časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

7. celostátní setkání elektrotechniků v Brně

číslo 8-9/2005

7. celostátní setkání elektrotechniků v Brně

Termín: 5. až 7. 10. 2005
Místo: Kongresové centrum, Výstaviště 1, sál A
Spolupořadatel akce: Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1, Brno
Odborný garant akce: Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha
Mediální partneři akce: ELEKTRO, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Elektrika.cz, IN-EL, s. r. o., Praha

CSE (Celostátní setkání elektrotechniků) je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a současně je akreditováno na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve vzdělávacích akcích, které jsou pořádány v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) pod čj. 19 100/2004-25-99.

CSE je určeno všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Cílem CSE je podat informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže, údržby a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, bezpečnosti strojních zařízení, bezpečnosti měřicích přístrojů, o problematice rušení technických norem, o funkci technických normalizačních informací v soustavě normativních dokumentů, prostorové úpravě inženýrských sítí a souběhů vedení, elektrických zařízeních ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

Účastníci CSE obdrží:

 • sborník přednášek, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti,

 • osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle normy ISO 9000.

Časový harmonogram semináře:
8:00 až 9:00 h – prezence účastníků
9:00 až 15:00 h – blok přednášek

Název akce:

 • Nové a připravované elektrotechnické normy.

 • Zásady pro projektování, montáže, údržby a revize elektrické instalace a zařízení podle ČSN, TNI a technických předpisů.

 • Prostorová úprava inženýrských sítí a souběhy vedení.

 • Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

PROGRAM
5. 10. 2005 (středa)

Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha
Nové a připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Druhé vydání ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1. Problematika rušení norem.

Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E Praha
Nové a připravované české technické normy ČSN a technické normalizační informace TNI pro elektrické instalace v budovách – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Úpravy stávajících instalací podle nových technických norem a technických předpisů.

Jan Hájek, technický poradce společnosti Dehn+Söhne
Projektování a montáž komponentů pro ochranu před bleskem v souladu s mezinárodními normami a technickými normami ČSN.

František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru
Praktické postupy při projektování elektrických zařízení – kreslení a znázorňování podle nových ČSN EN ISO.

6. 10. 2005 (čtvrtek)

Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o. Praha
Souběhy datových a silových rozvodů.

Ing. Michal Kříž, IN-EL, s. r. o.,
Praha, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru České technické normy a technická normalizační informace pro revizi elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-6-61) a jejich využívání v praxi.

Ing. Jitka Tomasová, BABTIE s. r. o.
Prostorová úprava inženýrských sítí a souběhy vedení podle platných ČSN. Možná řešení v praxi.

Jiří Heinovský, technický poradce pro oblast strojírenství
Zkoušky, revize a kontroly elektrického zařízení strojů.

7. 10. 2005 (pátek)

Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb
Spolupořadatelem této odborné části je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Přednášející: mjr. Ing. Lenka Holánková, kpt. Ing. Pavel Tinka, kpt. Pavel Strmiska, pracovníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, a Ing. Pavel Jordán, autorizovaný znalec požární bezpečnosti staveb.

Elektrická zařízení ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením:

 • druhy požárně bezpečnostních zařízení a jejich specifika,

 • dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení,

 • elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, provedení a jejich ochrana před účinky požáru.

Elektrická zařízení v únikových cestách a v požárním úseku:

 • elektrická zařízení v chráněné únikové cestě (vodiče, rozváděč),

 • prostupy rozvodů a utěsnění prostupů v požárně dělící konstrukci,

 • těsnicí hmoty a konstrukce (hořlavost a požární odolnost),

 • kabely a svítidla v podhledech stropů z hlediska hmot, které při požáru jako hořící odkapávají (ČSN 73 0804, čl. 8.9.2; ČSN 73 0802, čl. 8.8.2),

 • odstupové vzdálenosti venkovních stanovišť transformátorů od ostatních objektů,

 • ochrana před požárem a hasicí přístroje (druhy a množství) v elektrických rozvodnách (ČSN 33 3201, kap. 7.6; ČSN 33 3240 (+změna Z1), kap. 4; ČSN 33 3220 (+změna Z1), kap. 10.

Na den 6. 10. 2005 je pro účastníky obou dnů setkání připravena pozvánka na exkurzi do pivovaru Starobrno s ochutnávkou a gastronomické pivní speciality!

Cena vložného včetně 19 % DPH:
jeden den: 850 Kč
dva dny: 1 390 Kč
tři dny: 1 690 Kč

Vložné zahrnuje sborník přednášek, občerstvení, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000, prohlídku pivovaru.

Organizační garant CSE:

L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a
621 00 Brno
Lenka Přikrylová
mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková
mobil: 777 072 880
tel.: 545 234 002-3
fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz
internet: www.lpelektro.cz