časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

3. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně

|

číslo 7/2003

zprávy

3. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně
Odborný doprovodný program k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu Brno 17. - 19. 9. 2003

Hlavní téma
Bezpečnost elektrických zařízení, legislativa a technické normy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie

Odborný doprovodný program bude zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

Odborný garant akce:
Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha

Program (denně):
8,00 až 9,00 hod. – prezence účastníků
9,00 až 15,00 (resp. 16,00) hod. – blok přednášek
15,00 (popř. 16,00) až 18,00 hod. – individuální prohlídka MSV

Středa 17. 9. 2003

Shoda technických norem České republiky a Evropské unie
Ing. Vincent Csirik, ČSNI:

 • Pravidla pro elektrotechniku v roce 2003 – základní elektrotechnické normy.
 • Elektrotechnické normy v dopravě ČSN EN 60 077-1, 2, 3. (tř. znak 34 1510) nahrazující ČSN 34 1510, vydání 3/2003.

Ing. Antonín Lysý, vedoucí zpracovatelské skupiny normy:

 • Bezpečnost elektrických spotřebičů během jejich používání podle ČSN 33 16 10 (informace o změně normy – aktuální stav).

Jiří Hemerka, Cech elektrotechniků regionu Olomouc:

 • Současný stav a výhled při pravidelných revizích elektro a hromosvodů, zkušenosti z praxe.

Ing. Michal Kříž, IN-EL s. r. o. Praha, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru –
Václav Macháček, místopředseda Technické normalizační komise č. 97:

 • Revidovaná norma pro revize elektrických instalací ČSN 33 2000-6-61 – evropský harmonizační dokument HD 384.6.61.
 • Změna ČSN 33 2000-4-4, vydání 8/2003.

Čtvrtek 18. 9. 2003

Bezpečnost elektrických zařízení v investiční výstavbě a při rekonstrukcích

František Kosmák, bývalý inspektor SOD:

 • Elektrické instalace budov podle HD 384.1.S2 a nové ČSN 33 2000-1/01-2003.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení podle převzaté Evropské normy EN 1140/03-2003.
 • ČSN 73 0831/2001 požární bezpečnosti staveb, shromažďovací prostory a jejich vztah k elektrickým silovým rozvodům.
 • Údržba osvětlení vyhláška MV č. 246/2001 Sb., Požárně preventivní řád ve vztahu k elektrickým zařízením.
 • Nouzové osvětlení ČSN EN 1838/2000.
 • Venkovní osvětlení ČSN 33 2000-7-714/2001.

JUDr. Zbyněk Urban, odborný konzultant v oblasti elektrotechniky:

 • Elektrická zařízení ve stavebnictví, harmonizace technických norem a předpisů.
 • Stavební zákon č. 50/1976 Sb..
 • Elektrická zařízení na staveništích.
 • Rekonstrukce bytů.
 • elektrické ruční nářadí a stroje na stavbách.

Ing. Karel Dvořáček, spoluautor normy, Stavebně technický ústav – Energetika budov, a. s. Praha:

 • Nové podmínky pro dimenzování vodičů podle dovolených proudů, nová ČSN 33 2000-5-523, vydání 4/2003.

Pátek 19. 9. 2003

Elektrická zařízení pro zajištění bezpečnosti strojírenských výrobků v souladu s evropskou směrnicí 98/37/EC.

Přebírání dokumentů CEN/CENELEC do právních předpisů ČR.

Odborný garant: Ing. František Valenta, technický poradce

Ing. Vojtěch Petřík, ředitel odboru zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví:

 • Změny právních úprav posuzování shody v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Ing. Jan Gregorowitz, odborný pracovník ÚNMZ pověřený jednáním v EU:

 • Posuzování bezpečnosti elektrického zařízení strojů ve smyslu evropské strojírenské směrnice 98/37/EU (CEN/CENELEC).
 • Zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 170/1997 Sb. v platném znění.

Ing. František Valenta, TZÚS Praha, zpracovatel normy:

 • ČSN EN 60204 – 1/2000 (1997) Elektrická zařízení strojů včetně vyjádření k provádění revizí strojů a k NV č. 378/2001 Sb. – Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Ing. Antonín Zajíček, odborný pracovník firmy Schneider Electric CZ, s. r. o. –
Ing. František Štěpán, odborný pracovník firmy MOELLER Elektrotechnika s. r. o.:

 • ČSN EN 954 – 1/1998 Bezpečnostní části řídicích systémů ve smyslu analýzy rizik.

Ing. Zdeněk Bekr, odborný pracovník firmy SIEMENS s. r. o.:

 • ČSN EN 61496 – 1 Elektrická snímací zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. ČSN EN 61496 – 3 Elektrická ochranná snímací zařízení. Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR).

Vložné:

1 den: 790 Kč
2 dny: 1 090 Kč
3 dny: 1 390 Kč

Vložné zahrnuje sborník přednášek, volnou vstupenku na 45. MSV, občerstvení, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000.

Ubytování:
Ubytování zajišťuje BVV Fair Travel s. r. o.
Ing. Jana Hirlíková
tel.: 541 159 167
fax: 541 159 171
e-mail: ft@bvv.cz

Pořadatel a organizační garant 3. CSE
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17
619 00 Brno
Lenka Přikrylová, mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková, mobil: 777 092 880
tel.: 545 234 002-4 – informační servis setkání
fax: 545 234 668
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz