalou s pří­slušnou praxí a takovými prostředky a způsobem, aby bylo zabráněno elek­trickému nebezpečí od živých částí. Pro reviz­ní činnost je největší část prací vykonávána na za­řízeních bez napětí. Vět­šinou jde o práci v blíz­kosti částí pod napětím a nelze vyloučit ani některé činnosti na zařízení pod napětím. Úvaha je zaměřena především na zařízení nn do 1 000 V AC.

 
Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště v pořadí:
 • úplné odpojení (VYPNI),
 • zabezpečení proti opětovnému zapnutí (ZAJISTI),
 • ověření, že zařízení je bez napětí (OD­ZKOUŠEJ),
 • provedení uzemnění a zkratování (ZKRA­TUJ),
 • ochranná opatření částí pod napětím, kte­ré se nacházejí v blízkosti (ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ).
V praxi bývá požadavek uváděn v pěti bodech:
 
VYPNI – ZAJISTI – ODZKOUŠEJ – UZEMNI A ZKRATUJ – ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ. Jde o postup, který je součástí každé vzdělávací akce a nejednou je přijímán posluchači mávnutím rukou nebo jiným od­mítavým gestem. Bohužel pohled do statistik varuje, že příliš velké sebevědomí není vždy na místě a elektrický proud nepromíjí chy­by. Kolik prohřešků při základním postupu provázelo štěstí – vlastně se tedy nic nestalo, ale o podobných případech je lépe někdy ne­vědět. Kvalifikace revizního technika se ne­získá za týden a pracovník vybavený mnoha vědomostmi by měl chránit i svoje zdraví – každý má jen jedno.
 
Není dosti dobře možné ve vymezeném prostoru jednoho článku uvádět větší po­drobnosti, a tak snad alespoň to, co by mělo být při každé revizi splněno jako základ­ní. Za samozřejmost považuji základní pří­strojové vybavení na požadované úrovni. K tomu patří rovněž vybavení nástroji, nářa­dím a pomůckami v množství a druhu odpo­vídajícím revidovanému zařízení. Dosti dů­ležité jsou úkony při ukončení práce a uve­dení zařízení do provozu – čl. 6.2.7 z ČSN 50110-1 ed. 2. Patří mezi ně také úklid ná­řadí, výstroje a materiálu používaného při práci. Samotné pracovní úkony je třeba vy­konávat uvážlivě a dbát na ochranu před pra­covními riziky, která mohou vznikat při prá­ci v průběhu revize (např. zbytkové náboje na kondenzátorech nebo v kabelech po mě­ření). Je-li revize vykonávána na rozsáhlej­ším zařízení, je třeba zajistit, aby bylo za­řízení označeno a také upozorněni příslušní pracovníci provozu a údržby. Tento problém souvisí s nejednou nežádoucí událostí, kdy došlo z nejrůznějších příčin k zapnutí revi­dovaného zařízení.
 
Některá měření podle požadavků noveli­zovaných norem vyžadují pomocný zdroj na­pětí. V některých případech jsou používány přenosné agregáty nebo jiné zdroje. Při jejich provozu je třeba důsledně dbát na to, aby ne­docházelo k jejich nežádoucímu připojení do revidovaného zařízení nebo instalace po je­jich vypnutí.
 

Podklady pro vykonávání revizí

Nezbytným podkladem pro každou revi­zi by měla být dokumentace revidovaného zařízení. Z podkladů pro revizi je nejvíce nedostatků právě v dokumentaci a v urče­ní vnějších vlivů – prostředí. Přitom bez těchto informací nelze v podstatě vyko­nat řádně revizi. Chybějící dokumentace nebo dokumentace neodpovídající skuteč­nému stavu znamená minimálně větší ča­sový nárok na revizi, ale někdy může zne­možnit některé úkony, nebo dokonce být příčinou nežádoucího zásahu do zařízení. Nelze zapomenout ani na to, že vnější vli­vy se mohou promítnout i do bezpečnosti vykonáváné práce.
 
Chybějící protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik) nebo alespoň podle dříve platné ČSN 33 0300 je možné označit za podstatnou závadu. U provozovaného zařízení by revizní tech­nik neměl sám určovat vnější vlivy, proto­že postavení a funkce, kterou vykonává, ho k tomu neopravňují. Údaje z protokolu mají zásadní význam především při změ­nách technologií nebo výrobního proce­su, zvláště jde-li o prostředí s nebezpečím požáru, nebo dokonce výbuchu. Zde by měl revizní technik vzít v úvahu všechny souvislosti, dělat jen ta hodnocení a závě­ry, pro které má podklady a oprávnění. Ji­nak na sebe přebírá odpovědnost za závě­ry a soudy, které uvede do zprávy o revizi, a to často v oblasti, kde by se měl hodno­cení zdržet.
 

Bezpečnost práce při revizi – osobní ochranné pomůcky

Výkon činnosti revizních techniků elek­trických zařízení je spojen s jistou mírou ri­zika. V souladu se zákoníkem práce by rizi­ko mělo být zmírněno nebo odstraněno mj. používáním osobních ochranných prostřed­ků a pracovních pomůcek ve vztahu k vyko­návané práci. K samotnému výběru ochran­ných prostředků je třeba upozornit, že po účinnosti zákona č. 22/1997 Sb. jsou na zá­kladě nařízení vlády č. 21/2003 Sb. stanove­ny technické požadavky na osobní ochran­né prostředky.
 
Zásady pro poskytování osobních ochran­ných pracovních prostředků jsou upraveny nařízením vlády č. 495/2001 Sb. Organizace a fyzické osoby při podnikání mají za povin­nost chránit pracovníky před nebezpečnými a škodlivými vlivy pracovního procesu. Při­dělení těchto prostředků pracovníkům je vá­záno na konkrétní předání bez možnosti ná­hrady finančními prostředky.
 
Krátce k některým povinnostem zaměst­nanců ve vztahu k osobním ochranným pro­středkům:
 • každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzic­kých osob, kterých se bezprostředně dotý­ká jeho jednání, popř. opomenutí při práci,
 • používat při práci osobní ochranné pro­středky a ochranná zařízení,
 • pečovat o přidělené ochranné prostředky a vykonávat jejich drobnou údržbu k za­jištění maximální životnosti,
 • používat ochranné prostředky pouze k úče­lu, ke kterému jsou určeny.
Citovaná ustanovení by měla mj. zahr­novat při práci na elektrickém zařízení vždy používání nářadí v izolovaném provedení a stejně tak ostatních pomůcek. Nejde vů­bec o zbytečný požadavek, jak by se mohlo zdát. Nedostatky spojené s nepřidělením, ne­vhodným řešením nebo nepoužíváním osob­ních ochranných prostředků představují podle dlouhodobých statistik desítky úrazů, kdy mnohé byly smrtelné.
 
Nakonec k této problematice jeden pozna­tek z úrazových statistik. Mnoho úrazů elek­trickým proudem je doprovázeno tepelnými efekty, nejčastěji od elektrického oblouku. Při používání oděvních součástek ze syntetických vláken dochází potom velmi snadno k jejich natavení na pokožku v místě popálení. Proto je možné doporučit přednostní užívání pra­covních oděvů a ostatního oblečení z odolněj­ších přírodních materiálů (len, bavlna apod.).
 

Normy pro revize elektrických zařízení

Vykonávání revizí a kontrol elektrických zařízení je upraveno technickými normami. Jde o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace níz­kého napětí Část 6: Revize;
 • ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrická zaří­zení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postu­py při výchozí revizi – která platí do září 2009 souběžně s ČSN 33 2000-6;
 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;
 • ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního ná­řadí během používání (v revizi);
 • ČSN 33 1610 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (v revizi).
Za významnější je možné označit první tři z uvedených norem. Normy doplňují ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace níz­kého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úra­zem elektrickým proudem), zejména ve způ­sobu měření ochran, které patří k základním prostředkům ochrany před úrazem. Na ČSN 33 2000-6 navazuje soubor norem ČSN EN 61557 (Elektrická bezpečnost v nízkonapě­ťových rozvodných sítích se střídavým napě­tím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany).
 
Zde stojí za připomínku upozornění, že v současnosti jsou v prodeji měřicí přístroje určené pro svépomocné práce. Revizní tech­nik by se měl zamyslet, zda jsou podobná měřidla vhodná pro jeho práci. Jde především o místa v instalaci, kde je nutné počítat s velkými zkrato­vými proudy vzhledem k napáje­cím zdrojům. K této poznámce mě vede poznatek z prezentace pro­dejců měřicích přístrojů, kde byly ukázky následků poruch měřidla právě v místech napájení s velkými příkony. Revizní činnost je rozhod­ně prací profesionálů a tomu by mělo v rámci nejen vlastní bezpeč­nosti odpovídat i přístrojové vyba­vení. Jde do jisté míry o uplatnění technických požadavků na výrob­ky, v tomto případě měřidla.
 

Revize a související elektrická zařízení

Jak již bylo zmíněno, je jedním z častých úkonů při revizích elek­trických zařízení a instalací jejich odpojení od napájení – zajištění stavu bez napětí. Jde-li o zařízení jednoho provozovatele, není s vypnutím problém. Pro případy, kdy může dojít k zásahu do zařízení více odběratelů – subjektů, je vhodné pro­kazatelně je informovat o možném odpojení nebo výpadku napájení. Může být položena otázka, k čemu je to dobré? Jak se chce re­vizní technik bránit, když mu bude kladeno za vinu, že vypnutím znemožnil realizaci vý­znamné zakázky, uskutečnění platby, zajiš­tění dodávky nebo obdobného úkonu, který někoho poškodil závažným způsobem. Jed­nak bude celkem jedno, zda jde o vypnutí jako takové nebo v důsledku zásahu do za­řízení, příkladně použití nevhodného pří­stroje a působení některé z ochran. Obtížně bude vysvětlovat, že takové zařízení má mít zdroj UPS nebo jiné náhradní napájení. Pro­to by v rámci ochrany sebe sama měl reviz­ní technik pamatovat i na podobné situace.
 

Závěr

Revize elektrických zařízení mají nezastu­pitelné místo a s rozvojem techniky v pod­statě bez nich nelze zajistit potřebnou míru bezpečnosti provozovaných zařízení v průbě­hu jejich používání. Jde o činnosti k zajištění bezpečnosti zařízení a jeho provozu, odstra­ňování rizik nebo jejich snížení na přijatel­nou míru. Proto by při revizích elektrických zařízení a instalací neměla být opomíjena ani bezpečnost samotného výkonu práce a reviz­ních techniků.
(pokračování)