Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

AEG Power Solutions se představuje…

České zastoupení společnosti AEG Power Solutions, které má své hlavní sídlo v Praze v Hos­tivaři, je perspektivní mladá a dynamická firma s jedenácti zaměstnanci, z nichž šest jsou servisní technici operující po celém světě. České zastoupení je dceřinou společností tra­diční a úspěšné německé AEG Power Solutions, která patří k předním globálním firmám nabízejícím komplexní řešení záložního napájení pro průmysl, energetiku a petrochemii na všech kontinentech světa.
 

AEG Power Solutions – tradice a kontinuita

 
Historie společnosti AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) se začíná psát v roce 1887. Vše začalo několika patenty, které zís­kal zakladatel firmy Emil Rathenau od ame­rického vynálezce Thomase A. Edisona. První výrobek na trhu se značkou AEG byla elek­trická žárovka. O jedenáct let později, v roce 1898, představila AEG první přenosnou elek­trickou vrtačku.
 
Dalším důležitým milníkem v historii spo­lečnosti byl vstup „otce“ průmyslového de­signu Petera Behrense do firmy AEG v roce 1907. Behrens, člověk mnoha talentů a vizionář, zcela změnil tvář firmy – jako první na­vrhl obchodní značku, oživil propagační ma­teriály a firemní publikace. Z této doby po­chází také jeho dosud stále živý výrok o tom, že každý elektrický výrobek AEG je perfekt­ní co do formy i funkce – výrok, který není jenom sloganem, ale představuje základní fi­remní filozofii. Behrens vytvořil jednoduchý, ale přesvědčivý design, který jak firmě, tak jejím výrobkům vtiskl navždy typickou a nesmazatelnou image.
 
Velký den pro společnost nastal v roce 1937, když si Německá říšská dráha (Deutsche Reichsbahn) objednala nové elektrické lokomotivy typové řady E19 01 a 02 (rychlost 180 km·h–1) pro trať Berlín–Halle–Mnichov. V roce 1958 spatřila světlo světa první plně automatická pračka Lavamat a v roce 1976 první plně elektronická pec. Koncem osmde­sátých let dvacátého století rozšiřuje společ­nost sortiment o identifikační systémy, jako jsou např. transpondér pro sledování pohybu zboží nebo identifikace zvířat a v devadesá­tých letech představuje AEG své první infor­mační systémy LCD pro venkovní použití, které našly uplatnění na mnoha nádražích, letištích nebo i v autobusech.
 
AEG Power Solutions se od doby svého založení v roce 1887 stala průmyslovým stan­dardem v oblasti inženýrství. Od uvedení na trh prvního jedno- a třífázového tyristorové­ho měniče v šedesátých letech minulého sto­letí, přes inovační napájecí zdroj Thyrobox PI pro výrobní linky a neobyčejně účinný stří­dač Protect PV.250 pro fotovoltaické elektrár­ny přináší kontinuálně inženýři AEG Power Solutions na trh inovační energetická řešení.
 

AEG Power Solutions v České republice

 
České zastoupení společnosti AEG Power Solutions se specializuje na záložní napájecí zdroje (UPS – Uninterruptible Power Sup­ply), které jsou určeny díky své spolehlivosti a velké účinnosti k zajištění napájení přede­vším pro kritické aplikace. Jde o průmyslo­vé i environmentální zátěžové oblasti, kde jde nejen o velké hmotné hodnoty, ale současně také o zdraví a bezpečnost lidí.
 
Naše dceřiná společnost AEG Power So­lutions je česká firma, která staví především na kvalitě výrobků a lidí. Zákazníkům slíbíme pouze to, co jsme schopni splnit,“ říká ředi­tel a jednatel českého zastoupení AEG Power Solutions Ing. Lubomír Matějíček.
 
Výrobky a služby českého zastoupení AEG Power Solutions nacházejí uplatnění v oblastech, kde je na prvním místě spoleh­livost, bezpečnost a provozní jistota. Jde s jednou výjimkou např. o všechny jaderné elektrárny v Čechách a na Sloven­sku o většinu těchto elektráren v Německu (asi 99 %) a o dal­ší jaderná zařízení v celkem 15 zemích po celém světě.
 
Všechny výrobky směřu­jící do jaderných elektráren jsou testovány mj. na seizmic­kou aktivitu dané oblasti na vibračních testovacích stro­jích,“ vysvětluje Ing. Lubo­mír Matějíček a dodává: „Nic není ponecháno náhodě. Je-li např. záložní zdroj UPS určen pro tropickou oblast, nabízíme zákazníkům tropikalizaci elek­tronických modulů.
 
Mezi konkurenční výho­dy AEG Power Solutions pa­tří především firemní i výrobková kontinu­ita, kvalitní poprodejní servis, špičkoví od­borníci i originální součástková základna. Základní části sortimentu AEG Power So­lutions, které jsou instalovány, kompletová­ny a uváděny do provozu především v Čes­ké republice, ale také v zahraničí, jsou vyrá­běny v mateřském závodu v Německu. AEG Power Solutions nabízí široké spektrum slu­žeb a produktů ve světové kvalitě pro stejno­směrnou a střídavou elektrickou energii, její ochranu a kontrolní produkty, které pomáha­jí zákazníkům ochránit jejich zařízení a za­jistí ideální dobu provozuschopnosti. Tento kvalitní servis maximálně zhodnotí vlože­nou investici zákazníka a sníží jeho náklady.
 
Jsme technologická firma, která je ide­álním partnerem pro projektanty a investo­ry, kteří od nás dostanou kompletní nabídku a veškeré potřebné informace např. od návrhu jištění až po průřezy vodičů. Spolupracujeme s distributory, výrobci, stejně tak se subdo­davately a systémovými integrátory. Zajišťu­jeme podporu po celou dobu projektu – pří­pravné práce, dodávku produktu, instalaci, testování a uvedení do provozu, poprodejní servis a údržbu, a především neseme za vše garance,“ pokračuje ve vysvětlování Ing. Lu­bomír Matějíček.
 
AEG Power Solutions pomáhá zákaz­níkům po celém světě v jejich snaze do­sáhnout náročných cílů tím, že jim nabí­zí prvotřídní inovační technologická ře­šení. Tato řešení mají velmi dobrý poměr ceny k výkonu, vynikající nákladovou efek­tivnost a špičkovou kvalitu. Skupina AEG Power Solutions disponuje širokým sorti­mentem výrobků od konvertorových mo­dulů, přes zdroje nepřerušitelného napá­jení (UPS) s vysokou úrovní spolehlivosti a účinnosti až např. po průmyslová dobíje­cí zařízení a další stejnosměrné systémy. Všechny tyto produkty jsou proslulé svou spolehlivostí, zvláště v extrémních klimatic­kých a těžkých průmyslových podmínkách.
 
Naší specializací jsou zdroje nepřeruši­telného napájení UPS, které jsou díky kvali­tě základních komponent a sofistikovanému servisu téměř bezporuchové. Mimochodem, servis je to nejzajímavější, co prodáváme. Součástí servisní smlouvy jsou tři hlavní služby: hotline24 hodin denně, roční pre­ventivní prohlídky a reakční doba, tj. do­jetí technika na místo – nejkratší smluvní doba je čtyři hodiny,“ doplňuje Ing. Lubo­mír Matějíček.
 
Zdroje UPS společnosti AEG Power Solu­tions mají vnitřní redundanci, přetížitelnost, zkratovou odolnost a díky robustnosti střída­če vynikající dynamické chování. Tyto vlast­nosti zaručují kvalitu výstupního napětí, tak­že tyto zdroje si umí poradit s jakýmkoliv ty­pem zátěže a rušení.
 
Díky dlouholetým zkušenostem s techno­logiemi záložních zdrojů nabízí AEG Power Solutions kvalitní výkonovou elektroniku také jako samostatné komponenty, tj. usměr­ňovače, střídače a tyristorové můstky. AEG Power Solutions vychází zákazníkům vstříc a kromě nových zařízení, nabízí repase star­ších technologií AEG Power Solutions.
 
Již od osmdesátých let minulého století, jako jedna z prvních společností v oboru, po­skytuje AEG Power Solutions inovace ener­getických systémů na bázi digitálně řízených střídačů, které se nyní uplatňují také na poli fotovoltaiky. Společnost má své vlastní vý­vojové centrum v německém Warstein-Be­lecke. Vývoj je orientován na budoucnost a zahrnuje veškeré požadavky fotovoltaic­kého průmyslu, což vytváří dokonalou zá­kladnu pro projektování a realizaci efektiv­ních a spolehlivých technologických řešení v oblasti fotovoltaiky. AEG Power Solutions je tak i zde výrazně před svými konkurenty a nabízí zákazníkům technicky i ekonomic­ky sofistikovaná řešení.
 
V loňském roce jsme dosáhli vynikajícího obratu 220 mil. Kč právě v souvislosti s naši­mi aktivitami ve fotovoltaice,“ informuje Ing. Lubomír Matějíček.
 
Novinkou roku 2010/11 je dvoukonverz­ní on-line zdroj UPS s názvem Protect 8.31 (více o této novince na str. 57). Je řešený sys­témem Building Block a má dvou- až třínásob­ně větší odolnost EMC než standardní UPS, které vyhovují požadavkům IEC 62040-2(odpovídá ČSN EN 62040-2 Zdroje nepřeru­šovaného napájení /UPS/ – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu /EMC/). Zmíněný systém Building Block představuje moderní řešení zahrnující nejen plně testova­né samostatné výkonové bloky, standardizova­né komponenty, ale i snadnou konfiguraci pod­le potřeb zákazníka a 3D flexibilitu, tj. výkon, spolehlivost a dimenzování.
 
Díky vynikajícímu know-how a prvotříd­nímu lidskému potenciálu firmy, zahrnujícímu jak oblast střídavých, tak stejnosměrných po­lovodičových výkonových technologií, dispo­nujícímu zkušenostmi z oblasti konvenčních i obnovitelných zdrojů energie, má společ­nost AEG Power Solutions exkluzivní pozi­ci na trhu,“ uzavírá Ing. Lubomír Matějíček.
 

Další informace na: www.aeg-ups.cz