časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

AEG Power Solutions se představuje…

|

České zastoupení společnosti AEG Power Solutions, které má své hlavní sídlo v Praze v Hos­tivaři, je perspektivní mladá a dynamická firma s jedenácti zaměstnanci, z nichž šest jsou servisní technici operující po celém světě. České zastoupení je dceřinou společností tra­diční a úspěšné německé AEG Power Solutions, která patří k předním globálním firmám nabízejícím komplexní řešení záložního napájení pro průmysl, energetiku a petrochemii na všech kontinentech světa.
 

AEG Power Solutions – tradice a kontinuita

 
Historie společnosti AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) se začíná psát v roce 1887. Vše začalo několika patenty, které zís­kal zakladatel firmy Emil Rathenau od ame­rického vynálezce Thomase A. Edisona. První výrobek na trhu se značkou AEG byla elek­trická žárovka. O jedenáct let později, v roce 1898, představila AEG první přenosnou elek­trickou vrtačku.
 
Dalším důležitým milníkem v historii spo­lečnosti byl vstup „otce“ průmyslového de­signu Petera Behrense do firmy AEG v roce 1907. Behrens, člověk mnoha talentů a vizionář, zcela změnil tvář firmy – jako první na­vrhl obchodní značku, oživil propagační ma­teriály a firemní publikace. Z této doby po­chází také jeho dosud stále živý výrok o tom, že každý elektrický výrobek AEG je perfekt­ní co do formy i funkce – výrok, který není jenom sloganem, ale představuje základní fi­remní filozofii. Behrens vytvořil jednoduchý, ale přesvědčivý design, který jak firmě, tak jejím výrobkům vtiskl navždy typickou a nesmazatelnou image.
 
Velký den pro společnost nastal v roce 1937, když si Německá říšská dráha (Deutsche Reichsbahn) objednala nové elektrické lokomotivy typové řady E19 01 a 02 (rychlost 180 km·h–1) pro trať Berlín–Halle–Mnichov. V roce 1958 spatřila světlo světa první plně automatická pračka Lavamat a v roce 1976 první plně elektronická pec. Koncem osmde­sátých let dvacátého století rozšiřuje společ­nost sortiment o identifikační systémy, jako jsou např. transpondér pro sledování pohybu zboží nebo identifikace zvířat a v devadesá­tých letech představuje AEG své první infor­mační systémy LCD pro venkovní použití, které našly uplatnění na mnoha nádražích, letištích nebo i v autobusech.
 
AEG Power Solutions se od doby svého založení v roce 1887 stala průmyslovým stan­dardem v oblasti inženýrství. Od uvedení na trh prvního jedno- a třífázového tyristorové­ho měniče v šedesátých letech minulého sto­letí, přes inovační napájecí zdroj Thyrobox PI pro výrobní linky a neobyčejně účinný stří­dač Protect PV.250 pro fotovoltaické elektrár­ny přináší kontinuálně inženýři AEG Power Solutions na trh inovační energetická řešení.
 

AEG Power Solutions v České republice

 
České zastoupení společnosti AEG Power Solutions se specializuje na záložní napájecí zdroje (UPS – Uninterruptible Power Sup­ply), které jsou určeny díky své spolehlivosti a velké účinnosti k zajištění napájení přede­vším pro kritické aplikace. Jde o průmyslo­vé i environmentální zátěžové oblasti, kde jde nejen o velké hmotné hodnoty, ale současně také o zdraví a bezpečnost lidí.
 
Naše dceřiná společnost AEG Power So­lutions je česká firma, která staví především na kvalitě výrobků a lidí. Zákazníkům slíbíme pouze to, co jsme schopni splnit,“ říká ředi­tel a jednatel českého zastoupení AEG Power Solutions Ing. Lubomír Matějíček.
 
Výrobky a služby českého zastoupení AEG Power Solutions nacházejí uplatnění v oblastech, kde je na prvním místě spoleh­livost, bezpečnost a provozní jistota. Jde s jednou výjimkou např. o všechny jaderné elektrárny v Čechách a na Sloven­sku o většinu těchto elektráren v Německu (asi 99 %) a o dal­ší jaderná zařízení v celkem 15 zemích po celém světě.
 
Všechny výrobky směřu­jící do jaderných elektráren jsou testovány mj. na seizmic­kou aktivitu dané oblasti na vibračních testovacích stro­jích,“ vysvětluje Ing. Lubo­mír Matějíček a dodává: „Nic není ponecháno náhodě. Je-li např. záložní zdroj UPS určen pro tropickou oblast, nabízíme zákazníkům tropikalizaci elek­tronických modulů.
 
Mezi konkurenční výho­dy AEG Power Solutions pa­tří především firemní i výrobková kontinu­ita, kvalitní poprodejní servis, špičkoví od­borníci i originální součástková základna. Základní části sortimentu AEG Power So­lutions, které jsou instalovány, kompletová­ny a uváděny do provozu především v Čes­ké republice, ale také v zahraničí, jsou vyrá­běny v mateřském závodu v Německu. AEG Power Solutions nabízí široké spektrum slu­žeb a produktů ve světové kvalitě pro stejno­směrnou a střídavou elektrickou energii, její ochranu a kontrolní produkty, které pomáha­jí zákazníkům ochránit jejich zařízení a za­jistí ideální dobu provozuschopnosti. Tento kvalitní servis maximálně zhodnotí vlože­nou investici zákazníka a sníží jeho náklady.
 
Jsme technologická firma, která je ide­álním partnerem pro projektanty a investo­ry, kteří od nás dostanou kompletní nabídku a veškeré potřebné informace např. od návrhu jištění až po průřezy vodičů. Spolupracujeme s distributory, výrobci, stejně tak se subdo­davately a systémovými integrátory. Zajišťu­jeme podporu po celou dobu projektu – pří­pravné práce, dodávku produktu, instalaci, testování a uvedení do provozu, poprodejní servis a údržbu, a především neseme za vše garance,“ pokračuje ve vysvětlování Ing. Lu­bomír Matějíček.
 
AEG Power Solutions pomáhá zákaz­níkům po celém světě v jejich snaze do­sáhnout náročných cílů tím, že jim nabí­zí prvotřídní inovační technologická ře­šení. Tato řešení mají velmi dobrý poměr ceny k výkonu, vynikající nákladovou efek­tivnost a špičkovou kvalitu. Skupina AEG Power Solutions disponuje širokým sorti­mentem výrobků od konvertorových mo­dulů, přes zdroje nepřerušitelného napá­jení (UPS) s vysokou úrovní spolehlivosti a účinnosti až např. po průmyslová dobíje­cí zařízení a další stejnosměrné systémy. Všechny tyto produkty jsou proslulé svou spolehlivostí, zvláště v extrémních klimatic­kých a těžkých průmyslových podmínkách.
 
Naší specializací jsou zdroje nepřeruši­telného napájení UPS, které jsou díky kvali­tě základních komponent a sofistikovanému servisu téměř bezporuchové. Mimochodem, servis je to nejzajímavější, co prodáváme. Součástí servisní smlouvy jsou tři hlavní služby: hotline24 hodin denně, roční pre­ventivní prohlídky a reakční doba, tj. do­jetí technika na místo – nejkratší smluvní doba je čtyři hodiny,“ doplňuje Ing. Lubo­mír Matějíček.
 
Zdroje UPS společnosti AEG Power Solu­tions mají vnitřní redundanci, přetížitelnost, zkratovou odolnost a díky robustnosti střída­če vynikající dynamické chování. Tyto vlast­nosti zaručují kvalitu výstupního napětí, tak­že tyto zdroje si umí poradit s jakýmkoliv ty­pem zátěže a rušení.
 
Díky dlouholetým zkušenostem s techno­logiemi záložních zdrojů nabízí AEG Power Solutions kvalitní výkonovou elektroniku také jako samostatné komponenty, tj. usměr­ňovače, střídače a tyristorové můstky. AEG Power Solutions vychází zákazníkům vstříc a kromě nových zařízení, nabízí repase star­ších technologií AEG Power Solutions.
 
Již od osmdesátých let minulého století, jako jedna z prvních společností v oboru, po­skytuje AEG Power Solutions inovace ener­getických systémů na bázi digitálně řízených střídačů, které se nyní uplatňují také na poli fotovoltaiky. Společnost má své vlastní vý­vojové centrum v německém Warstein-Be­lecke. Vývoj je orientován na budoucnost a zahrnuje veškeré požadavky fotovoltaic­kého průmyslu, což vytváří dokonalou zá­kladnu pro projektování a realizaci efektiv­ních a spolehlivých technologických řešení v oblasti fotovoltaiky. AEG Power Solutions je tak i zde výrazně před svými konkurenty a nabízí zákazníkům technicky i ekonomic­ky sofistikovaná řešení.
 
V loňském roce jsme dosáhli vynikajícího obratu 220 mil. Kč právě v souvislosti s naši­mi aktivitami ve fotovoltaice,“ informuje Ing. Lubomír Matějíček.
 
Novinkou roku 2010/11 je dvoukonverz­ní on-line zdroj UPS s názvem Protect 8.31 (více o této novince na str. 57). Je řešený sys­témem Building Block a má dvou- až třínásob­ně větší odolnost EMC než standardní UPS, které vyhovují požadavkům IEC 62040-2(odpovídá ČSN EN 62040-2 Zdroje nepřeru­šovaného napájení /UPS/ – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu /EMC/). Zmíněný systém Building Block představuje moderní řešení zahrnující nejen plně testova­né samostatné výkonové bloky, standardizova­né komponenty, ale i snadnou konfiguraci pod­le potřeb zákazníka a 3D flexibilitu, tj. výkon, spolehlivost a dimenzování.
 
Díky vynikajícímu know-how a prvotříd­nímu lidskému potenciálu firmy, zahrnujícímu jak oblast střídavých, tak stejnosměrných po­lovodičových výkonových technologií, dispo­nujícímu zkušenostmi z oblasti konvenčních i obnovitelných zdrojů energie, má společ­nost AEG Power Solutions exkluzivní pozi­ci na trhu,“ uzavírá Ing. Lubomír Matějíček.
 

Další informace na: www.aeg-ups.cz