Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Analyzátory výkonu na veletrhu Amper

Ing. Přemysl Hejduk,
Micronix, spol. s r. o.
 
S blížící se největší veřejnou elektrotechnickou akcí v ČR – veletrhem Amper, připravují vystavující firmy pro své expozice kromě zavedeného a osvědčeného sortimentu zejmé­na co možná nejvíce novinek. Také firma Micronix, přední distributor měřicí a testovací techniky v České a Slovenské republice, u příležitosti této akce představí mnoho zajíma­vých měřicích přístrojů, které určitě zaujmou nejen svými parametry a technickým pro­vedením, ale i snadnou dostupností. Sortiment firmy Micronix obsahuje přístroje jak pro měření neelektrických (fyzikálních), tak zejména elektrických veličin, které se dělí dle vyu­žití spíše pro slaboproudé a silnoproudé aplikace. Tento příspěvek je věnován přístrojům pro měření elektrických veličin u silnoproudých aplikací.
 
Vzhledem k tomu, že veškeré snahy o od­stranění příčin systémových poruch vznika­jících ve spotřebičích či v rozvodech nn za­čínají v prověření napájecí sítě, tedy i ve třífázových soustavách, je prvotní analýza pa­rametrů sítě její nezbytnou součástí.
Plnohodnotný třífázový analyzátor sítě s možnostmi měření maximálního počtu vy­skytujících se parametrů je však finančně velmi náročný a měření jedním klešťovým multimetrem zase nevypovídající, popř. jen orientační.
 
Firma Micronix přichází s velmi zajíma­vým, a především dostupným přístrojem pro měření parametrů proudu, napětí, výkonu, fá­zového posunu, frekvence a dalších podruž­nějších parametrů. Jde o přístroj pro měření v třífázových soustavách, které odpovídá nor­mě IEC 1010 (ČSN EN 61010 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a labo­ratorní zařízení) CAT III 600V.
 
Třífázový wattmetr DW 6092 (obr. 1) je analyzátor výkonu s možností měření na jed­nofázové (1f) dvouvodičové (2w) a dále na 1f/3w, 3f/3w a 3f/4w síti. Přístroj má funk­ci TRMS (True Root-Mean-Square, skuteč­ná efektivní hodnota), která je základem pro další výpočty výkonu z měření napě­tí a proudu v AC od 10 do 600 V a I AC od 0,2 do 1 200 A. Programovatelně lze nastavit poměr proudového převodu kleš­tí. Dále je k dispozici měření činného vý­konu (kW, MW, GW), zdánlivého výkonu (kV·A, MV·A, GV·A) a jalového výkonu (kvar, Mvar, Gvar) a navíc i energie. Samo­zřejmostí je tedy i zobrazení cos φ a frek­vence. Tento analyzátor je vybaven mj. také vestavěnými hodinami a kalendářem. Zá­znam dat je realizován na SD kartu v reál­ném čase. Vzorkování je nastavitelné v roz­mezí 2 až 7 200 s. Standardní příslušenství (v základní ceně) obsahuje sadu se čtyř­mi měřicími šňůrami (TL88-4AT), čtyřmi krokodýlky (TL88-4AC), třemi klešťovými sondami (CP-1 200), AC/DC 9 V adapté­rem, 2 GB SD kartou a brašnou. Volitelným příslušenstvím (za příplatek) je kabel USB (USB-01), popř. kabel RS-232 (UPCB-02) a software (SW-U811-WIN).
 
V případě potřeby hlubší analýzy, včet­ně harmonických, lze zvolit vyspělejší tří­fázový výkonový analyzátor Prova 6830 a 6801 (-2). Tento přístroj lze operativně výbě­rem zapojení použít jako jedno- až třífázový výkonový analyzátor. Harmonickou analýzu lze uplatnit do 99. harmonické.
 
Analyzátor vzorkuje 1 024 vzorky za periodu a má 512 K paměti s programovatelným intervalem. Obsahuje oproti výše uvedené­mu i grafiku. Mód v osciloskopickém režimu a rozložení tří fází napětí a proudů lze zob­razit i ve vektorovém režimu. V tabulkovém režimu lze na displeji získat až 35 paramet­rů sítě. Samozřejmostí je i komunikace s PC v základní výbavě, včetně softwaru.
 
Přístroj měří činný, jalový a zdánlivý vý­kon od 0 až do 10 000 kW. Parametry střída­vého proudu jsou omezeny zvoleným druhem proudových kleští (u 6801 do 100 A, u 6802 do 1 000A a u 3007 – flex do 3 000 A). Samozřejmostí je i analýza harmonických, včetně zobrazení průběhu n-té harmonic­ké na displeji. Programově nastavit interval od 1 do 6 000 s.
 
Potřebuje-li uživatel analyzovat jen rozvod jednofázové soustavy, popř. měřit na jedné fázi a s menším proudem do max. 100 A, ale přitom nemůže vynechat měření harmonic­kých a výkonů, nabídne mu firma Micronix klešťový multimetr Prova 21 nebo 23. Ne­přerušující harmonická analýza umožňuje rozbor jak napětí, tak proudu do 99. harmo­nické. Tento přístroj je schopen z těchto úda­jů dopočítat celkové harmonické zkreslení – THD (Total Harmonic Distortion), a tím také power factor, a nejen cos φ (fázový po­sun základní harmonické). Měří TRMS napě­tí i proudu a umí vyhodnotit i činitel zkres­lení DF (Distortion Factor). Je velmi citli­vý a má velkou frekvenci vzorkování, takže může měřit i např. unikající proud s rozli­šením na 10 μA a zachytit i špičky v čase 33 μs. Kromě napětí, proudu a harmonic­kých mohou tyto přístroje řady 21 a 22 navíc ještě testovat výkon, a to jak činný, zdánlivý, tak i jalový. Vzhledem k tomu, že je do těch­to přístrojů zabudován i „časovák“ lze s ním měřit i energii.
 
Je-li naopak třeba měřit větší proudové hodnoty na jedno- nebo i třífázových sousta­vách, je možné pro tyto účely použít jeden univerzální klešťový přístroj Prova 6601 (obr. 2). Měřit lze na třífázovém rozvodu s automatickým s výpočtem celkového vý­konu, a to způsobem postupného měření na jednotlivých fázích s elektronickým zápisem výsledku k příslušné fázi. Má více užiteč­ných funkcí pro měření na třífázovém rozvo­du, jako např. možnost ukládat do paměti jed­notlivé fázové výkony, následný automatický výpočet celkového výkonu, indikaci sekven­ce fází a měření vyváženého i nevyváženého rozvodu. Nevýhodou je pouze nesoudobost měření. Tento klešťový multimetr měří účiník (cos φ) a dále všechny tři druhy výkonu. Měří nejen skutečnou efektivní hodnotu na střída­vých a napěťových rozsazích – TRMS stří­davého napětí a proudu, ale přístroj je scho­pen rozlišit i AC/DC složku a měřit s ofse­tem (2 000 A AC/DC, 600 V AC, 800 V DC a výkon 1 200 kW AC/DC (1f), 2 000 kW AC/DC (3f).
 
Digitální klešťový wattmetr 6601 má vel­ký duální displej, na kterém lze současně sledovat dvě měřené veličiny, např. napě­tí a proud, napětí a frekvenci, činný výkon a účiník (cos φ) nebo zdánlivý a jalový vý­kon. S účiníkem je schopen následného výpo­čtu správných kapacit pro kompenzaci rozvo­du na vyvážený. Do paměti lze uložit až čtyři naměřené hodnoty. Přístroj má automatický výběr rozsahů.
 
Analyzátory výkonů jsou jen malou čás­tí z široké nabídky pro elektrikáře a reviz­ní techniky. Značnou část sortimentu zaují­mají nejen přístroje určené k měření na sil­noproudých rozvodech, ale i přístroje pro revizi na rozvodech nn. V nabídce jsou jak přístroje pro jednotlivé parametry, tak sa­mostatné měřiče izolace do 1 000 V, mě­řiče uzemnění (i bezdotykové), přechodo­vých odporů poruchové smyčky apod. nebo sdružené přístroje, které umožňují ověřit všechny parametry na rozvodech nn či na nářadích a spotřebičích podle příslušných norem.
 
Všechny uvedené přístroje, jakož i další novinky či již osvědčené přístroje, budou ke shlédnutí na veletrhu Amper 2010 v ex­pozici firmy Micronix.
 
Další informace na adrese: http://www.micronix.cz
 
Obr. 1. Třífázový wattmetr DW 6092
Obr. 2. Univerzální klešťový přístroj Prova 6601