časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Analyzátory výkonu na veletrhu Amper

Ing. Přemysl Hejduk,
Micronix, spol. s r. o.
 
S blížící se největší veřejnou elektrotechnickou akcí v ČR – veletrhem Amper, připravují vystavující firmy pro své expozice kromě zavedeného a osvědčeného sortimentu zejmé­na co možná nejvíce novinek. Také firma Micronix, přední distributor měřicí a testovací techniky v České a Slovenské republice, u příležitosti této akce představí mnoho zajíma­vých měřicích přístrojů, které určitě zaujmou nejen svými parametry a technickým pro­vedením, ale i snadnou dostupností. Sortiment firmy Micronix obsahuje přístroje jak pro měření neelektrických (fyzikálních), tak zejména elektrických veličin, které se dělí dle vyu­žití spíše pro slaboproudé a silnoproudé aplikace. Tento příspěvek je věnován přístrojům pro měření elektrických veličin u silnoproudých aplikací.
 
Vzhledem k tomu, že veškeré snahy o od­stranění příčin systémových poruch vznika­jících ve spotřebičích či v rozvodech nn za­čínají v prověření napájecí sítě, tedy i ve třífázových soustavách, je prvotní analýza pa­rametrů sítě její nezbytnou součástí.
Plnohodnotný třífázový analyzátor sítě s možnostmi měření maximálního počtu vy­skytujících se parametrů je však finančně velmi náročný a měření jedním klešťovým multimetrem zase nevypovídající, popř. jen orientační.
 
Firma Micronix přichází s velmi zajíma­vým, a především dostupným přístrojem pro měření parametrů proudu, napětí, výkonu, fá­zového posunu, frekvence a dalších podruž­nějších parametrů. Jde o přístroj pro měření v třífázových soustavách, které odpovídá nor­mě IEC 1010 (ČSN EN 61010 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a labo­ratorní zařízení) CAT III 600V.
 
Třífázový wattmetr DW 6092 (obr. 1) je analyzátor výkonu s možností měření na jed­nofázové (1f) dvouvodičové (2w) a dále na 1f/3w, 3f/3w a 3f/4w síti. Přístroj má funk­ci TRMS (True Root-Mean-Square, skuteč­ná efektivní hodnota), která je základem pro další výpočty výkonu z měření napě­tí a proudu v AC od 10 do 600 V a I AC od 0,2 do 1 200 A. Programovatelně lze nastavit poměr proudového převodu kleš­tí. Dále je k dispozici měření činného vý­konu (kW, MW, GW), zdánlivého výkonu (kV·A, MV·A, GV·A) a jalového výkonu (kvar, Mvar, Gvar) a navíc i energie. Samo­zřejmostí je tedy i zobrazení cos φ a frek­vence. Tento analyzátor je vybaven mj. také vestavěnými hodinami a kalendářem. Zá­znam dat je realizován na SD kartu v reál­ném čase. Vzorkování je nastavitelné v roz­mezí 2 až 7 200 s. Standardní příslušenství (v základní ceně) obsahuje sadu se čtyř­mi měřicími šňůrami (TL88-4AT), čtyřmi krokodýlky (TL88-4AC), třemi klešťovými sondami (CP-1 200), AC/DC 9 V adapté­rem, 2 GB SD kartou a brašnou. Volitelným příslušenstvím (za příplatek) je kabel USB (USB-01), popř. kabel RS-232 (UPCB-02) a software (SW-U811-WIN).
 
V případě potřeby hlubší analýzy, včet­ně harmonických, lze zvolit vyspělejší tří­fázový výkonový analyzátor Prova 6830 a 6801 (-2). Tento přístroj lze operativně výbě­rem zapojení použít jako jedno- až třífázový výkonový analyzátor. Harmonickou analýzu lze uplatnit do 99. harmonické.
 
Analyzátor vzorkuje 1 024 vzorky za periodu a má 512 K paměti s programovatelným intervalem. Obsahuje oproti výše uvedené­mu i grafiku. Mód v osciloskopickém režimu a rozložení tří fází napětí a proudů lze zob­razit i ve vektorovém režimu. V tabulkovém režimu lze na displeji získat až 35 paramet­rů sítě. Samozřejmostí je i komunikace s PC v základní výbavě, včetně softwaru.
 
Přístroj měří činný, jalový a zdánlivý vý­kon od 0 až do 10 000 kW. Parametry střída­vého proudu jsou omezeny zvoleným druhem proudových kleští (u 6801 do 100 A, u 6802 do 1 000A a u 3007 – flex do 3 000 A). Samozřejmostí je i analýza harmonických, včetně zobrazení průběhu n-té harmonic­ké na displeji. Programově nastavit interval od 1 do 6 000 s.
 
Potřebuje-li uživatel analyzovat jen rozvod jednofázové soustavy, popř. měřit na jedné fázi a s menším proudem do max. 100 A, ale přitom nemůže vynechat měření harmonic­kých a výkonů, nabídne mu firma Micronix klešťový multimetr Prova 21 nebo 23. Ne­přerušující harmonická analýza umožňuje rozbor jak napětí, tak proudu do 99. harmo­nické. Tento přístroj je schopen z těchto úda­jů dopočítat celkové harmonické zkreslení – THD (Total Harmonic Distortion), a tím také power factor, a nejen cos φ (fázový po­sun základní harmonické). Měří TRMS napě­tí i proudu a umí vyhodnotit i činitel zkres­lení DF (Distortion Factor). Je velmi citli­vý a má velkou frekvenci vzorkování, takže může měřit i např. unikající proud s rozli­šením na 10 μA a zachytit i špičky v čase 33 μs. Kromě napětí, proudu a harmonic­kých mohou tyto přístroje řady 21 a 22 navíc ještě testovat výkon, a to jak činný, zdánlivý, tak i jalový. Vzhledem k tomu, že je do těch­to přístrojů zabudován i „časovák“ lze s ním měřit i energii.
 
Je-li naopak třeba měřit větší proudové hodnoty na jedno- nebo i třífázových sousta­vách, je možné pro tyto účely použít jeden univerzální klešťový přístroj Prova 6601 (obr. 2). Měřit lze na třífázovém rozvodu s automatickým s výpočtem celkového vý­konu, a to způsobem postupného měření na jednotlivých fázích s elektronickým zápisem výsledku k příslušné fázi. Má více užiteč­ných funkcí pro měření na třífázovém rozvo­du, jako např. možnost ukládat do paměti jed­notlivé fázové výkony, následný automatický výpočet celkového výkonu, indikaci sekven­ce fází a měření vyváženého i nevyváženého rozvodu. Nevýhodou je pouze nesoudobost měření. Tento klešťový multimetr měří účiník (cos φ) a dále všechny tři druhy výkonu. Měří nejen skutečnou efektivní hodnotu na střída­vých a napěťových rozsazích – TRMS stří­davého napětí a proudu, ale přístroj je scho­pen rozlišit i AC/DC složku a měřit s ofse­tem (2 000 A AC/DC, 600 V AC, 800 V DC a výkon 1 200 kW AC/DC (1f), 2 000 kW AC/DC (3f).
 
Digitální klešťový wattmetr 6601 má vel­ký duální displej, na kterém lze současně sledovat dvě měřené veličiny, např. napě­tí a proud, napětí a frekvenci, činný výkon a účiník (cos φ) nebo zdánlivý a jalový vý­kon. S účiníkem je schopen následného výpo­čtu správných kapacit pro kompenzaci rozvo­du na vyvážený. Do paměti lze uložit až čtyři naměřené hodnoty. Přístroj má automatický výběr rozsahů.
 
Analyzátory výkonů jsou jen malou čás­tí z široké nabídky pro elektrikáře a reviz­ní techniky. Značnou část sortimentu zaují­mají nejen přístroje určené k měření na sil­noproudých rozvodech, ale i přístroje pro revizi na rozvodech nn. V nabídce jsou jak přístroje pro jednotlivé parametry, tak sa­mostatné měřiče izolace do 1 000 V, mě­řiče uzemnění (i bezdotykové), přechodo­vých odporů poruchové smyčky apod. nebo sdružené přístroje, které umožňují ověřit všechny parametry na rozvodech nn či na nářadích a spotřebičích podle příslušných norem.
 
Všechny uvedené přístroje, jakož i další novinky či již osvědčené přístroje, budou ke shlédnutí na veletrhu Amper 2010 v ex­pozici firmy Micronix.
 
Další informace na adrese: http://www.micronix.cz
 
Obr. 1. Třífázový wattmetr DW 6092
Obr. 2. Univerzální klešťový přístroj Prova 6601