Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Analyzátory výkonu a kvality elektrické energie HIOKI

Jan Pfoff, Testovací Technika, s. r. o.
 
Japonský výrobce přesné měřící a záznamové techniky HIOKI, kterého v České republice a na Slovensku zastupuje společnost Testovací Technika, s. r. o., má ve své nabídce kromě jiného široký výběr přístrojů pro detailní sledování výkonů a analýzu dodávané elektrické energie. V následujícím článku budou čtenáři informováni o vlastnostech a parametrech několika vybraných přístrojů z této kategorie.
 
Pro základní měření výkonů je určen ruč­ní jedno- až třífázový wattmetr s označením 3169-20 (obr. 1), vybavený kromě možnos­ti měřit střídavé napětí a proud dalšími funk­cemi, jako jsou stanovení účiníku, integrova­ných hodnot výkonu, frekvence a harmonic­kých. Výkon je přitom možno určit aktivní, jalový a zdánlivý. Pro přenos změřených dat do počítače je přístroj vybaven slotem pro paměťovou kartu typu PCMCIA, rozhraním RS-232C, příp. digitálním D/A výstupem (čtyřkanálový, pouze s modelem 3169-21).
 
Dalším zástupcem je model 3197 (obr. 2), ruční, lehce přenosný analyzátor kvality elek­trické energie dodávané energetickou sítí. Pří­stroj je vybaven všemi základními funkcemi pro měření a záznam poruch na jednofázových a třífázových vedeních – přepětí, poklesy, pře­rušení napětí, špičkové hodnoty napětí a prou­du, užitečný, jalový a zdánlivý výkon, power faktor, analýza harmonických do 50. řádu. Mo­del 3197 navíc kromě těchto standardních ve­ličin umožňuje zachycení nárazových proudů při spouštění motorů. Stejně jako u prvního modelu lze komunikovat s PC přes rozhraní USB, přičemž software je ve standardním pří­slušenství přístroje. Díky možnosti bateriového napájení je analyzátor plně mobilní.
 
Vedle tohoto typu Hioki dodává plně vy­bavený, komplexní ruční přístroj pro vyhle­dání problémů kvality dodávané energie pro jednofázová a trojfázová vedení pod modelo­vým označením 3196 (obr. 3). Přístroj je vy­baven funkcemi pro sledování těchto veličin: přechodová napětí, kolísání napětí, krátkodo­bý pokles napětí, přerušení napětí, frekven­ce, napětí, proud, vrcholová hodnota napětí//proudu, aktivní/jalový/zdánlivý výkon, úči­ník, poměr nevyváženosti napětí a proudu, harmonické složky napětí/proudu/výkonu a mezi-harmonické složky napětí/proudu, fázo­vý úhel harmonických napětí/proudu, celkové zkreslení harmonických/mezi-harmonických, UIE blikání (Pst, Plt) /ΔV10. Tento analyzá­tor je vybaven čtyřmi konektory pro připojení proudových kleští a stejným počtem vstupů pro napěťové sondy. Přístroj disponuje rozhra­ním pro PC kartu, RS-232C a LAN s funkcí serveru http. Také tento model je možno na­pájet z dobíjecí bateriové sady.
 
Posledním zde představeným přístrojem je analyzátor výkonu 3390 (obr. 4), jež je kon­struován pro sledování jednofázových vedení dvou- nebo třídrátovou metodou a třífázových vedení tří- nebo čtyřdrátovou metodou. Dis­ponuje čtyřmi plně izolovanými kanály, urče­nými pro sledování průběhu napětí i proudu. Rozsahy měřených napětí se pohybují od 15 do 1 500 V, proudové rozsahy jsou od 0,4 do 20 A při použití 20A sondy, 4 až 200 A při použití 200A sondy, a konečně 10 až 500 A, je-li měře­ní prováděno s 500A sondou. Tyto sondy jsou nabízeny jako originální příslušenství Hioki přímo k tomuto wattmetru. Přístrojem lze mě­řit sledované veličiny ve frekvenčním pásmu 0,5 až 150 kHz a v režimu DC. Monitorova­né veličiny a parametry jsou přitom následu­jící: napětí, proud, užitečný, zdánlivý a jalový výkon, power faktor, fázový úhel, frekvence, účinnost, proud a výkon integrační metodou, napěťové a proudové špičky a poměr zvlnění. Kromě těchto základních hodnot wattmetr pro­vádí měření harmonických – RMS, obsah har­monických, fázový úhel, fázový posun, poměr zkreslení a asymetrie. Nejvyšší analyzovatel­né harmonické jsou až 100. řádu. Analyzátor umožňuje provádět některé výpočty, jako jsou např. průměrná hodnota, výpočet účinnosti/ztrát a Δ–Y. Vzorkovací rychlost přístroje je 500 kS·s–1, zobrazení aktuálního průběhu po­skytuje devítipalcový displej VGA s rozlišením 800 × 480 bodů s obnovovací rychlostí 200 ms. Pro komunikaci s externími zařízeními je watt­metr vybaven rozhraním LAN, USB, RS-232C a slotem pro karty CF. Vedle všech těchto po­psaných funkcí je na přání možné zvolit další, a sice kompletní analýzu motorů, která v sobě zahrnuje měření napětí, točivého momentu, po­čet otáček, frekvenci a výkonu motoru.
 
Model 3390 je dále vhodný pro vývoj no­vých energetických zdrojů – baterií využíva­jících solární nebo větrnou energii, konkrétně pro simultánní měření stejnosměrného i stří­davého výkonu. Využitím integrační metody pro AC/DC měření proudu a výkonu lze sta­novit individuální hodnoty příkonu, spotřebo­vaného a regenerovaného výkonu. Rovněž lze souběžně monitorovat stejnosměrný i střídavý výkon měničů a snadno měřit výkon na jejich primární i sekundární straně přímo v provozu.
 
Představené přístroje budou mít zájem­ci možnost si vyzkoušet na veletrhu Am­per 2010 od 13. do 16. dubna 2010, PVA Letňany – hala 5, stánek B7.
 
Další informace o přístrojích Hioki: http://www.teste.cz
 
Obr. 1. Wattmetr 3169-20
Obr. 2. Analyzátor kvality sítě 3197
Obr. 3. Analyzátor kvality sítě 3196
Obr. 4. Analyzátor výkonu 3390