Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Autonomní hlásiče kouře Delta reflex od společnosti Siemens

Ing. Zdeněk Gec, Siemens, s. r. o.
 
Delta není pouze jedno z písmen řecké abe­cedy, ale je to také označení několika de­signových řad vypínačů a zásuvek společ­nosti Siemens. Protože nároky na užitnou hodnotu a funkce tohoto sortimentu neu­stále narůstají, dochází průběžně k rozši­řování nabídky o nové přístroje a k inovaci přístrojů stávajících. Již několik let můžeme v této části sortimentu najít pod souhrnným označením Delta reflex i různá provede­ní autonomních hlásičů kouře. Zájem po­tenciálních uživatelů autonomních hlásičů v České republice vzrostl po vydání vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška vy­žaduje použití autonomní detekce a signa­lizace požáru i v nově postavených rodin­ných a bytových domech.
 
Čím nám mohou být hlásiče kouře užiteč­né? Hlavně tím, že nás při správné instalaci a použití včas upozorní na hrozící nebezpečí. Včasné zjištění požáru minimalizuje materiál­ní škody a snižuje riziko ohrožení osob. Co si máme představit pod pojmem včasné? Před nějakou dobou se na veřejnosti objevilo video amerického institutu NIST (National Institute of Standards and Technology): v koutě obý­vacího pokoje stojí na stolku proschlá borovi­ce s vánočními ozdobami, v její těsné blízkos­ti dvě křesla a stolek. O kousek dál je skříňka s lampou a v popředí plyšová hračka. Stro­mek byl zapálen v čase 0. Za 5 s hořel celý stromek a plameny olizovaly strop. Za nece­lých 15 s začalo hořet blíže umístěné křeslo, po 30 s začalo hořet stínítko lampy a plame­ny postupovaly po koberci. Za přibližně 45 s hořelo vybavení celého pokoje a vzrůstající zadýmení prostoru kameře znemožnilo další záznam. Jde sice o poněkud extrémní případ, ale nyní si představte, že by ve vedlejším po­koji někdo spal. Přes dveře nemusí být nic slyšet ani vidět. Tyto dveře ale nejsou žádnou překážkou pro toxické zplodiny hoření. Ně­kolik nadechnutí a hluboký spánek se stává spánkem věčným. Většina obětí požáru totiž neumírá na následky popálenin, ale na otravu toxickými zplodinami hoření nebo udušením z nedostatku kyslíku.
 
A dále několik praktických otázek: Kolik hlásičů? Kde je instalovat a kde ne? Propo­jit či nepropojit jednotlivé hlásiče? Jak vyře­šit signalizaci požáru? Co nám k tomu říká výše zmíněná vyhláška č. 23/2008 Sb.: „Ro­dinný dům musí být vybaven zařízením au­tonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k výcho­du z bytu nebo u mezonetových bytů a rodin­ných domů s více byty v nejvyšším místě spo­lečné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné čás­ti bytu.“ Takže pro byt s podlahovou plochou do 150 m2 by měl stačit jeden hlásič umístěný na chodbě. Z hlediska bezpečnosti chápejme tento požadavek jako minimální.
 
V návodu pro autonomní hlásiče kouře ob­jevíme obrázek, který názorně dokumentuje doporučení výrobce (viz obr. 2). Z obrázku je již na první pohled patrný rozdíl mezi do­poručenou minimální a optimální konfigurací hlásičů. Jako minimální se doporučuje umís­tit hlásiče kouře po jednotlivých podlažích na chodbách a v jednotlivých ložnicích. Jako optimální se doporučuje přidat další hlásiče do obývacích pokojů, případně dalších míst­ností. V každém případě bychom měli vychá­zet z konkrétní stavební dispozice bytu či ro­dinného domu.
 
Kde autonomní hlásiče kouře neosazovat? V prostorách, kde se může za běžných pod­mínek častěji vyskytovat pára, prach nebo kouř. To platí hlavně pro koupelny a kuchy­ně a také tam, kde jsou kamna na tuhá pali­va a krby. Dále je nutné dodržet odstup alespoň 50 cm od výbojkových svítidel, aby se eliminoval vliv elektromagnetického rušení. Současně by měl být autonomní hlásič kou­ře umístěn co nejblíže geometrického středu plochy stropu. Je potřeba si uvědomit, že ne­vhodné umístění hlásiče může vést k faleš­ným poplachům, jež vzbuzují oprávněné po­chyby o jeho funkčnosti a často uživatele ve­dou k vyřazení hlásiče z provozu.
 
­I když jsou autonomní hlásiče vybave­ny zvukovou signalizací, která má stanove­nu minimální hladinu zvuku ve vzdálenosti 3 m na hodnotu 85 dB, může dojít při urči­té stavební dispozici prostor či vlivem dal­ších faktorů (např. hlasitá hudba nebo hlu­boký spánek) k přeslechnutí poplachového signálu hlásiče. V takových případech sto­jí za uvážení, zda použít typ hlásiče kouře, který umožňuje propojení do sítě, případně použít variantu umožňující připojení ex­terní poplachové sirény pomocí reléového modulu. Reléový modul se může také pou­žít pro ovládání modulu GSM, který uživa­tele pomocí SMS zprávy upozorní na hro­zící nebezpečí i v případě, kdy se nalézá mimo objekt.
 
Další variantou je použi­tí přídavného modulu wave. Tento modul umožňuje ko­munikaci s RF přístroji řady Gamma wave. Zde se uži­vatelům otevírají ještě šir­ší možnosti – například se může po spuštění poplachu automaticky rozsvítit osvět­lení únikové trasy.
 
Závěrem ještě několik dů­ležitých maličkostí. Když začne hlásič kouře signa­lizovat klesající kapacitu baterií, je nutné baterie co nejdříve vyměnit. Určitě se také vyplatí po nějaké době ověřit funkčnost přístroje pomocí testovací­ho tlačítka. A pokud očekáváte příchod ma­líře pokojů, je vhodné sejmout hlásiče z no­sičů a uschovat je na suchém a čistém místě. Díky bajonetovému spojení je tato operace opravdu snadná – stačí jen hlásičem pootočit.
 
 
Obr. 1. Autonomní hlásič kouře Delta reflex 5TC1 295
Obr. 2. Doporučené umístění autonomních hlásičů kouře
Obr. 3. Modul relé 5TC1 291, 1 přep. kontakt pro max. 1 A/30 V DC a 0,5 A/42 V AC
Obr. 4. Modul wave 5WG3 255-8AB01, 868 MHz, dosah do 100 m
 
Tab. 1. Přehled typů autonomních hlásičů kouře