časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

50 let tradice odborných služeb SZÚ Brno

číslo 12/2005

50 let tradice odborných služeb SZÚ Brno

Viktor Paulas d. t., ředitel pro zkušebnictví SZÚ, s. p. Brno

Činnost a působení Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. Brno (dále SZÚ), mají již dlouholetou tradici. Vždy se zaměřoval především na odborné služby, nejprve pro československé a posléze pro české výrobce.

Historie ústavu

Z bývalého Ústavu pro zvelebování živnosti vznikl před 50 lety brněnský závod, který byl začleněn do národního podniku Kovotechna. Jeho pracovní náplní byly vývojové a technologické práce pro Čsl. závody lehkého průmyslu. Posléze se brněnský závod stal vedoucí zkušebnou, která koordinovala činnost všech zkušeben v rámci n. p. Kovotechna. Spektrum činností se již tehdy začalo formovat do těchto základních oblastí:

 • stroje a strojní zařízení,
 • topná zařízení a zdroje tepla na pevná, kapalná a plynná paliva,
 • elektrické přístroje a zařízení,
 • zdravotnické prostředky,
 • materiálové zkoušky.

Samostatný SZÚ, s. p., byl zřízen bývalým ministerstvem všeobecného strojírenství 1. ledna 1965. Jeho pobočky byly v Praze, Jablonci nad Nisou a v Piešťanech. Jeho úkolem bylo vykonávat povinné zkoušky vybraných výrobků a napomáhat zvyšování jakosti a dodržování technologické kázně. Od roku 1968 působil jako státní zkušebna pro zkoušení, certifikaci, osvědčování a hodnocení jakosti výrobků.

V roce 1975 se osamostatnila pobočka v Piešťanech, která v současné době působí jako Technický skúšobný ústav, štátna skušobňa – 104 ve Slovenské republice.

Obr. 1.

Budova SZÚ

Pobočka v Praze se osamostatnila v roce 2000 na základě přijetí zákona č. 156/2000 Sb., a stala se Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Od roku 1972 byl SZÚ, s. p., pod správou Úřadu pro normalizaci a měření. V současné době plní povinnosti a má práva zakladatele Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

V roce 1985 byla všechna brněnská pracoviště SZÚ, s. p., soustředěna do nově vybudovaného areálu v Brně-Medlánkách. Významnou část odborných činností rovněž pokrývá odštěpný závod v Jablonci nad Nisou.

Strojírenský zkušební ústav je jednou z největších zkušeben a certifikačních orgánů v ČR (obr.). Díky svým dlouholetým zkušenostem, široké škále notifikací, autorizací, akreditací a díky mezinárodním kontaktům i široké nabídce odborných služeb zaujímá významné místo na českém i evropském trhu. Toto postavení mimo jiné dokládá vysoká odbornost pracovníků vykonávajících zkoušky, odborné úkony a příslušná posouzení. Při zkouškách a posuzování shody využívají odborní pracovníci nejnovější legislativní, technické a normativní předpisy, přičemž cílem je v České republice, Evropské unii i v tzv. třetích zemích na vysoké profesionální úrovni poskytovat odborné službyzaměřené na bezpečnost a spolehlivost výrobků.

Osvědčení o shodě výrobku

Při uvádění výrobku na trh EU musí být dokladována jeho shoda se všemi směrnicemi Rady nového přístupu, které se na něj vztahují. Pokud je s nimi v souladu, musí být výrobek označen značkou CE. Postupy posuzování shody a způsob označení výrobku jsou popsány v příslušných směrnicích nebo harmonizovaných normách. Souhrnná koncepce a rámec posuzování shody byly specifikovány v usnesení Rady o globálním přístupu k certifikaci a zkoušení, který rozdělil postup posuzování shody na více činností (modulů) – tzv. modulární přístup.

Do českého právního systému je ustanovení Evropských směrnic převzato zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími nařízeními vlády (NV). V tzv. regulované oblasti posuzování shody výrobků při jejich uvádění na trh působí v České republice jako autorizovaná osoba 202 a v rámci Evropského společenství (ES) i na území třetích zemí jako notifikovaná osoba 1015. Zkoušení a certifikaci při posuzování shody výrobků provádí podle patnácti směrnic Rady nového přístupu, z nichž jako hlavní lze jmenovat směrnice pro:

 • výrobky z hlediska emisí hluku,
 • elektrická zařízení nízkého napětí,
 • elektromagnetickou kompatibilitu (EMC),
 • hračky,
 • jednoduchá tlaková zařízení,
 • osobní ochranné pomůcky,
 • strojní zařízení,
 • spotřebiče plynných paliv,
 • účinnost teplovodních kotlů,
 • tlaková zařízení,
 • výtahy,
 • přepravitelná tlaková zařízení,
 • stavební výrobky (technologická zařízení budov),
 • prostředky zdravotnické techniky,
 • bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Koordinací činností autorizovaných (notifikovaných) osob pro směrnice týkající se

 • strojních zařízení,
 • tlakových zařízení,
 • jednoduchých tlakových nádob,
 • plynových spotřebičů,
 • účinnosti kotlů

je v České republice pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Praha.

Zástupci jmenovaní pro tyto směrnice se zúčastňují pravidelných zasedání notifikovaných osob v Bruselu, kde získávají nejnovější informace a dokumenty.

Odborné služby

Odborné služby SZÚ zaměřuje nejen na posuzování shody, zkoušení a certifikaci výrobků ve smyslu evropských směrnic nebo zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale vykonává také certifikaci systémů managementu jakosti podle ISO 9001, inspekční činnost, kalibraci měřicích přístrojů, zkoušky materiálů či vypracovává odborné a znalecké posudky. Výrobcům nabízí posuzování a ověřování konstrukčního řešení a bezpečnosti výrobků již v etapě jejich vývoje nebo zadávacího projektu, v případě požadavku i při jeho provozování či realizaci.

Ve spolupráci s výrobcem jsou specifikovány požadavky a činnosti, které je nutné realizovat, aby výsledkem byl bezpečný výrobek odpovídající platným normám a technickým předpisům a rovněž aby byly vytvořeny podmínky pro jeho správnou montáž a provozování. Součástí jsou i zkoušky elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Dlouhodobou praxí je potvrzeno, že kvalitní inovační proces se bez zkoušení a odborné diskuse se třetí stranou neobejde. Je to trvalý a souvislý proces mezi vývojem a výrobou, který musí mít prioritu.

U provozovaných tepelných zařízení SZÚ ověřuje jejich bezpečnost, fungování, účinnost a správnou instalaci v daných podmínkách, včetně úplných pokynů pro jeho správnou montáž a provozování. Provádí rovněž autorizované měření emisí. U provozovaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí posuzuje podrobné požadavky na bezpečný provoz a používání podle NV 378/2001 Sb., které je kompatibilní s evropskou směrnicí 89/655/EHS. SZÚ dále vyhodnocuje analýzy rizik, zapracovává zbytková rizika do návodů k obsluze a doporučuje nutné konstrukční úpravy strojů vedoucí k zajištění požadovaného stupně ochrany obsluhujícího personálu. Pro provozovatele strojů je splnění ustanovení uvedeného nařízení vlády nezbytnou podmínkou zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákoníku práce.

Další činnosti

SZÚ poskytuje služby požadované zákazníky a vystavuje potřebné dokumenty tak, aby byly vytvořeny co nejlepší předpoklady pro úspěšnost jejich výrobků na trhu nejen v ČR a EU, ale i na trhu třetích zemí. Vysoká odbornost a kompetenčnost práce odborných pracovníků ústavu výrobcům zajišťuje, že v případě kontroly orgány ČR nebo EU nebudou nalezeny nedostatky, které by mohly zkomplikovat uvádění jejich výrobků na trh.

V současné době je SZÚ rovněž akreditovanou laboratoří v rámci systému GOST-R pro certifikaci výrobků uváděných na trh zemí Ruské federace a má smlouvu o spolupráci s ukrajinským Úřadem pro certifikaci výrobků pro tamní trh.

Svou činností SZÚ soustavně pomáhá českému průmyslu, aby se co nejdříve dostal na úroveň běžnou v moderních průmyslových státech EU.