časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

ARTEZ 2009 – 45. aktiv revizních techniků el. zařízení

|

Ve dnech 27. až 28. ledna 2009 proběhl v areálu Vysoké škole ekonomické v Praze již v pořadí pětačtyřicátý výroční celostátní aktiv revizních techniků elektrických zařízení, tradičně bezchybně organizovaný firmou UNIT Pardubice s. r. o. Mediálním partnerem této akce byl časopis ELEKTRO, Vydavatelství FCC Public s. r. o. Svým rozsahem, počtem účastníků i dlouhou historií se aktiv řadí k nejvýznačnějším odborným i společenským každoročním akcím v oboru elektro. Vznik těchto aktivů se datuje již do dob hluboké totality, kdy takové semináře patřily k těm odborným akcím pořádaným ČSVTS PÚREZ, které měly již od začátku vysokou odbornou úroveň, podtrženou odbornou autoritou. Pořadatelem prvního aktivu byl ústřední výbor sekce pro elektrotechniku Československé vědeckotechnické společnosti ve spolupráci s Ústavem technického dozoru. Z těch, kdo se velkou měrou podíleli na organizaci aktivů, je třeba vzpomenout na Ing. Jaroslava Knota, který předsedal aktivům od prvního až do své smrti, dále Ing. Jiřího Drahoráda, který se potom na dlouhou dobu stal odborným garantem aktivů. Že tyto aktivy přežily chaos a nejistoty při změně společenských poměrů v roce 1989, jen svědčí o jejich pevném místě v odborném vzdělávání elektrotechniků, především pak revizních techniků elektrických zařízení. A že se toho změnilo hodně: místo pořádání, organizační agentury. Vzpomeňme alespoň na Celostátní sekci pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení ČSVTS (PÚREZ), Odbornou skupinu elektrotechnickou při pobočce ČSVTS Svit Gottwaldov a Dům techniky ČSVTS Pardubice. Náplní aktivu, kterého se zúčastnilo více než sto padesát elektrotechniků, byla problematika nových norem a předpisů v práci revizních techniků a inspekční činnost organizací státního odborného dozoru, tentokráte zaměřená více na provádění revizí v souvislosti s požární ochranou a s vyšetřováním havárií, úrazů i požárů na elektrickém zařízení. Velmi fundovanou přednášku k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb se zaměřením na jejich užívání, přednesla paní Ing. Květoslava Skalská z MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Připomněla revizním technikům, jak důležitá část jejich práce souvisí právě s požární ochranou elektrických zařízení i staveb vůbec, což posluchači ocenili na závěr přednášky potleskem.
 
S poznatky z inspekční činnosti na elektrických zařízení a s řadou až překvapujících informací seznámil posluchače pan Ing. Josef Vozobule, vedoucí pobočky ITI Praha, pobočka Liberec. Pan Ing. Csirik, pracovník ÚNMZ (dříve ČNI Praha), a pan Ing. Dvořáček zase revizní techniky seznámili se změnami v technické normalizaci v roce 2009, s připravovanou novelou ČSN 33 2130 pro vnitřní elektrické rozvody a jejím zakomponováním do souboru ČSN 33 2000 (IEC 364). Odborní garanti aktivu Ing. Miloslav Valena a JUDr. Zbyněk Urban pak upozornili posluchače na důležitost předpisových ustanovení v práci revizního technika a na důležitost revizních zpráv a jejich zpracování z důvodů minimalizace vlastních rizik při vyšetřování úrazů, havárií i požárů na elektrických zařízeních s ohledem na trestní i občanskou odpovědnost revizního technika.
 
Speciální částí aktivu pak byla přednáška pana Ing. Kutače o aktuálním stavu informací o souboru norem ČSN EN 62305 a o nově vydané technickonormalizační informaci k tomuto souboru, jehož význam navyšuje právě ukončení platnosti původní ČSN 34 1390 k 1. 2. 2009. Právě na tomto souboru norem je patrné, jak důležité je pravidelné celoživotní vzdělávání elektrotechniků a jak je velmi potřebné, aby před elektrotechnickou veřejnost předstupovali odborníci s odbornou erudicí, kteří budou schopni šířit vzdělanost elektrotechniků i v budoucnu. Současní odborníci, kteří jsou schopni i ochotni se postavit před posluchače a seznamovat je se svými zkušenostmi, tvoří stále se zmenšující skupinu lidí s věkovým průměrem vysoko nad padesát let.
 
Celým průběhem aktivu prolínala dělná atmosféra, dotazy padaly nejen v přednáškové aule, ale i ve všech přilehlých prostorách. Program doplňovaly i vystavující firmy, jak se již stalo zažitou tradicí.
 
Aktiv tradičně ukončila bohatá tombola, do které dodaly ceny pořadatelé i vystavující firmy. Došlo nejen na tradiční perníkovou knihu firmy UNIT, ale i na netradiční překvapení v podobě šunkového prasátka od téže firmy.
 
Průběh tohoto aktivu však vede k vážnému zamyšlení. Podíváme-li se řadu let zpět, stále se této i podobných akcí zúčastňuje stejná skupina účastníků, dalo by se říci, že je to jakýsi „rodinný podnik“. Pořadatele i garanty však velmi mrzí, že se i přes dlouhodobou a rozsáhlou mediální kampaň nedaří oslovit „onu mlčící většinu“ našich kolegů, kteří žijí převážně z podstaty znalostí věcí minulých, nezajímají je odborné články ani aktivy a semináře, jejich zájem je omezen pouze na honorář za odvedenou práci (pokud možno co největší honorář za co nejmenší práci), kteří svým přístupem v podstatě kazí práci svých odpovědnějších kolegů a kteří vystavují poněkud křivé zrcadlo profesi revizních techniků před jejich současnými i budoucími zákazníky.
(Ing. Miloslav Valena)