časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

1. sněm Unie elektrotechniků ČR

číslo 5/2004

elektrotechnické fórum

1. sněm Unie elektrotechniků ČR
Referát o průběhu, zvolených orgánech a závěrech sněmu Unie elektrotechniků ČR

Den a místo konání: 16. 3. 2004, kongresový sál HK ČR v Praze

Dohoda o vzniku Unie elektrotechniků ČR (UE ČR) byla podepsána zástupci cechů, svazů, společenstev a členů HK ČR z osmi krajů České republiky 9. září 2003. Zástupci se shodli na tom, že nemohou tak, jak jsou v současné době profesně rozděleni, dostatečně hájit profesní zájmy svých členů.

Unie elektrotechniků ČR zastupuje několik profesních společenstev jednou společnou reprezentací.

Během uplynulého půlroku její členové společně hledali cestu, jak dodržet základní princip unie a naplnit její hlavní poslání při zachování naprosté suverenity členských stran. Úkolem bylo vytvořit jeden společný profesní subjekt s krajským členěním, který bude hájit zájmy elektrotechnické profese svých členů. Nepřímo však UE ČR bude hájit zájmy všech elektrotechniků. Tím si ale nepřivlastňuje právo za všechny elektrotechniky promlouvat. To, co sdělí její reprezentace, bude konzultováno s elektrotechnickými subjekty, které dohodu podepsaly, a v nich s těmi elektrotechniky, kteří o takovouto diskusi projevili zájem.

UE ČR si je vědoma skutečnosti, že ani v jednom z osmi krajů, ze kterých jsou signatáři dohody delegováni, nezastupuje všechny elektrotechniky. Značná část z nich je v zaměstnaneckém vztahu, tedy nepodnikají. Ale právě podnikání je jednou z podmínek členství v UE ČR. Z té části elektrotechniků, kteří v tomto oboru podnikají, zastupuje UE ČR přibližně 5 až 10 %.

Zvolit si svého zástupce do UE ČR nemohli „voliči„ či zájemci v krajích, kde nebyla využita avizovaná možnost zúčastnit se setkání části členské základny na příslušném shromáždění. Své zástupce neměli možnost volit ani členové dalších profesních celků, kde tato setkání a případná volba nebyly vůbec uskutečněny. Reprezentanti uvedených uskupení by si měli uvědomit, že ani oni nezastupují celou elektrotechnickou veřejnost v regionu či státě.

Členové UE ČR budou i nadále úzce spolupracovat se státní správou na přípravě potřebné legislativy pro elektrotechniku a na vzdělávání jejích členů. Aby mohli zájmy svých členů hájit, potřebují názory a potřeby elektrotechniků znát!

UE ČR nemá v úmyslu přispívat ke vzniku centrálních „molochů“, které by nenaplňovaly společenský zájem. Prosazuje naopak decentralizaci a řízení po ose obec – kraj – centrum. Má zájem na metodickém řízení a spolurozhodování o společných věcech, a to za účasti zástupců a odborníků z krajů a státu, a dále na realizaci úkolů profesionálními osobami v krajích, popř. obcích. Nad tím vším by měla s ohledem na řádné profesní konání bdít přísná a spravedlivá kontrola, nejlépe v podobě společného profesního subjektu. Jedním z příkladů funkce unie je zpracování koncepce odborného celoživotního vzdělávání a jeho prosazování do praxe a následná realizace.

Na tvorbě norem a diskusi o strategii a poslání UE ČR se nejvíce podíleli tito signatáři dohody o vzniku UE ČR:

Středočeský kraj

 • Ing. Jiří Horák, cechmistr Berounského elektrotechnického cechu,
 • Ing. Miloslav Valena, člen představenstva OHK Kladno;

  Ústecký kraj

 • Pavel Pokorný,
 • Václav Beníček, oba členové OHK Děčín;

  Liberecký kraj

 • Julius Růžička, cechmistr Elektrotechnického cechu Liberec a místopředseda představenstva OHK Liberec,
 • Petr Pelant, člen rady téhož cechu a člen OHK Liberec;

  Kraj Vysočina

 • Jaroslav Miklík, cechmistr elektrotechnického cechu ve Žďáru nad Sázavou a člen představenstva KHK Vysočina,
 • Ing. Josef Mátl, cechmistr cechu elektro Jihlava;

  Jihomoravský kraj

 • Milan Bureš, mistr elektrotechnického živnostenského společenstva Brno,
 • Jiří Reich, předseda sekce elektrotechniků jižní Moravy při KHK Brno;

  Zlínský kraj

 • František Vodička,
 • Ing. Stanislav Vývoda, oba členové elektrotechnického cechu Zlín;

  Olomoucký kraj

 • Ing. Petr Kvapil, člen rady cechu elektrotechniků regionu Olomouc,
 • Štěpán Valenta, svazový předseda Českého elektro svazu Praha se sídlem v Zábřehu;

  Moravskoslezský kraj

 • prof. Ing. Pavel Santarius, předseda moravskoslezského elektrotechnického svazu,
 • Ing. Mečislav Hudeczek, člen představenstva tohoto svazu.

  Uvedený seznam dostatečně dokládá, že vznik Unie elektrotechniků ČR není přáním několika jednotlivců z různých míst republiky. Je to skutečně společná základna elektrotechniků v uvedených krajích, kteří se sdružili v regionu a jsou si vědomi nutnosti společné péče o profesi samu.

  Ve svém statutu a strategii má UE ČR jako jeden z nutných cílů úzce spolupracovat s ostatními profesními uskupeními uvnitř i vně HK ČR, s profesními organizacemi a s orgány státní správy i samospráv.

  Proto byli na jednání 1. sněmu UE ČR pozváni hosté z MPSV, HK ČR, svazů – obchodu, podnikatelů v oboru technická zařízení, komory BOZP, ČÚBP, ITI Praha, ČKAIT, EZÚ, ČSNI, ČEA, ESČ, sdružení – pražských podnikatelů, elektrotechnických firem, pro ochranu spotřebitele, Centra odborné přípravy, odborného a podnikatelského tisku, serveru Elektrika.

  Po projednání a schválení statutu UE ČR, jednacího a volebního řádu UE ČR a vzorového statutu Krajské unie elektrotechniků byly zvoleny volené orgány unie.

  Představenstvo UE ČR:

 • Střední Čechy: Ing. Miloslav Valena, JUDr. Zbyněk Urban;
 • Ústecký kraj: Pavel Pokorný, Václav Beníček;
 • Liberecký kraj: Julius Růžička, Martin Suska;
 • Kraj Vysočina: Jaroslav Miklík, Josef Rámiš;
 • Jihomoravský kraj: Milan Bureš, Jiří Reich;
 • Zlínský kraj: František Vodička, Ing. Stanislav Vývoda;
 • Olomoucký kraj: Vojtěch Kvapil, Štěpán Valenta;
 • Moravskoslezský kraj: Ing. Mečislav Hudeczek, prof. Ing. Pavel Santarius.

  Předseda UE ČR: Julius Růžička (Liberecký kraj)

  Místopředsedové UE ČR: Ing. Mečislav Hudeczek (Moravskoslezský kraj), Ing. Miloslav Valena (Středočeský kraj), Milan Bureš (Jihomoravský kraj), Pavel Pokorný (Ústecký kraj), Štěpán Valenta (Olomoucký kraj).

  Grémium UE ČR –předseda UE ČR s místopředsedy.

  Dozorčí rada:
  Josef Kalus (Moravskoslezský kraj), Ing. Jiří Horák (Středočeský kraj), Ing. Václav Tomek (Kraj Vysočina), Václav Miklík (Zlínský kraj), Ing. Bohumil Krivý (Ústecký kraj).

  DR zvolila předsedou Ing. Jiřího Horáka.

  Sněmem schválená strategie a cíle UE ČR
  Strategie a cíle UE ČR byly určeny již při podpisu dohody o vzniku UE. Byly uvedeny ve Statutu profesního subjektu zastupujícího elektrotechniky, kteří jsou jejími členy. Na jednání 9. září 2003 byla stanovena Strategie UE ČR, která zahrnuje tyto náměty a témata (heslovitě):

  1. Aktivně se zapojit do profesního dění v HK ČR prostřednictvím Profesní unie, Svazu podnikatelů v technických zařízeních. Sblížit svou strategii a své cíle s cíli a strategiemi těchto subjektů, určit, jaké úkoly plnit společně a jaké samostatně, shrnout, co bylo v oblasti vyhrazených technických zařízeních, nověji v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem ohrožení života a zdraví osob již vykonáno, co se navrhuje konat.

  2. Spolupracovat s HK ČR na zpracovaní etického kodexu podnikatele a profesionála vůbec.

  3. Obnovit jednáních s MPSV nebo v nich pokračovat. Zákon o inspekci práce. Postavení revizních techniků. Osvědčení. Oprávnění k činnosti. Vyhláška ČÚBP číslo 50/78 Sb.

  4. Kvalita a bezpečnost profesních činností. Systémy bezpečnosti a jakosti profesní produkce, ISO 9001 (a další navazující normy), zákon 22/97 Sb. v platném znění, včetně příslušných nařízení vlády, certifikace výrobků, zejména rozváděčů. Jednat na tato témata se Společností pro jakost, EZÚ Praha, ČSNI Praha a dalšími.

  5. Vzdělávání – učňovské, střední odborné, celoživotní. Otázky kvalifikace – odpovědnost za udržení kvalifikace, průkaz kvalifikace, mistrovské zkoušky, jejich rozsah. Koncepce celoživotního vzdělávání.

  6. Vzájemná spolupráce a výměna zkušeností mezi členy UE ČR.

  7. Informace – získávání, předávání, aktuálnost, profesní fundovanost, přístupnost profesionálům, cenová dostupnost. Spoluúčast všech na vzniku a zakládání funkčních KUE, podpora spolupráce s úřady a představenstvy KHK a HK ČR.

  8. Spolupráce s Českomoravskou elektrotechnickou asociací, ČKAIT, kde členy jsou především výrobci, a dalšími profesními uskupeními.

  9. Otázky EU. Ve spolupráci s HK ČR upozorňovat na projekty v EU pro podnikatele, profesní subjekty, na kontakty se zahraničními firmami a spolupráci s nimi.

  10. Legislativa profesní a podnikatelská, spoluúčast UE ČR při její tvorbě.

  V současnosti jsou aktuální zákony č. 174/1968 Sb., č. 124/2000 Sb. a další, jako např. registrace podnikatelů a osob činných v profesi v HK ČR, i další záležitosti, které vyplynou z aktivní účasti a diskuse členů KUE, UE ČR a HK ČR.

  redakčně zpracováno podle podkladů předsedy UE ČR