časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

A zase ten „nulák“

|

Mezi elektrotechniky se šíří nejistota, zda lze použít modrý vodič jako tzv. vypínací fázi ve spínačích. V Elektru č. 11/2009 na str. 17 jsem vyjádřil svůj postoj k problematice modrý vodič. Někteří kole­gové tvrdí, že publikovaný názor je mylný. Pokusím se tedy nastínit, jaké skutečnosti mě k tomuto přesvědčení přivedly.
 
Nejprve norma ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely. Litera tohoto článku zní doslovně: „V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.
 
Oponenti upozorňují na přílohu ZD (normativní), kde se píše v článku 514.3.Z4 pro Českou republiku: „Užití modrého vodiče pro jiné účely, než je nulový vodič nebo střední vodič, není dovoleno“.
 
Nenechme se unést různými názvy vodičů, často se pod jiným ná­zvem skrývá stejný vodič. V určité době se používal určitý a ne vždy shodný název. Především se však tyto názvy lišily podle účelu, k ně­muž byl vodič určen. V podstatě se vždy jedná o vodič, který vychází z nulového bodu (uzlu, středu) zdroje. V prvopočátcích se vodič vy­cházející z uzlu zdroje, sloužící jako pracovní vodič sítě, nazýval vo­dičem nulovým. Ovšem v době, kdy se tento vodič začal používat pro ochranu samočinným (automatickým) odpojením, se tomuto způsobu ochrany začalo říkat nulování. Vodič získal novou funkci – byl určen k ochraně nulováním a byl pojmenován vodičem nulovacím. Záhy však se termíny nulový a nulovací začaly plést a přešlo se k termí­nu střední, šlo-li o vodič podílející se na přenosu elektrické energie.
 
Od roku 1996 se pro ochranu samočinným odpojením v konco­vých obvodech sítí nn využívá výhradně samostatný ochranný vodič. Nulovací vodič je nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, vodič ochranného uzemnění a nulový). Písmena PE označují ochrannou funkci vodiče a písmeno N funkci pracovního středního, resp. nulového (popř. ne­utrálního) vodiče.
 
Pravdou je, že normalizovaná terminologie v daném problému nebyla zcela přehledná. V podstatě od roku 2000 se hovoří o tzv. středním vodiči pro střídavou síť a vodiči středního bodu pro stej­nosměrnou síť. Terminologická komise se dohodla, že je potřeb­né oba termíny jednoznačně odlišit po stránce odborné. Bylo tedy dohodnuto znovuzavedení termínů nulový bod, nulový vodič pro střídavou síť a zachování termínů střední bod střední vodič pro stejnosměrnou síť.
 
Vrátím se k ČSN 33 2000-5-51 a čl. 514.3.Z4, kde se v poznám­ce píše: „…toto je např. v případě části světelného obvodu mezi spí­načem a ovládaným zařízením …“.
 
Na otázku, zda správně chápu funkci nulového vodiče, bych rád uvedl svůj názor na použití nulového vodiče značeného modrou bar­vou podle ČSN 33 2000-5-51.
 
Nulový (střední) vodič (v praxi elektromontérů „pracovní nula“) má, jak už jsem uvedl, v síti funkci pracovního vodiče, tedy může se na něm objevit síťové napětí. Každý elektromontér by měl s touto eventualitou bezpochyby počítat a ve své činnosti na elektrickém za­řízení podle toho konat.
 
Pro úplnost uvedu definici fázového, středního (nulového) a ochran­ného vodiče podle ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826 Elektrické instalace (vydáno 8/2006):
  • nulový (střední) vodič (826-14-07) vodič elektricky spojený s nu­lovým bodem (uzlem), schopný podílet se na rozvodu elektrické energie,
  • vodič vedení – fázový vodič (826-14-09) – vodič, který je v nor­málním provozu pod napětím a je schopen podílet se na přenosu nebo rozvodu elektrické energie, ale který není středním vodičem nebo vodičem středního bodu.
Oba tyto vodiče plní v síti funkci pracovního vodiče, a podílejí se tedy na rozvodu elektrické energie. S tím rozdílem, že na nulovém vo­diči není, ale může být napětí trvale. Na fázovém vodiči je napětí za normálního provozu přítomné trvale. Protože je nulový vodič v elek­trické síti svou funkcí pracovní, myslím, že se nechá použít jako pra­covní vodič (v tomto případě vypínací fáze) vedený od spínače k elek­trickému zařízení (svítidlu, ventilátoru atd.). Nenechte se mýlit tím, že používám terminologii nulový a střední vodič pro střídavou síť, ale tato možnost byla zatím ponechána.
 
Pro úplnost uvedu ještě definici ochranného vodiče:
  • ochranný vodič (PE) (826-13-22) – vodič určený pro zajištění bez­pečnosti, např. pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.
Pozn.:
V elektrické instalaci je vodič označený PE považovaný běžně také za vodič ochranného uzemnění.
 
Z uvedeného vyplývá, že vodič fázový ani vodič nulový či střední svou funkcí v žádném případě neodpovídá vodiči ochrannému. Podle mého mínění tak může být vodič nulový (střední) použit v souladu s ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.Z4, včetně přílohy ZD.
 
Věřím, že část kolegů s tímto názorem nebude souhlasit. Osob­ně jsem přesvědčen, že pracuji-li v elektroinstalaci s pracovním vo­dičem, musím mít stále na mysli, že může být za určitých okolností pod síťovým napětím a že mohu tento také použít, mimo ochranné­ho vodiče, i jako vypínací fázi elektrozařízení. Za léta praxe zkouše­jícího jsem poznal dost kolegů, kteří i kdyby měli v síti celé barevné spektrum značení, tak rozdílnou funkci mezi nulovým a ochranným vodičem stejně nechápou. V jejich podvědomí je to zkrátka „nulák“.
 
Pokud jsem svým názorem některé kolegy mystifikoval, berte to jako mé pochopení normy. K výkladu norem je určitě dobré přistu­povat se zdravým rozumem praktika, nezaleknout se termínu nor­mativní, ale dobře se zamyslet nad tím, co který termín v normě znamená a jak si ho přeložit do řeči řadového elektromontéra, který „na štaflích“ transformuje literu norem do elektrotechnické praxe.
Miroslav Šnobl,
Unie elektrotechniků ČR,
předseda dozorčí rady, revizní technik