časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Autonomní hlásiče kouře Delta reflex od společnosti Siemens

Ing. Zdeněk Gec, Siemens, s. r. o.
 
Delta není pouze jedno z písmen řecké abe­cedy, ale je to také označení několika de­signových řad vypínačů a zásuvek společ­nosti Siemens. Protože nároky na užitnou hodnotu a funkce tohoto sortimentu neu­stále narůstají, dochází průběžně k rozši­řování nabídky o nové přístroje a k inovaci přístrojů stávajících. Již několik let můžeme v této části sortimentu najít pod souhrnným označením Delta reflex i různá provede­ní autonomních hlásičů kouře. Zájem po­tenciálních uživatelů autonomních hlásičů v České republice vzrostl po vydání vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška vy­žaduje použití autonomní detekce a signa­lizace požáru i v nově postavených rodin­ných a bytových domech.
 
Čím nám mohou být hlásiče kouře užiteč­né? Hlavně tím, že nás při správné instalaci a použití včas upozorní na hrozící nebezpečí. Včasné zjištění požáru minimalizuje materiál­ní škody a snižuje riziko ohrožení osob. Co si máme představit pod pojmem včasné? Před nějakou dobou se na veřejnosti objevilo video amerického institutu NIST (National Institute of Standards and Technology): v koutě obý­vacího pokoje stojí na stolku proschlá borovi­ce s vánočními ozdobami, v její těsné blízkos­ti dvě křesla a stolek. O kousek dál je skříňka s lampou a v popředí plyšová hračka. Stro­mek byl zapálen v čase 0. Za 5 s hořel celý stromek a plameny olizovaly strop. Za nece­lých 15 s začalo hořet blíže umístěné křeslo, po 30 s začalo hořet stínítko lampy a plame­ny postupovaly po koberci. Za přibližně 45 s hořelo vybavení celého pokoje a vzrůstající zadýmení prostoru kameře znemožnilo další záznam. Jde sice o poněkud extrémní případ, ale nyní si představte, že by ve vedlejším po­koji někdo spal. Přes dveře nemusí být nic slyšet ani vidět. Tyto dveře ale nejsou žádnou překážkou pro toxické zplodiny hoření. Ně­kolik nadechnutí a hluboký spánek se stává spánkem věčným. Většina obětí požáru totiž neumírá na následky popálenin, ale na otravu toxickými zplodinami hoření nebo udušením z nedostatku kyslíku.
 
A dále několik praktických otázek: Kolik hlásičů? Kde je instalovat a kde ne? Propo­jit či nepropojit jednotlivé hlásiče? Jak vyře­šit signalizaci požáru? Co nám k tomu říká výše zmíněná vyhláška č. 23/2008 Sb.: „Ro­dinný dům musí být vybaven zařízením au­tonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k výcho­du z bytu nebo u mezonetových bytů a rodin­ných domů s více byty v nejvyšším místě spo­lečné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné čás­ti bytu.“ Takže pro byt s podlahovou plochou do 150 m2 by měl stačit jeden hlásič umístěný na chodbě. Z hlediska bezpečnosti chápejme tento požadavek jako minimální.
 
V návodu pro autonomní hlásiče kouře ob­jevíme obrázek, který názorně dokumentuje doporučení výrobce (viz obr. 2). Z obrázku je již na první pohled patrný rozdíl mezi do­poručenou minimální a optimální konfigurací hlásičů. Jako minimální se doporučuje umís­tit hlásiče kouře po jednotlivých podlažích na chodbách a v jednotlivých ložnicích. Jako optimální se doporučuje přidat další hlásiče do obývacích pokojů, případně dalších míst­ností. V každém případě bychom měli vychá­zet z konkrétní stavební dispozice bytu či ro­dinného domu.
 
Kde autonomní hlásiče kouře neosazovat? V prostorách, kde se může za běžných pod­mínek častěji vyskytovat pára, prach nebo kouř. To platí hlavně pro koupelny a kuchy­ně a také tam, kde jsou kamna na tuhá pali­va a krby. Dále je nutné dodržet odstup alespoň 50 cm od výbojkových svítidel, aby se eliminoval vliv elektromagnetického rušení. Současně by měl být autonomní hlásič kou­ře umístěn co nejblíže geometrického středu plochy stropu. Je potřeba si uvědomit, že ne­vhodné umístění hlásiče může vést k faleš­ným poplachům, jež vzbuzují oprávněné po­chyby o jeho funkčnosti a často uživatele ve­dou k vyřazení hlásiče z provozu.
 
­I když jsou autonomní hlásiče vybave­ny zvukovou signalizací, která má stanove­nu minimální hladinu zvuku ve vzdálenosti 3 m na hodnotu 85 dB, může dojít při urči­té stavební dispozici prostor či vlivem dal­ších faktorů (např. hlasitá hudba nebo hlu­boký spánek) k přeslechnutí poplachového signálu hlásiče. V takových případech sto­jí za uvážení, zda použít typ hlásiče kouře, který umožňuje propojení do sítě, případně použít variantu umožňující připojení ex­terní poplachové sirény pomocí reléového modulu. Reléový modul se může také pou­žít pro ovládání modulu GSM, který uživa­tele pomocí SMS zprávy upozorní na hro­zící nebezpečí i v případě, kdy se nalézá mimo objekt.
 
Další variantou je použi­tí přídavného modulu wave. Tento modul umožňuje ko­munikaci s RF přístroji řady Gamma wave. Zde se uži­vatelům otevírají ještě šir­ší možnosti – například se může po spuštění poplachu automaticky rozsvítit osvět­lení únikové trasy.
 
Závěrem ještě několik dů­ležitých maličkostí. Když začne hlásič kouře signa­lizovat klesající kapacitu baterií, je nutné baterie co nejdříve vyměnit. Určitě se také vyplatí po nějaké době ověřit funkčnost přístroje pomocí testovací­ho tlačítka. A pokud očekáváte příchod ma­líře pokojů, je vhodné sejmout hlásiče z no­sičů a uschovat je na suchém a čistém místě. Díky bajonetovému spojení je tato operace opravdu snadná – stačí jen hlásičem pootočit.
 
 
Obr. 1. Autonomní hlásič kouře Delta reflex 5TC1 295
Obr. 2. Doporučené umístění autonomních hlásičů kouře
Obr. 3. Modul relé 5TC1 291, 1 přep. kontakt pro max. 1 A/30 V DC a 0,5 A/42 V AC
Obr. 4. Modul wave 5WG3 255-8AB01, 868 MHz, dosah do 100 m
 
Tab. 1. Přehled typů autonomních hlásičů kouře