časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Analyzátory výkonu a kvality elektrické energie HIOKI

Jan Pfoff, Testovací Technika, s. r. o.
 
Japonský výrobce přesné měřící a záznamové techniky HIOKI, kterého v České republice a na Slovensku zastupuje společnost Testovací Technika, s. r. o., má ve své nabídce kromě jiného široký výběr přístrojů pro detailní sledování výkonů a analýzu dodávané elektrické energie. V následujícím článku budou čtenáři informováni o vlastnostech a parametrech několika vybraných přístrojů z této kategorie.
 
Pro základní měření výkonů je určen ruč­ní jedno- až třífázový wattmetr s označením 3169-20 (obr. 1), vybavený kromě možnos­ti měřit střídavé napětí a proud dalšími funk­cemi, jako jsou stanovení účiníku, integrova­ných hodnot výkonu, frekvence a harmonic­kých. Výkon je přitom možno určit aktivní, jalový a zdánlivý. Pro přenos změřených dat do počítače je přístroj vybaven slotem pro paměťovou kartu typu PCMCIA, rozhraním RS-232C, příp. digitálním D/A výstupem (čtyřkanálový, pouze s modelem 3169-21).
 
Dalším zástupcem je model 3197 (obr. 2), ruční, lehce přenosný analyzátor kvality elek­trické energie dodávané energetickou sítí. Pří­stroj je vybaven všemi základními funkcemi pro měření a záznam poruch na jednofázových a třífázových vedeních – přepětí, poklesy, pře­rušení napětí, špičkové hodnoty napětí a prou­du, užitečný, jalový a zdánlivý výkon, power faktor, analýza harmonických do 50. řádu. Mo­del 3197 navíc kromě těchto standardních ve­ličin umožňuje zachycení nárazových proudů při spouštění motorů. Stejně jako u prvního modelu lze komunikovat s PC přes rozhraní USB, přičemž software je ve standardním pří­slušenství přístroje. Díky možnosti bateriového napájení je analyzátor plně mobilní.
 
Vedle tohoto typu Hioki dodává plně vy­bavený, komplexní ruční přístroj pro vyhle­dání problémů kvality dodávané energie pro jednofázová a trojfázová vedení pod modelo­vým označením 3196 (obr. 3). Přístroj je vy­baven funkcemi pro sledování těchto veličin: přechodová napětí, kolísání napětí, krátkodo­bý pokles napětí, přerušení napětí, frekven­ce, napětí, proud, vrcholová hodnota napětí//proudu, aktivní/jalový/zdánlivý výkon, úči­ník, poměr nevyváženosti napětí a proudu, harmonické složky napětí/proudu/výkonu a mezi-harmonické složky napětí/proudu, fázo­vý úhel harmonických napětí/proudu, celkové zkreslení harmonických/mezi-harmonických, UIE blikání (Pst, Plt) /ΔV10. Tento analyzá­tor je vybaven čtyřmi konektory pro připojení proudových kleští a stejným počtem vstupů pro napěťové sondy. Přístroj disponuje rozhra­ním pro PC kartu, RS-232C a LAN s funkcí serveru http. Také tento model je možno na­pájet z dobíjecí bateriové sady.
 
Posledním zde představeným přístrojem je analyzátor výkonu 3390 (obr. 4), jež je kon­struován pro sledování jednofázových vedení dvou- nebo třídrátovou metodou a třífázových vedení tří- nebo čtyřdrátovou metodou. Dis­ponuje čtyřmi plně izolovanými kanály, urče­nými pro sledování průběhu napětí i proudu. Rozsahy měřených napětí se pohybují od 15 do 1 500 V, proudové rozsahy jsou od 0,4 do 20 A při použití 20A sondy, 4 až 200 A při použití 200A sondy, a konečně 10 až 500 A, je-li měře­ní prováděno s 500A sondou. Tyto sondy jsou nabízeny jako originální příslušenství Hioki přímo k tomuto wattmetru. Přístrojem lze mě­řit sledované veličiny ve frekvenčním pásmu 0,5 až 150 kHz a v režimu DC. Monitorova­né veličiny a parametry jsou přitom následu­jící: napětí, proud, užitečný, zdánlivý a jalový výkon, power faktor, fázový úhel, frekvence, účinnost, proud a výkon integrační metodou, napěťové a proudové špičky a poměr zvlnění. Kromě těchto základních hodnot wattmetr pro­vádí měření harmonických – RMS, obsah har­monických, fázový úhel, fázový posun, poměr zkreslení a asymetrie. Nejvyšší analyzovatel­né harmonické jsou až 100. řádu. Analyzátor umožňuje provádět některé výpočty, jako jsou např. průměrná hodnota, výpočet účinnosti/ztrát a Δ–Y. Vzorkovací rychlost přístroje je 500 kS·s–1, zobrazení aktuálního průběhu po­skytuje devítipalcový displej VGA s rozlišením 800 × 480 bodů s obnovovací rychlostí 200 ms. Pro komunikaci s externími zařízeními je watt­metr vybaven rozhraním LAN, USB, RS-232C a slotem pro karty CF. Vedle všech těchto po­psaných funkcí je na přání možné zvolit další, a sice kompletní analýzu motorů, která v sobě zahrnuje měření napětí, točivého momentu, po­čet otáček, frekvenci a výkonu motoru.
 
Model 3390 je dále vhodný pro vývoj no­vých energetických zdrojů – baterií využíva­jících solární nebo větrnou energii, konkrétně pro simultánní měření stejnosměrného i stří­davého výkonu. Využitím integrační metody pro AC/DC měření proudu a výkonu lze sta­novit individuální hodnoty příkonu, spotřebo­vaného a regenerovaného výkonu. Rovněž lze souběžně monitorovat stejnosměrný i střídavý výkon měničů a snadno měřit výkon na jejich primární i sekundární straně přímo v provozu.
 
Představené přístroje budou mít zájem­ci možnost si vyzkoušet na veletrhu Am­per 2010 od 13. do 16. dubna 2010, PVA Letňany – hala 5, stánek B7.
 
Další informace o přístrojích Hioki: http://www.teste.cz
 
Obr. 1. Wattmetr 3169-20
Obr. 2. Analyzátor kvality sítě 3197
Obr. 3. Analyzátor kvality sítě 3196
Obr. 4. Analyzátor výkonu 3390